Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

http://imgur.com/yXZF9Wg.gif     Kviečiame  į kasmetinį Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ visuotinį ataskaitinį susirinkimą!  2016 m. kovo mėn. 01 d., antradienį,  15:00 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2015 metų veiklos ataskaita;
  2. 2015 metų finansinė ataskaita;
  3. Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimo pristatymas;
  4. Pirmininko ir valdybos nario rinkimai;
  5. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

 

Mindūnų bendruomenės centrui - amerikietės verslininkės parama

Mindūnų bendruomenės centrui - amerikietės verslininkės parama

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) sausio 26 d. kartu su Johannai Ross atstovaujančiu Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu pasirašė trišales bendradarbiavimo sutartis su Mindūnų bendruomenės centru (Molėtų r.). Plačiau skaitykite

Užgavenės bendruomenėse

Užgavenės bendruomenėse

Verbiškėse atsisveikinta su žiema - linksmai atšvęstos užgavenės. Plačiau skaitykite

Seminaras Utenoje

Seminaras Utenoje

Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą, kurio tema Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. Programos priemonės „Parama asbestinių stogų keitimui“ 2016 metams aktualijos“. Plačiau

Nauja pareiga asociacijoms

Nauja pareiga asociacijoms

             Naujosios Asociacijų įstatymo nuostatos dėl metinių finansinių dokumentų teikimo juridinių asmenų registrui  taikomos teikiant 2015 metų ir vėliau prasidėsiančių ataskaitinių laikotarpių metinius finansinius dokumentus. Plačiau skaitykite skiltyje "Naudinga informacija"

Užbaigtas projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas"

Užbaigtas projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas"

 Projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" baigiamas.  Projekto metu siekiant įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų į visus VPS rengimo etapus buvo parengtas 2014-2020 m. Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimo planas, suburta darbo grupė, vyko susitikimai visose 11-oje seniūnijų su kaimo bendruomenių, verslo ir jaunimo atstovais.  Buvo parengtas klausimynas ir atliktas 1500 vietos gyventojų anketavimas, kurį padėjo atlikti vietos bendruomenių savanoriai. Parengtas su vietos seniūnais ir bendruomenėmis suderintas  VVG administracijos ir valdybos narių vizitų į visų rajone veikiančių kaimo bendruomenių teritorijas bei susitikimų su vietos gyventojais grafikas. Išgryninus poreikius vyko tikslinis konsultavimasis VPS prioritetų, tikslų, priemonių ir veiklos sričių nustatymo etapuose. Gyventojai buvo kviečiami visu strategijos rengimo laikotarpiu teikti savo pasiūlymus vietos veiklos grupei elektroniniu paštu, telefonu ar atvykus į VVG būstinę. VVG valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma VPS rengimo klausimai, buvo atviri ir juose dalyvavo visi norintys Molėtų VVG teritorijos  gyventojai. Vietos plėtros strategijos  buvo pristatyta Molėtų rajono savivaldybės tarybai ir pateikta regiono tarybai. Vyko nuoseklus strategijos dokumento svarstymas įvairiais jo parengimo etapais su rajono valdžios atstovais, vietos verslininkais ir vietos bendruomeninėmis organizacijomis.

 

Oficialiai atidaryti bendruomenių metai!

Oficialiai atidaryti bendruomenių metai!

       2015 metais Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2016-uosius paskelbė Vietos bendruomenių metais. Kaip rašoma nutarime, Seimas tuo siekia stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, įvertinti vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai. Taip pat pabrėžiama vietos bendruomenių reikšmė įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką.

      Š. m.  sausio 21 d.  oficialiai atidaryti Vietos bendruomenų metai. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kartu su Vietos veiklos grupių tinklu šiuos metus atidarė gražiu renginiu. Renginys vyko Šumsko daugiafunkciame centre  - bendruomenės namuose (Vilniaus r.).

         Atidarymo renginyje dalyvavo LR Prezidentės patarėja Gaja Šavelė, LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, LR Seimo nariai Donatas Jankauskas, Rima Baškienė, Albinas Mitrulevičius, mecenatas Ramūnas Karbauskis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro atstovai, spaudos atstovai, bendruomenių, bendruomenių centrų asociaicjų ir vietos veiklos grupių atstovai.

Pristatyti visi Lietuvos regionai,skambiais plojimais palydėtas ne vienas kalbėtojas,o Vilniaus regiono oracija ir šūksniais. Kalbėdama apie savo regioną Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Vaida Saugūnienė kvietė visus apsilankyti Alantoje - mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, kuri šiais metais liepos 23 d. minės ir  580 metų jubiliejų. Apie renginius Alantoje  skaitykite čia. 

Renginyje buvo pristatytas Vietos bendruomenių metų ženklas - jaukūs, šilti namai, kuriuose telpa visų Lietuvos regionų žmonės, nepamirštant ir visame pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių. Vietos bendruomenių metus visos Lietuvos  bendruomenės pažymės įvairiais renginiais, akcijomis. Naujienas galima sekti socialinio tinklapio  facebook  profilyje (nuoroda https://www.facebook.com/2016-Vietos-bendruomeni%C5%B3-metai-957033811070748/?fref=ts). Čia visos bendruomenės yra kviečiamos siųsti renginių anonsus, straipsnius apie organizuojamus įvairius renginius, skirtus Vietos bendruomenių metams paminėti.

Kviečiame  mūsų rajono bendruomenines organizacijas suplanuotus 2016-ųjų – Vietos bendruomenių metų – renginius, iniciatyvas, akcijas  viešinti ir Molėtų rajono vietos veiklos grupės tinklapyje.

Konkursas "SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ"

Konkursas "SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ"

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 iki kovo 1 d.

Daugiau informacijos ir su taisyklėmis susipažinti galite Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje.

 

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Molėtų rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos dalyvavo sausio 15 d. Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER įgyvendinimo aktualijos". Seminaro metu susipažinome su LEADER vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėmis bei paramos kaimo bendruomenėms taisyklių projektu (nacionalinio biudžeto lėšos). Su pastarųjų taisyklių esminiais reikalavimais susipažinti galite čia.

 

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

Informuojame, jog nuo sausio 18 d. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" persikėlė į naujas patalpas. Naujos patalpos greta senųjų, buvusiose Molėtų socialinės paramos centro patalpose.
 

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

     Primename, jog vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių 203.3 punktu reikia pateikti užbaigtų vietos projektų ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti teikiamos po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5  metai nuo paramos sutarties pasirašymo. Pateikimo terminas - per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Ataskaitose pateikite tokią informaciją:
1. vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai
2.  apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;
3. apibendrinami atlikti pirkimai;
4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;
5. pateikiama  informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;
6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

Ataskaitos forma.
Pastaba. Tiems, kurie turi iš projektų įsigiję draudžiamo - ilgalaikio turto, kartu pateikite ir galiojančio draudimo poliso dokumentus su draudžiamo turto sąrašu.
 

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

                    Š. m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
                     Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“. Pagal šią veiklos sritį remiama VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu, taip pat VPS vykdytojo veikla, susijusi su vietos veiklos grupės (VVG) teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VP.
Su taisyklėmis galite susipažinti čia.
                                                                                                                        Informacija parengta pagal www.nma.lt.
1 ... 12 13 14 15 16 17

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Stabdomas Kvietimo Nr. 1 priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 kvietimas

Stabdomas Kvietimo Nr. 1 priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 kvietimas

Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ nuo gegužės 11 d. stabdo paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU- 15-1-06802-PR001) priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (kodas Nr.LEADER-19.2.-SAVA-10) kvietimą. Priežastis - finansavimo sąlygų apraše aptikta klaida, susijusi su esminių finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams.

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

2018 m. balandžio 6 d. paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2

2018 m. balandžio 6 d. paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2

Paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2  pagal  priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Plačiau skaitykite

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius