Naudinga informacija

Projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Inovacija – projekte numatyta nauja technologija, idėja ar metodas naujiems procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams sukurti arba esamiems tobulinti. Plačiau skaitykite

Projektų pagal Programos priemones inovatyvumas vertinamas ir pirmenybė teikiama inovatyvios veiklos ūkiams, įmonėms pagal diegiamus keturis kriterijus:

  • produkto ir (arba) paslaugos inovacija (produkto ir (arba) paslaugos inovacija – produktas ir (arba) paslauga, kurie turi naujų savybių ir naują paskirtį ir iš esmės skiriasi nuo anksčiau veiklos subjektų sukurtų, gamintų, naudotų prekių ar teiktų paslaugų. Produktai ir (arba) paslaugos, kurių paskirtis nepakinta (pvz., dėl nedidelio ir (arba) sezoninio dizaino keitimo), produkto inovacija nelaikomi);
  • technologinio proceso inovacija / modernizavimas (technologinio proceso inovacija – naujas ir (arba) patobulintas gamybos ir (arba) paslaugų metodas, taikomas naudojant šiuolaikinę įrangą ir naujausius gamybos organizavimo metodus, siekiant gaminti naujus produktus, teikti naujas paslaugas arba esamiems produktams suteikti kokybiškų naujų savybių. Dėl to tobulėja gamybos efektyvumas, automatizavimas ar organizavimas, prekių ir (arba) paslaugų kokybė ir sauga, padidėja darbo našumas, sumažėja medžiagų ir energijos sąnaudos produktams išauginti ir (arba) pagaminti ir žalingas poveikis aplinkai, pagerėja žmogaus sveikata/ technologinio proceso modernizavimas – esamų gamybos ir paslaugų procesų, įrangos ir mechanizmų keitimas šiuolaikiškais siekiant efektyviau plėtoti veiklą: didinti darbo našumą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, mažinti energijos sąnaudas ir pan);
  • organizacinė inovacija (organizacinė inovacija – naujas ir (arba) patobulintas veiklos valdymo metodas ar sistema, kuriais siekiama didinti veiklos efektyvumą, diegti naujausias žinias, gerinti produkto ir (arba) paslaugų kokybę, didinti jų konkurencingumą);
  • inovacijų partnerystė (inovacijų partnerystė – Programos priemones įgyvendinančių fizinių ir (ar) juridinių asmenų jungtinė veikla, apimanti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, naujų procesų, produktų ir paslaugų kūrimą ir tobulinimą).

Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitinka bent vieną inovatyvumo vertinimo kriterijaus subkriterijų, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.

Produkto, paslaugos inovacija

Subkriterijus Požymio aprašymas Nustatymo būdas Informacijos šaltiniai
Produktų, paslaugų naujumas Nauji arba su pasikeitusiomis savybėmis produktai, paslaugos Planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių palyginimas su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais Lietuvos Respublikos rinkoje Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pateikiamas bent vienas, jeigu įmanoma, Lietuvos Respublikos rinkoje egzistuojantis analogo ar pakaitalo aprašymas nurodant informacijos šaltinį)

Technologinio proceso inovacija / modernizavimas

       
       
       

 

Subkriterijai

Požymio aprašymas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

1. PRODUKTO, PASLAUGOS INOVACIJA

Produktų, paslaugų naujumas

 

Nauji arba su pasikeitusiomis savybėmis produktai, paslaugos

Planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių palyginimas su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais Lietuvos Respublikos rinkoje

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pateikiamas bent vienas, jeigu įmanoma, Lietuvos Respublikos rinkoje egzistuojantis analogo ar pakaitalo aprašymas nurodant informacijos šaltinį)

2. TECHNOLOGINIO PROCESO INOVACIJA / MODERNIZAVIMAS

Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas

Teršiančiųjų medžiagų kiekio sumažinimas

Planuojamo įsigyti įrenginio išmetamųjų dujų (anglies monoksido CO ar azoto oksidų NOx) kiekio sumažėjimas, palyginti su ūkio subjekto naudojamu įrenginiu

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija

Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas

Nors vienos priemonės gauti energiją iš alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo energija, biomasė, biodujos, fotoelektra) įdiegimas  

Planuojamas įdiegti atsinaujinančios energijos gavimo šaltinis

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pvz., komercinis pasiūlymas)

Tiksliosios ūkininkavimo sistemos (toliau – TŪS) taikymas ir (arba)

kompiuterizuotas procesų valdymas

Ūkio subjekto augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos bei pirminio perdirbimo planavimo, atlikimo ir valdymo procesuose diegiamos šiuolaikinės informacinės sistemos ir (arba) naudojama informacinių technologijų programinė, GPS ir kita įranga bei technologijos (kompiuterizuotas gyvulių šėrimas, melžimas, derliaus pirminis perdirbimas, augalų tręšimas, pasėlių stebėjimas ir kt.)

TŪS įdiegimas ūkyje ir (arba) ūkio subjekto gamybos ir perdirbimo procesų analizė

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pvz., komercinis pasiūlymas, techninė specifikacija ir pan.)

 

Naujų gamybos technologinių procesų taikymas

Diegiamos technologijos kokybiškai gerina gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savybes ir (arba) didina darbo našumą

Produkto ar paslaugų kokybinių savybių ir (arba) kiekybinių savybių (darbo našumo didinimo atveju) palyginimas (prieš ir po technologijos įdiegimo)

Paraiškoje pateikta informacija dėl darbo našumo padidinimo ir (arba) dėl produkto ar paslaugų kokybinių savybių pasikeitimo (palyginti savybes prieš technologijos įdiegimą ir po jo)

3. ORGANIZACINĖ INOVACIJA

Gamybos proceso valdymo kokybės gerinimas (ISO ar kt. standartų ir metodų diegimas)

Diegiami valdymo metodai ir valdymo sistemos: kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, RVASVT sistemos, naujų unikalių marketingo sprendimų panaudojimas ar pan.

Ūkio subjekto valdymo sistemos analizė

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija, pažymos, sertifikatai ir kt. dokumentai (pvz., diplomas „Žaliasis raktas“)

4. INOVACIJŲ PARTNERYSTĖ

Dalyvavimas technologijų platformų arba klasterių, arba slėnių veikloje

Bendradarbiavimas teisiniais pagrindais kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas

Su technologijų platformomis, klasteriais arba slėniais pasirašyta jungtinės veiklos sutartis

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija ir kt. dokumentai (pvz., sutartis)

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

2018 m. rugpjūčio 31 d. NMA sprendimu skiriama parama VšĮ Idėjų medis projektui "Bendrystės jėga" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018 įgyvendinti. Skiriama iki 14675,00 Eur dydžio parama, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 473,75 Eur t.y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 201,15 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

 

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius