Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Molėtų rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos dalyvavo sausio 15 d. Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER įgyvendinimo aktualijos". Seminaro metu susipažinome su LEADER vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėmis bei paramos kaimo bendruomenėms taisyklių projektu (nacionalinio biudžeto lėšos). Su pastarųjų taisyklių esminiais reikalavimais susipažinti galite čia.

 

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

Informuojame, jog nuo sausio 18 d. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" persikėlė į naujas patalpas. Naujos patalpos greta senųjų, buvusiose Molėtų socialinės paramos centro patalpose.
 

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

     Primename, jog vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių 203.3 punktu reikia pateikti užbaigtų vietos projektų ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti teikiamos po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5  metai nuo paramos sutarties pasirašymo. Pateikimo terminas - per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Ataskaitose pateikite tokią informaciją:
1. vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai
2.  apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;
3. apibendrinami atlikti pirkimai;
4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;
5. pateikiama  informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;
6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

Ataskaitos forma.
Pastaba. Tiems, kurie turi iš projektų įsigiję draudžiamo - ilgalaikio turto, kartu pateikite ir galiojančio draudimo poliso dokumentus su draudžiamo turto sąrašu.
 

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

                    Š. m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
                     Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“. Pagal šią veiklos sritį remiama VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu, taip pat VPS vykdytojo veikla, susijusi su vietos veiklos grupės (VVG) teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VP.
Su taisyklėmis galite susipažinti čia.
                                                                                                                        Informacija parengta pagal www.nma.lt.

Socialinė ir darbo ministerija paskelbė konkursą

Socialinė ir darbo ministerija paskelbė konkursą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.
Daugiau informacijos skaitykite  čia.

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų gruodžio 8 d. (antradienį), 10.00 val. Aleksandro Stulginskio universitete, IV rūmuose, Universiteto g. 8A - 211 aud. (posėdžių salė), Akademija, Kauno raj.

Renginio tema – „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos LEADER aktualijos ir potencialių vietos projektų pareiškėjų aktyvinimas“. Programa.

Renginyje kviečiami dalyvauti kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovai ir visi kam aktuali šį seminaro tema.

Maloniai prašome į renginį registruotis telefonu +370 62234195 arba e.paštu info@ministerium.lt 

Seminaras yra nemokamas.

Susitikimai seniūnijose

Susitikimai seniūnijose

Molėtų vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" baigė susitikimų ciklą su kaimo gyventojais. Šie susitikimai organizuoti įgyvendinant projektą "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020  metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama".  Per lapkričio mėnesį buvo aplankytos visos vienuolika seniūnijų. 
Susitikimuose aktyviai dalyvavo bendruomenių atstovai, seniūnai bei  kitų seniūnijose veikiančių organizacijų ir įmonių atstovai, pavieniai gyventojai. Projekto vadovė Violeta Navickienė kaskart kalbėdama apie  naujojo laikotarpio parengtą strategiją, supažindindavo su atliktu tyrimu bei surinkta statistika, pateikdavo naujausią turimą informaciją apie vertinimo eigą. Priminė, jog aktyvus kaimo gyventojų  dalyvavimas rengiant kiekvienos seniūnijos "mažąsias stratetgijas"  t.y. seniūnijos plėtros planus aiškiai išgrynino problemų galimus sprendimo būdus. Šie būdai buvo sugrupuoti į du prioritetus. Kiekvienas iš jų buvo išsamiai pristatytas, supažindinant su atskiromis priemonėmis, joms iškeltais tikslais, galimais pareiškėjais, maksimaliomis projektams skirtomis sumomis, paramos intensyvumu. Susitikimų dalyviai domėjosi  regionino produkto, verslo ir socialinio verslo galimybėmis tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Aiškinosi socialinio verslo samprata, domėjosi verslo plano rengimu, kritikavo pakankamai nekonkurencingą paramos procentą verslui. Deja, kaip pabrėžė projekto vadovė, tai ne nuo mūsų priklausantis sprendimas. Domėjosi projektų vertinimo procedūromis, akcentuodami, kad tik vietiniai vertintojai gali realiai matyti situaciją ir projekto aktualumą toje vietovėje. Kalbant apie savą įnašą, iškelta  prisidėjimo nekilnojamuoju turtu problema. Tikėtina, jog tokio įnašo natūra būdo neliks. Reikia ieškoti pinigų arba prisidėti nemokamais savanoriškais darbais. Abejonių kėlė bendradarbiavimo su verslo atstovais galimybės bei dvidešimties procentų projekto vertės įnašo paieškos. Juk kaimo verslininkas labai skiriasi nuo miesto verslininko.  Dar kartą akcentuota, jog nemokamus savanoriškus darbus dirbantys asmenys turi juos atlikti laisvu laiku,  ne savo tiesioginio darbo metu. Diskutuota, jog nemokamas savanoriškas darbas  labiau tinkamas mažesnės vertės projektams. Aptarta galimybė veikti ir užsidirbti  šioje seniūnijoje  išnaudojant turistus bei pagyvenusių žmonių potencialą.  Pastebėta, jog  turistams daug kur galima būtų teikti maitinimo paslaugas, tačiau  gyventojus gąsdina "popierizmas". Aptarta, jog į kaimą atvyksta vis daugiau  miesto gyventojų, kurie iš esmės keičia požiūrį į gyvenimo kokybę. 
       Apibendrindama kiekvieną susitikimą  projekto vadovė ragino nesnausti, pirmasis kvietimas netruks ateiti, o namų darbų reikia atlikti nemažai -  išsigryninti idėją, ieškoti partnerių, tartis, analizuoti ir diskutuoti. Susitikimų dalyviai paraginti skleisti išgirstą informaciją, esant poreikiui atvykti į vietą konsultuotis ar kviestis pas save.

Seminaras "Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.

Seminaras "Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.

Žemės ūkio ministerijos organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų lapkričio 26 d. (ketvirtadienį), 10.00 val. Trakų švietimo centre (Birutės g. 42, Trakai). Renginio tema – „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.
Renginyje kviečiami dalyvauti ūkininkai, kaimo gyventojai, mažos įmonės ir visi kam aktuali šį seminaro tema. Registruotis į renginį kviečiame telefonu +370 62234195 arba e. paštu info@ministerium.lt .
Seminaras yra nemokamas. Seminaro programa.

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų lapkričio 3 d., 10 val. laisvalaikio ir konferencijų centre „Siesta“ (Pakrantės g. 4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno raj.). Renginio tema –Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.

Renginyje kviečiami dalyvauti ūkininkai, kaimo gyventojai, mažos įmonės ir visi kam aktuali šį seminaro tema.

 Renginio programa.

Suplanuoti susitikimai seniūnijose

Suplanuoti susitikimai seniūnijose

Molėtų rajono VVG "Keisdamiesi keičiame" 2015 rugsėjo 30 d. pateikė  NMA vertinimui Vietos plėtros strategiją.  Įveiktas  administracinis ir tinkamumo vertinimo etapas. Dabar  vyksta  pateiktos strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014 - 2020 m. - labai svarbus dokumentas, kuriuo vadovaudamiesi skirstysime ES paramą, gaunamą per LEADER programą 2016 - 2020 metais. Mums labai svarbu pažymėti, kad šis laikotarpis esmingai skiriasi nuo ankstesniojo tiek pareiškėjais, tiek priemonėmis ir veikimo būdais. Siekdami supažindinti visuomenę su numatytomis veiklomis norime pateikti ją rajono gyventojams. Tam suplanavome susitikimus seniūnijose. Susitikimų metu  pateiksime  esminius naujos strategijos dalykus, kurie bus reikalingi tikslingai planuojant paramos gavėjų veikimą rengiant naujo laikotarpio projektus. Tai gana inovatyvu ir reikalauja susitarimų su veiklos partneriais.  Vizitai numatyti iš parengiamosios paramos lėšomis vykdomo projekto „2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ (paramos sutartis Nr. 42PP-KU-14-1-05380). Susitikimų seniūnijose grafikas.

Projektas ,, Aikštelės ,,Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

Projektas ,, Aikštelės ,,Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

             Šiais metais Balninkų bendruomenės centras dalyvavo  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skelbtame projekte  nacionalinei  paramai gauti  kaimo bendruomenių veiklai.  2015 metais liepos 2 dieną buvo pasirašyta sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Balninkų bendruomenės centro. Skirta 5920,72 eurų parama.

Pagrindinis projekto ,, Aikštelės ,,Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ uždavinys: pritaikyti gyventojų kultūriniam rekreaciniam poilsiui – įrengti lauko sceną, papildomų suoliukų – aikštelę ,,Tarp ežerų“.  Dabartinė aikštelė, esanti tarp dviejų ežerų, nėra pritaikyta gyventojų ir atvykstančiųjų kultūriniam poilsiui ir renginiams. Aikštelėje pastačius lauko sceną, suoliukus:

  • vieta taps kultūros, laisvalaikio užimtumo centru;
  • padaugės kultūrinių renginių, pagerės jų kokybė;
  • sutvarkyta erdvė savo estetine išvaizda pagražins kaimo vietovę bei prisidės prie šios gyvenamosios vietos patrauklumo;
  • pagerės bendruomenės gyventojų užimtumas.

2015 m. rugsėjo 1 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB ,,Molėtų švara“ dėl statybos darbų atlikimo.

Taip pat šio projekto partneris yra  Molėtų rajono savivaldybė.

1 ... 14 15 16 17 18 19

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius