Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Seminaras Utenoje

Seminaras Utenoje

Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą, kurio tema Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. Programos priemonės „Parama asbestinių stogų keitimui“ 2016 metams aktualijos“. Plačiau

Nauja pareiga asociacijoms

Nauja pareiga asociacijoms

             Naujosios Asociacijų įstatymo nuostatos dėl metinių finansinių dokumentų teikimo juridinių asmenų registrui  taikomos teikiant 2015 metų ir vėliau prasidėsiančių ataskaitinių laikotarpių metinius finansinius dokumentus. Plačiau skaitykite skiltyje "Naudinga informacija"

Užbaigtas projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas"

Užbaigtas projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas"

 Projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" baigiamas.  Projekto metu siekiant įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų į visus VPS rengimo etapus buvo parengtas 2014-2020 m. Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimo planas, suburta darbo grupė, vyko susitikimai visose 11-oje seniūnijų su kaimo bendruomenių, verslo ir jaunimo atstovais.  Buvo parengtas klausimynas ir atliktas 1500 vietos gyventojų anketavimas, kurį padėjo atlikti vietos bendruomenių savanoriai. Parengtas su vietos seniūnais ir bendruomenėmis suderintas  VVG administracijos ir valdybos narių vizitų į visų rajone veikiančių kaimo bendruomenių teritorijas bei susitikimų su vietos gyventojais grafikas. Išgryninus poreikius vyko tikslinis konsultavimasis VPS prioritetų, tikslų, priemonių ir veiklos sričių nustatymo etapuose. Gyventojai buvo kviečiami visu strategijos rengimo laikotarpiu teikti savo pasiūlymus vietos veiklos grupei elektroniniu paštu, telefonu ar atvykus į VVG būstinę. VVG valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma VPS rengimo klausimai, buvo atviri ir juose dalyvavo visi norintys Molėtų VVG teritorijos  gyventojai. Vietos plėtros strategijos  buvo pristatyta Molėtų rajono savivaldybės tarybai ir pateikta regiono tarybai. Vyko nuoseklus strategijos dokumento svarstymas įvairiais jo parengimo etapais su rajono valdžios atstovais, vietos verslininkais ir vietos bendruomeninėmis organizacijomis.

 

Oficialiai atidaryti bendruomenių metai!

Oficialiai atidaryti bendruomenių metai!

       2015 metais Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2016-uosius paskelbė Vietos bendruomenių metais. Kaip rašoma nutarime, Seimas tuo siekia stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, įvertinti vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai. Taip pat pabrėžiama vietos bendruomenių reikšmė įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką.

      Š. m.  sausio 21 d.  oficialiai atidaryti Vietos bendruomenų metai. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kartu su Vietos veiklos grupių tinklu šiuos metus atidarė gražiu renginiu. Renginys vyko Šumsko daugiafunkciame centre  - bendruomenės namuose (Vilniaus r.).

         Atidarymo renginyje dalyvavo LR Prezidentės patarėja Gaja Šavelė, LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, LR Seimo nariai Donatas Jankauskas, Rima Baškienė, Albinas Mitrulevičius, mecenatas Ramūnas Karbauskis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro atstovai, spaudos atstovai, bendruomenių, bendruomenių centrų asociaicjų ir vietos veiklos grupių atstovai.

Pristatyti visi Lietuvos regionai,skambiais plojimais palydėtas ne vienas kalbėtojas,o Vilniaus regiono oracija ir šūksniais. Kalbėdama apie savo regioną Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Vaida Saugūnienė kvietė visus apsilankyti Alantoje - mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, kuri šiais metais liepos 23 d. minės ir  580 metų jubiliejų. Apie renginius Alantoje  skaitykite čia. 

Renginyje buvo pristatytas Vietos bendruomenių metų ženklas - jaukūs, šilti namai, kuriuose telpa visų Lietuvos regionų žmonės, nepamirštant ir visame pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių. Vietos bendruomenių metus visos Lietuvos  bendruomenės pažymės įvairiais renginiais, akcijomis. Naujienas galima sekti socialinio tinklapio  facebook  profilyje (nuoroda https://www.facebook.com/2016-Vietos-bendruomeni%C5%B3-metai-957033811070748/?fref=ts). Čia visos bendruomenės yra kviečiamos siųsti renginių anonsus, straipsnius apie organizuojamus įvairius renginius, skirtus Vietos bendruomenių metams paminėti.

Kviečiame  mūsų rajono bendruomenines organizacijas suplanuotus 2016-ųjų – Vietos bendruomenių metų – renginius, iniciatyvas, akcijas  viešinti ir Molėtų rajono vietos veiklos grupės tinklapyje.

Konkursas "SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ"

Konkursas "SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ"

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 iki kovo 1 d.

Daugiau informacijos ir su taisyklėmis susipažinti galite Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje.

 

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Molėtų rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos dalyvavo sausio 15 d. Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER įgyvendinimo aktualijos". Seminaro metu susipažinome su LEADER vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėmis bei paramos kaimo bendruomenėms taisyklių projektu (nacionalinio biudžeto lėšos). Su pastarųjų taisyklių esminiais reikalavimais susipažinti galite čia.

 

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

Informuojame, jog nuo sausio 18 d. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" persikėlė į naujas patalpas. Naujos patalpos greta senųjų, buvusiose Molėtų socialinės paramos centro patalpose.
 

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

     Primename, jog vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių 203.3 punktu reikia pateikti užbaigtų vietos projektų ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti teikiamos po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5  metai nuo paramos sutarties pasirašymo. Pateikimo terminas - per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Ataskaitose pateikite tokią informaciją:
1. vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai
2.  apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;
3. apibendrinami atlikti pirkimai;
4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;
5. pateikiama  informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;
6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

Ataskaitos forma.
Pastaba. Tiems, kurie turi iš projektų įsigiję draudžiamo - ilgalaikio turto, kartu pateikite ir galiojančio draudimo poliso dokumentus su draudžiamo turto sąrašu.
 

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

                    Š. m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
                     Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“. Pagal šią veiklos sritį remiama VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu, taip pat VPS vykdytojo veikla, susijusi su vietos veiklos grupės (VVG) teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VP.
Su taisyklėmis galite susipažinti čia.
                                                                                                                        Informacija parengta pagal www.nma.lt.

Socialinė ir darbo ministerija paskelbė konkursą

Socialinė ir darbo ministerija paskelbė konkursą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.
Daugiau informacijos skaitykite  čia.

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų gruodžio 8 d. (antradienį), 10.00 val. Aleksandro Stulginskio universitete, IV rūmuose, Universiteto g. 8A - 211 aud. (posėdžių salė), Akademija, Kauno raj.

Renginio tema – „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos LEADER aktualijos ir potencialių vietos projektų pareiškėjų aktyvinimas“. Programa.

Renginyje kviečiami dalyvauti kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovai ir visi kam aktuali šį seminaro tema.

Maloniai prašome į renginį registruotis telefonu +370 62234195 arba e.paštu info@ministerium.lt 

Seminaras yra nemokamas.

1 ... 19 20 21 22 23 24

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai 2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius