Projektas „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Pareiškėjas Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcinis centras „Kaimynystės namai“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-4-4-2019

Projekto pavadinimas: Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas – atlikti mokyklos pastato kapitalinį remontą, jį pritaikant socialinių paslaugų teikimui; sukurti ne mažiau kaip 4 naujas darbo vietas (3,75 etatai); vykdyti socialinį verslą sveikatos ir užimtumo srityse; teikti socialines paslaugas, susijusias su trumpalaikės ir ilgalaikės globos tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis.

Projekto uždaviniai: 

1. Suremontuoti buvusio mokyklos pastato I-o aukšto patalpas 347,94 kv. m.;

2. ne projekto lėšomis įsigyti visas būtinas prekes, t.y. baldus, įrangą, kitas reikalingas projekte numatytai veiklai vykdyti prekes;

3. sukurti ne mažiau kaip keturias darbo vietas (3,75 etatus);

4.  vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą;

5. vykdyti socialinį verslą, orientuojantis į trumpalaikę senyvo amžiaus žmonių, žmonių su negalia globą, juos slaugančių ir prižiūrinčių asmenų gyvenimo kokybės ir įsidarbinimo galimybių padidinimą .

Bendra projekto vertė (su PVM) – 290 936,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 163 152,75​  Eur

Laukiamas rezultatas: Įgyvendinus projektą bus suremontuotos ir pritaikytos patalpos (valdomos panaudos teise, unikalus Nr. 6291-0001-5012) ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugoms teikti iki 12 asmenų bei pradedamas vykdyti ekonomiškai gyvybingas pagal integruotą modelį veikiantis socialinis verslas. Socialinio verslo tikslinė grupė – asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalingos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos bei asmenų, kuriems reikalinga slauga, artimieji. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos 4 darbo vietos (3,75 etatai) vyr. socialiniam darbuotojui, socialiniam darbuotojui, slaugytojui, slaugytojo padėjėjui mokant didesnį už nustatytą minimalų darbo užmokestį. Planuojama vykdyti veikla padės spręsti socialines užimtumo, sveikatos problemas; paslaugos bus prieinamos ir orientuotos į ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia, sudarant jiems žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas.