Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Parengta 2014 -2020 metų strategija analizuota kiekvienoje seniūnijoje

Parengta 2014 -2020 metų strategija analizuota kiekvienoje seniūnijoje

Lapkričio mėnesį Molėtų rajono VVG  apvažiavo visas Molėtų rajono seniūnijas. Susitikimai buvo vykdomi įgyvendinant projektą "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020  metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama". Renginių metu dalyviams buvo pristatoma naujojo laikotarpio strategija. Šis dokumentas - tai bendras visų mūsų darbas. Daugelyje susitikimų, iš užpildytų anketų užfiksuotos gyventojų nuomonės, surinkti statistiniai duomenys, atlikta jų analizė išgrynino naujojo laikotarpio veikimo būdus sprendžiant kaimo gyventojų problemas.  Esame labai dėkingi visoms bendruomenėms, kaimo gyventojams, kurie padėjo atlikti didžiulį darbą - gyventojų apklausą. Apklausos metu buvo apklausta daugiau nei tūkstantis kaimo gyventojų.

„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

„2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas

Š. m. rugsėjo 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Molėtų rajono vietos veiklos grupė taip pat pateikė vertinimui paraišką įgyvendinti vietos plėtros strategiją  "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos  plėtros strategija 2014-2020 m.". Paramos paraiškos ir VPS bus vertinamos trimis etapais. Pirmiausia bus atliekamas administracinės atitikties vertinimas, paskui bus vertinamas VVG ir VPS tinkamumas, o po to bus atliekamas VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Daugiau skaitykite čia.

Pristatyta naujojo laikotarpio strategija taryboje

Pristatyta naujojo laikotarpio strategija taryboje

Rugsėjo 25 d. projekto vadovė Violeta Navickienė pristatė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją  2014-2020 m. Molėtų rajono ​savivaldybės taryboje. Šio tarybos posėdžio įrašą galite pasižiūrėti čia.

Utenos regiono plėtros tarybai parengta Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija  2014-2020 m. pateikta rugsėjo 30 d. 

Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

Naujojo laikotarpio strategija baigiamojoje konferencijoje

      Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" parengė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. Strategija parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  "LEADER programa"  priemonę "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS".

      Rugsėjo 28 d. Meniškame kaime vyko baigiamoji konferencija, skirta apžvelgti  2007 - 2013 metų  Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu nuveiktus darbus. Šiuo laikotarpiu didžioji parama skirta infrastrukūrai gerinti: atnaujintos bendruomenių turimos patalpos, sporto aikštynai, paplūdimiai ir kitos viešos erdvės kaimuose.  Konferencijos metu susirinkę bendruomenių  ir kitų organizcijų atstovai buvo supažindinti ir su naująja strategija. Pagrindinis šios strategijos tikslas yra orientuotas į ES paramą, skirtą skurdui, socialinei atskirčiai mažinti ir jaunimo problemoms spręsti. Verslui įsikurti ir plėstis skirta visa priemonė "Novatoriškos plėtros skatinimas didinant jaunų žmonių vaidmenį vietos gyvenime". Taip pat bus siekiama permainų vystant bendradarbiavimą, puoselėjant kaimo gyventojų kūrybiškumą ir patriotizmą.

Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų rajono vietos veiklos grupė baigia sėkmingai įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, finansuojamą 2007-2013 metų kaimo plėtros programos LEADER priemonės lėšomis, ir rengiasi ateinančiam 2014-2020 metų finansavimo periodui.

Vienas iš pagrindinių mūsų VVG ir visų Lietuvos vietos veiklos grupių uždavinių - įgyvendinti ilgalaikius ES kaimo plėtros politikos strateginius tikslus:

  • didinti žemės ūkio konkurencingumą,
  • užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus,
  • užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti ir išlaikyti darbo vietas, skatinti ekonomikos įvairovę kaimo vietovėse.

LEADER priemonė yra svarbus veiksnys, skatinantis ieškoti naujų kaimo problemų sprendimo būdų, ir tampa savita laboratorija, kurioje stiprinami vietos gyventojų gebėjimai inicijuoti bei įgyvendinti teigiamus pokyčius savo gyvenamosiose vietovėse, tinkamai išnaudojant turimus išteklius, vietos savitumus.

1 2 3 4

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Pasirašytos pirmos IV kvietimo paramos sutartys

Pasirašytos pirmos IV kvietimo paramos sutartys 2019.09.19

2019 m. rugsėjos 19 d. Molėtų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vaida Saugūnienė pasirašė Vietos projektų vykdymo sutartis su Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos pirmininke Ramute Kubickiene ir Asociacijos "SPRENDIMAI ŠIANDIEN" pirmininke Žydrūne Vaidachovičiene. Šis vietos projektai bus finansuojamas pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Linkime vietos projektų vykdytojams sėkmės projektų įgyvendinime ir tikimės, kad planuojamos veiklos ir  įsigytos investicijos ugdys kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus veikti kartu ir praktiškai įgyvendinti savanoriškos veiklos potencialą.

Molėtų VVG informacija

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai 2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Renginių kalendorius