Įgyvendinami vietos projektai

VšĮ "Idėjų medis" projektas

VšĮ "Idėjų medis" projektas

Pareiškėjas:  VšĮ „Idėjų medis“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018
Projekto pavadinimas: Bendrystės jėga
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 
Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas kokybiškam ir patraukliam jaunimo neformaliam ugdymui, organizuojant aktyvų, turiningą, prasmingą ir sveiką gyvenseną ugdantį poilsį, organizuojant turistinius žygius su edukacinėmis programomis, įtraukiant į vietos bendruomenės veiklas bei mažinant socialinę atskirtį
Projekto uždaviniai: 
1. Informuoti Molėtų rajono socialiai pažeidžiamas šeimas apie projektą ir surinkti 60 vaikų ir jaunimo grupę nuo 12-17 metų amžiaus..
2. Parengti stovyklos programą, sutartis, taisykles ir įrengti palapinių miestelį, bei stovyklos laužavietes, užtikrinant tinkamas sanitarines, higienos ir priešgaisrinės saugos sąlygas.
3. Suburti atsakingų ir kompetentingų stovyklos vadovų komandą iš 5 asmenų..
4. Suorganizuoti 3 stovyklas – žygius su edukacinėmis programomis Žalvario parke, Mindūnų žvejų muziejuje, Etnokosmologijos muziejuje, Asvejos regioninio parko lankytojų centre (6 dienų trukmės po 20 dalyvių kiekvienoje).
5. Organizuoti visiems stovyklos dalyviams 1 dienos „skautodromą“.
6. Padėti partneriams organizuoti tradicines jų miestelių šventes.
7. Pagaminti Molėtų rajono lankytinų vietovių ikonėles.
8. Viešinti projektą pagal numatytus reikalavimus.
Bendra projekto vertė – 21 426,00 Eur
Paramos suma – 14 675, 00 Eur.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius