Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Rinkiminis susirinkimas

Rinkiminis susirinkimas

Birželio 30 dieną vyko rinkiminis vietos veiklos grupės susirinkimas. Susirinkimo metu  buvo patvirtinti nauja įstatų redakcija, išrinkta nauja valdyba ir pirmininkas. Nuspręsta nuo šiol  rinkti nario mokestį.  Susirinkimo metu buvo aptariama 2014-2020 m. finansavimo etapui rengiama strategija, diskutuojama  probeliminiais klausimais, priimami sprendimai.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

                Žemės ūkio ministerijoje įvykusiame Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos 376 paraiškos. Kaimo bendruomenės galėjo teikti projektus, susijusius su verslumu, bendruomeniškumo skatinimu, viešųjų erdvių sutvarkymu.
               Paramos paraiškas rinko ir vertino Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Centro duomenimis, kaimo bendruomenės tradiciškai daugiausiai projektų (apie 60 proc. visų gautų paraiškų) pateikė viešosioms erdvėms tvarkyti. Bendruomeniškumo skatinimo projektai sudarė apie 30 proc., o mažiausiai paraiškų, apie 10 proc., gauta verslumo aplinkai gerinti.
             Šiais metais  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų atrankos komitete skirta šioms Molėtų rajono kaimo bendruomenėms:
1. VO Balninkų bendruomenės centras - Aikštelės "Tarp ežerų" sutvarkyams ir pritaikymas gyventojų poreikiams;
2. VO Suginčių bendruomenės centras - Suginčių gyvenvietės viešųjų erdvių sutvarkymas.
Dar trijų bendruomenių projektai (Bijutiškio bendruomenės centro, Kijėlių kaimo bendruomenės ir Padvarnių bendruomenės ) surinkę tinkamą balų skaičių pateko į rezervinį sąrašą.
Plačiau skaitykite čia .

Patvirtinta parama pasirengti naujajai strategijai

Patvirtinta parama pasirengti naujajai strategijai

Birželio 10 dienos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-71 Molėtų  VVG patvirtinta parama pasirengti naujojo laikotarpio strategijai. Skirta suma - 9000 Eur.

VVG tinklo posėdis

VVG tinklo posėdis

                   Birželio 9 dieną Vilniaus VVG patalpose vyko VVG tinklo valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 7 valdybos nariai iš 10. Prieš posėdį VVG tinklo pirmininkė Reda Kneizevičienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijoje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ projektų atrankos komiteto posėdyje, kuriame buvo patvirtintas aštuonioms VVG (Sūduvos, Marijampolės, Prienų, Akmenės, VVG "Nemumas", Telšių, Kėdainių, Anykščių) finansavimas 2014-2020 metų strategijoms rengti.
                   VVG tinklo valdybos posėdyje buvo patvirtintas naujos redakcijos valdybos reglamentas, kuriame numatyta galimybė rengti elektroninėje erdvėje valdybos posėdžius. Apžvelgiant 2007-2013 laikotarpio strategijų įgyvendinimo aktualijas ir 2014-2020 metų strategijų rengimo aktualius klausimus, nuspręsta raštu kreiptis į ŽUM ir NMA išreiškiant pastabas. Netenkina VVG tinklo valdybos narius, kad strategijų administravimo taisyklių pakeitimas nebuvo derintas LEADER koordinavimo grupės posėdyje, nevyksta VVG tinklo inicijuotos LEADER darbo grupės darbas. VVG tinklas savo rašte NMA ir ŽUM atstovams pateiks pageidavimą susipažinti su strategijų vertinimo metodika, administravimo taisyklių projektu. Vėliau valdybos nariai įsipareigojo per dvi savaites savo apskrityse surengti susitikimus, parengti pastabas bei pasiūlymus, kurie vėliau bus aptarti bendrame susitikime su ŽUM ir NMA darbuotojais. Valdybos nuomone tai būtų tikras socialinis bendradarbiavimas. Aptariant visuotiniame susirinkime patvirtintą veiklos planą buvo nuspręsta kreiptis į Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą su prašymu surengti mokymus VVG tinklo valdybos nariams dėl strategijų vertinimo metodikos, o VVG naujiems valdybos nariams surengti mokymus regionuose. Posėdžio metu nuspręsta paraginti VVG viešint didesnius renginius VVG tinklo Facebook svetainėje bei siųsti į svetainę www.leaderlietuva.lt . Valdybos sprendimu viešai kreipiamės į Joniškio, Kupiškio, Panevežio, Prienų, Šilalės, Telšių ir Zarasų VVG ir prašome susimokėti nario mokestį.
                  Aptariant VVG tinklo darbo organizacinius klausimus, buvo priimtas sprendimas šį klausimą įgalioti spręsti VVG pirmininkei ir administratorei ir pateikti sekančiam valdybos posėdyje.
                  Einamuose klausimuose pirmininkė informavo apie Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prašymą daugiau paviešinti 2007-2013 finansinio laikotarpio sukurtas turizmo paslaugas ir pasiūlė surinkti informaciją tinklalapiui www.atostogoskaime.lt Tinklas inicijuos surinkti informaciją apie LEADER priemonės dėka sukurtas naujas turizmo teikiamas paslaugas, edukacines programas ar kitą informaciją, kuri būtų įdomi ar aktuali svečiams, besilankantiems Lietuvos kaimuose. Pirmininkė taip pat informavo, kad Žemės ūkio ministerija rengia 2007-2013 metais įgyvendintų projektų žemėlapį , kuriame būtų pažymėti visi projektai, įgyvendinti pagal priemones Kaimo atnaujinimas ir plėtra bei Kaimo turizmo skatinimas LEADER metodu, siekiant vykdyti viešinimą vietos projektų, finansuojamų iš ES paramos lėšų. VVG tinklas ragina visus kolegas būti aktyviais ir operatyviai parengti medžiagą viešinimui.


Posėdžio pabaigoje Kauno VVG pirmininkas Vytautas Zubas pateikė informaciją iš Kaimo tinklo posėdžio.
Dėkoju valdybos nariams už išsakytas mintis ir pasiūlymus. Tikime aktyvaus bendradarbiavimo ir ateityje.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija kviečia į baigiamąjį renginį

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija kviečia į baigiamąjį renginį

                      Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija, vadovaujama pirmininkės Vaidos Saugūnienės, baigia įgyvendinti projektą „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“.
                      Gegužės 19 d. 10 val. laukiame bendruomenių atstovų, seniūnų ir kitų kaime gyvenančių aktyvių žmonių. Renginio vieta – Molėtų r. savivaldybės administracijos salėje, 2 aukšte.
                      Renginio metu bus pristatytas atliktas Vietos situacijos ir kaimo gyventojų poreikio tyrimo rezultatai bei visų seniūnijų parengti plėtros planai.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos informacija

Užbaigtas tarpregionis projektas

Užbaigtas tarpregionis projektas

Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Švenčionių vietos veiklos grupės baigė įgyvendinti dviejų metų trukmės projektą „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ (paraiškos Nr. ATT-KV-12-1-0012-PR001), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projekto koordinatorius –Ukmergės rajono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai : Širvintų, Švenčionių ir Molėtų rajonų vietos veiklos grupės. Pagrindinės projekto veiklos: 8 informacinių renginių organizavimas, verslumo skatinimo mokymų organizavimas, gido mokymų organizavimas, dviratininko gido išleidimas; interaktyvaus žemėlapio sukūrimas; informacinių terminalų įrengimas; maršruto atidarymo renginių organizavimas.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, verslo ir paslaugų plėtrą kaime, panaudojant aktyvaus turizmo priemones ir jo teikiamas galimybes. Projekto vertė – 500 000 Lt arba 144 810 Eurų. Mūsų rajono vietos veiklos grupės indėlis 100 000 Lt arba 28962 Eurų.

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi kaičiame“, jungianti vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo atstovus, kviečia visus rajono gyventojus prisidėti rengiant 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, atitinkančią ES paramos LEADER programos reikalavimus. 

Vietos veiklos grupė nori išsiaiškinti visų vietos gyventojų nuomonę, kaip su ES parama galima geriau spręsti įsisenėjusias kaimo problemas (migracijos, skurdo, socialinės atskirties, jaunimo užimtumo ir kt.) bei rasti atsakymus į ateities iššūkius.  

Vietos veiklos grupei svarbi ne tik nuolat kaime gyvenančiųjų nuomonė, bet ir požiūris tų asmenų, kurie turi Molėtų rajone vertingo nejudamojo turto, čia vykdo verslą ir/arba poilsiauja.  Prašome žinią apie vykdomą sociologinę apklausą paskleisti savo kaimynams ir draugams, įsikūrusiems Molėtų rajono kaimiškosiose vietovėse.

Anketą parsisiųsti galite čia.

Papildomą informaciją teikia Violeta Navickienė, tel. +370 683 07 866.

Užpildytą anketą galima siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com arba  paštu arba atiduoti asmeniškai.

Parama kaimo bendruomenėms

Parama kaimo bendruomenėms

Kaimo bendruomenės nuo kovo 17 d.  jau gali teikti projektus nacionalinei paramai gauti. Paraiškos renkamos iki balandžio 17 dienos Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8a-203 kab., Akademija, Kauno r.). Pareiškėjai gali prašyti paramos pagal Verslo aplinkos kūrimo, skatinant kaimo gyventojų verslumą bei Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo ir priežiūros veiklas nedaugiau kaip po 6 tūkst. Eur vienam projektui, o paraiškos, skirtos Kaimo gyventojų bendruomeniškumui skatinti, gali tikėtis iki 3 tūkst. Eur paramos. Galima teikti projektą tik pagal vieną iš veiklos sričių. Iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, todėl pareiškėjams prie projekto įgyvendinimo reikės prisidėti savo piniginėmis lėšomis. Šiais metais projektai, pateikti pagal atskiras veiklos sritis, nekonkuruos tarpusavyje, nes kiekvienai veiklos sričiai numatyti atskiri paramos „krepšeliai". Pretenduoti į paramą gali tos kaimo bendruomenės, kuriose yra bent 30 narių ir kurios per paskutiniuosius dvejus metus (2013 m. ir 2014 m.) negavo paramos pagal Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisykles. Kaimo bendruomenių asociacijų projektai šiais metais nebus finansuojami.

Daugiau informacijos skaitykite Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro puslapyje.

 

Baigiamoji projekto konferencija Ukmergėje

Baigiamoji projekto konferencija Ukmergėje

Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Švenčionių vietos veiklos grupės baigia įgyvendinti projektą „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“(paraiškos Nr. ATT-KV-12-1-0012-PR001), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Kovo 20 d. visus kviečiame atvykti į baigiamąją projekto konferenciją,  kurios metu vyks mugė.

Jubiliejinė žemės ūkio paroda"Ką pasėsi...2015"

Jubiliejinė žemės ūkio paroda"Ką pasėsi...2015"

Aleksandro Stulginskio universitetas  kovo 26 – 28 dienomis kviečia į  Tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi... 2015“. Tai – dvidešimtoji pavasarinė ir iš viso – keturiasdešimtoji paroda rengiama Universitete. „Ką pasėsi... 2015“ dalyvaus 311 firmos, įstaigos, organizacijos, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų. Šešiolika firmų atvyks iš užsienio – Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos.  Parodos dalyviai laukia svečių iš 18 pasaulio šalių. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Sveikinimas su Kovo 11-ąja

Sveikinimas su Kovo 11-ąja

   Sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena!

   Būkime stiprūs savo mintimis, žiniomis, užsispyrimu siekti tikslo, nepasiduoti nesėkmėms.

   Būkime stiprūs savo valstybės piliečiai !

1 ... 19 20 21 22

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai 2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas 2019.04.26

2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-114 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Mindūnų bendruomenės centro projektui "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje" Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018 (skirta paramos suma iki 4 502,00 Eur)

/          

     

Renginių kalendorius