Naudinga informacija

Prieš ruošiantis teikti paraišką būtina

 • Įvertinti, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar pasirinkote tinkamą partnerį, t. y. ar Jūsų bei partnerio įstaigos atitinka FSA (finansavimo sąlygų apraše) keliamus reikalavimus.
 • Įvertinti, ar gebėsite administruoti projektą – ar turite tinkamą komandą.
 • Įvardyti sprendžiamą problemą.
 • Turėti tikslą ir įvertinti, ar tas tikslas bus pasiektas įgyvendinus projektą.
 • Įvardyti būsimas projekto veiklas, t. y. kokioms veikloms reikalingas finansavimas ir ar tos veiklos atitinka FSA (finasavimo sąlygų apraše) nurodytas remiamas veiklas.
 •  Įvertinti savo finansines galimybes – ar turėsite pakankamai savo lėšų dalyvauti projekte.
 • Įvertinti, ar atitinkate kitus reikalavimus, nurodytus FSA.
 • Susipažinti su pagrindiniais dokumentais.

Pagrindiniai dokumentai su kuriais reikia susipažinti prieš renginat paraišką: 

 • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
 • Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (Nr.42VS-KU-15-1-06802)
 • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – aprašas, kuriame nustatomos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams. FSA numatyta, kokioms veikloms gali būti skiriama finansinė parama, kokie ūkio subjektai gali į ją pretenduoti ir pan.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius