Projektas „Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę.” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Pareiškėjas: VšĮ Gamtos ir kūrybos namai

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-4-7-2019

Projekto pavadinimas: Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas. Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas – įkurti modernius grupinio/savarankiško gyvenimo namus, tenkinančius psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vyresnio amžiaus žmonių reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, sveikatinimo, socialinio darbo, bendravimo ir kitas paslaugas; pajungiant moderniausias technologijas ir ergoterapinius mokymus skatinti darbinių ir kūrybinių galių palaikymą ir savirealizaciją, įdarbinti ne mažiau 4 darbuotojų, kurie rūpinsis senolių gerbūviu.

Projekto uždaviniai:
1. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas. Sukurti ne mažiau 4 darbo vietas (ergoterapeutė, kinezeterapeutė, socialinė darbuotoja, bendrųjų reikalų organizatorius (ūkvedys);
2. Sutvarkyti Grupinio gyvenimo namų infrastruktūrą;
3. Įrengti bionuotekų šalinimo įrenginius;
4. Įkurti modernius grupinio/savarankiško gyvenimo namus, tenkinančius psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vyresnio amžiaus žmonių reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, sveikatinimo, socialinio darbo, bendravimo ir kitas paslaugas.

Bendra projekto vertė su PVM – 219 107,51 Eur

Paramos suma – 160 767,00 Eur

Laukiamas rezultatas: Įkurti visiškai nauji modernus grupinio/ savarankiško gyvenimo namai, kuriuose galės apsigyventi iki 14 senjorų. Naujas pastatas bus statomas Pareiškėjo nuosavybės teise valdomame sklype (1,6508 ha) unikalus numeris 4400-1825-7402. Įsigyta reikalinga įranga, baldai, transporto priemonė. Įkurtos 4 darbo vietos (4 etatai) bei pradedamas vykdyti ekonomiškai gyvybingas socialinis verslas. Socialinio verslo tikslinė grupė – vyresnio amžiaus rajono gyventojai nuo 65 metų ir vyresni, neįgalieji bei vieniši žmonės. Jiems bus siūloma įsitraukti į organizuojamas kultūrines veiklas (kartą per savaitę dalyvauti, kinezeterapinėje mankštoje, menų/augalų/gyvūnų terapijos užsiėmimuose, grupiniuose užsiėmimuose su psichoterapeutu, ergoterapinėje praktikoje ir kt. renginiuose). Visa tai padės mažinti kaimo gyventojų atskirtį, skatins naujų darbinių, praktinių įgūdžių formavimą, laiko planavimą, keis požiūrį į ekologiją ir aplinkosaugą, bendravimo kultūrą. Šis projektas padės spręsti paslaugų kaimo gyventojams trūkumo problemą ir prisidės:

1) socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei socialinės integracijos ir užimtumo (į socialinio verslo organizavimą įsitraukę vietos gyventojai, įmonės ir bendruomenės turės galimybę užsidirbti papildomų pajamų)

2) gyventojų fizinės ir psichinės sveikatos gerinimo ir su sveikata susijusių problemų sprendimo (organizuojami užsiėmimai kartą per savaitę).