Projektas „Emocijų kelionė” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JS-13-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Pareiškėjas Biudžetinė įstaiga „Molėtų kultūros centras”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-JS-13-1-2022

Projekto pavadinimas: Emocijų kelionė

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas didinti Čiulėnų, Dubingių ir Videniškių seniūnijų jaunimo užimtumą ir įtraukti juos į visuomeninį gyvenimą.

Projekto uždaviniai: 

  1. Organizuoti tris patyrimines išvykas dviračiais;
  2. Organizuoti 3 edukacinius  emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimus;
  3. Įrengti 3 laisvalaikio zonas;
  4. Organizuoti 1 aktyvaus sveikatinimo stovyklą.

Bendra projekto vertė (su PVM) 17 745,35 Eur

Paramos suma (su PVM) 16327,37 Eur

Laukiamas rezultatas: Projekto „Emocijų kelionė“ metu jaunimas iš Čiulėnų, Dubingių ir Videniškių seniūnijų dalyvaus 3 patyriminėse išvykose dviračiais, 3 edukaciniuose emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimuose, 1 aktyvaus sveikatinimo stovykloje ir kartu su vietinėmis bendruomenėmis įrengs 3 laisvalaikio zonas. Tokiu būdu bus padidintas jaunų žmonių užimtumas, jie įtraukti į visuomeninį gyvenimą, bendruomenių veiklas, sumažinta socialinė atskirtis atokiai gyvenančių jaunuolių  bei pastiprinti jų emocinės sveikatos, sveiko gyvenimo būdų ir aktyvaus laisvalaikio įgūdžiai.