Naudinga informacija

Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai

Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai

Projektų vykdytojai, teikdami paraiškas gauti paramą ir įgyvendindami projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, turėtų atkreipti dėmesį į požymius dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo. Plačiau

Ir pareiškėjai, ir paramos gavėjai turėtų vengti rizikos dėl galimo neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo. Siekiant, kad tokios sąlygos būtų vienodai suprantamos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu yra patvirtinta Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika.  
 
Pagrindiniai neteisėtų sąlygų paramą gauti veiksniai
 
Metodikoje apibrėžta, kad galimai neteisėtos sąlygos gauti paramą – fizinių arba juridinių asmenų tarpusavyje ir (arba) su trečiaisiais asmenimis sąmoningai derinamos sąlygos, kuriomis gali būti siekiama įgyti paramos tikslams prieštaraujantį pranašumą. Minėti požymiai gali būti nustatyti vertinant paraišką, mokėjimo prašymą ar metinę ataskaitą, kai vertinami projektų vykdytojo pateikti duomenys ir duomenys, esantys informacinėse sistemose, taip pat papildomai projekto vykdytojo teikiamuose dokumentuose. Vertintojas, turėdamas šią informaciją, išnagrinėja projekto ryšius su kitais projektais ir įvertina, ar projektas neatitinka šių 4 pagrindinių rizikos kriterijų:
- įgyvendinimo vieta (projektus sieja geografinis ryšys);
- numatyta vykdyti arba vykdoma veikla (projektus sieja ekonominis ryšys);
- susiję asmenys, susiję projektai, partnerinės įmonės (projektus sieja teisinis ir (arba) asmeninis ryšys);
- projekto funkcinis nesavarankiškumas (projektus sieja funkcinis ryšys).
 
Įgyvendinimo vieta neturi būti ta pati
 
Taigi projektų vykdytojai, planuodami ir vykdydami projekte numatytas veiklas, turėtų atkreipti dėmesį, ar projekto įgyvendinimo vieta nesutampa su kito vykdomo projekto įgyvendinimo vieta. Laikoma, kad projektas atitinka rizikos kriterijų, jei, pavyzdžiui, du ūkininkai, įgyvendinantys skirtingus projektus, paraiškoje yra nurodę tą pačią projekto įgyvendinimo vietą. Projektai taip pat atitiks šį rizikos kriterijų, jei dviejų projektų paraiškose bus nurodyta ta pati pareiškėjo gyvenamoji vieta, taip pat, jei pasitvirtintų, jog projektų vykdytojai galvijus, pašarus, techniką ir kt. laiko toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, toje pačioje fermoje.
 
Skirtinga veikla
 
Dar vienas rizikos kriterijus – šalia įgyvendinamame projekte ar projektuose numatyta vykdyti arba jau yra vykdoma ta pati veikla. Tarkime, dviejų uždarųjų akcinių bendrovių paraiškose nurodyta, jog abu vykdo tą pačią veiklą – granulių gamybą, arba abu nurodo granulių gamybą kaip tą pačią ne žemės ūkio veiklą, į kurią bus investuojama vykdant projektą.
 
Ryšiai, siejantys pareiškėjus
 
Projekto vykdytojas taip pat turėtų įvertinti riziką, ar vertintojui neiškils neaiškumų dėl su projektu susijusių asmenų, susijusių projektų bei partnerinių įmonių, t. y. jei du skirtingi projektai yra vykdomi asmenų, kuriuos sieja giminystės ryšys, pavyzdžiui, vieną projektą įgyvendina tėvas, kitą – sūnus ir pan. Šiam rizikos kriterijui projektai gali būti priskirti, jei projekto vykdytojai dirba toje pačioje darbovietėje ir pan.
 
Projektą geriau vykdyti savarankiškai
 
Dar vienas svarbus dalykas, į kurį pareiškėjas turi atkreipti dėmesį – ar projektas yra savarankiškas ir funkciškai nepriklausomas nuo kito projekto. Projektas atitinka šį rizikos kriterijų, jei pagal skirtingus projektus planuojama vykdyti veikla yra priklausoma nuo kitos, t. y. kai veiklos rezultatui reikia dviejų ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų veiklos arba investicijų. Tarkime, ūkininkas naudojasi kito ūkininko patalpomis tam, kad laikytų joje už paramos lėšas įsigytą techniką, arba papildomai naudojasi kitam ūkininkui priklausančia žemės ūkio technika, net jeigu naudojimasis ja įteisintas panaudos sutartyje, kad projekto tikslai būtų visiškai pasiekti.
 
Neteisėtas sąlygas gauti paramą rodo 3 rizikos kriterijai
 
Kiekvienas atvejis, kai nustatoma, kad projektas su kitu ar kitais projektais atitinka tris ir daugiau pagrindinius metodikoje nurodytus rizikos kriterijus, yra nuodugniai analizuojamas ir tiriamas, todėl, prieš nustatant neteisėtai sukurtas sąlygas gauti paramą, visuomet atliekami papildomi kontrolės veiksmai – papildomai prašoma pateikti dokumentus, atliekamos patikros vietoje ir kt. Visais atvejais, kai atliekama papildoma projekto kontrolė, labai svarbu geranoriškai bendradarbiauti su Nacionaline mokėjimo agentūra.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius neteisėtai sukurtas sąlygas gauti paramą taikoma maksimali sankcija – visos paramos neskyrimas arba visos išmokėtos paramos susigrąžinimas. Todėl siekdami išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų, projektų vykdytojai turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų, pasirašytų paramos sutarčių nuostatų bei vengti situacijų, kai sutampa keli kriterijai dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai
2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas
2019.04.26

2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-114 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Mindūnų bendruomenės centro projektui "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje" Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018 (skirta paramos suma iki 4 502,00 Eur)

/          

     

Renginių kalendorius