Naujienos

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

Svarbų vietos projektų vykdytojams !

     Primename, jog vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių 203.3 punktu reikia pateikti užbaigtų vietos projektų ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti teikiamos po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5  metai nuo paramos sutarties pasirašymo. Pateikimo terminas - per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Ataskaitose pateikite tokią informaciją:
1. vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai
2.  apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;
3. apibendrinami atlikti pirkimai;
4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;
5. pateikiama  informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;
6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

Ataskaitos forma.
Pastaba. Tiems, kurie turi iš projektų įsigiję draudžiamo - ilgalaikio turto, kartu pateikite ir galiojančio draudimo poliso dokumentus su draudžiamo turto sąrašu.
 

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

                    Š. m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
                     Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“. Pagal šią veiklos sritį remiama VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu, taip pat VPS vykdytojo veikla, susijusi su vietos veiklos grupės (VVG) teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VP.
Su taisyklėmis galite susipažinti čia.
                                                                                                                        Informacija parengta pagal www.nma.lt.

Socialinė ir darbo ministerija paskelbė konkursą

Socialinė ir darbo ministerija paskelbė konkursą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.
Daugiau informacijos skaitykite  čia.

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų gruodžio 8 d. (antradienį), 10.00 val. Aleksandro Stulginskio universitete, IV rūmuose, Universiteto g. 8A - 211 aud. (posėdžių salė), Akademija, Kauno raj.

Renginio tema – „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos LEADER aktualijos ir potencialių vietos projektų pareiškėjų aktyvinimas“. Programa.

Renginyje kviečiami dalyvauti kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovai ir visi kam aktuali šį seminaro tema.

Maloniai prašome į renginį registruotis telefonu +370 62234195 arba e.paštu info@ministerium.lt 

Seminaras yra nemokamas.

Susitikimai seniūnijose

Susitikimai seniūnijose

Molėtų vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" baigė susitikimų ciklą su kaimo gyventojais. Šie susitikimai organizuoti įgyvendinant projektą "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020  metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama".  Per lapkričio mėnesį buvo aplankytos visos vienuolika seniūnijų. 
Susitikimuose aktyviai dalyvavo bendruomenių atstovai, seniūnai bei  kitų seniūnijose veikiančių organizacijų ir įmonių atstovai, pavieniai gyventojai. Projekto vadovė Violeta Navickienė kaskart kalbėdama apie  naujojo laikotarpio parengtą strategiją, supažindindavo su atliktu tyrimu bei surinkta statistika, pateikdavo naujausią turimą informaciją apie vertinimo eigą. Priminė, jog aktyvus kaimo gyventojų  dalyvavimas rengiant kiekvienos seniūnijos "mažąsias stratetgijas"  t.y. seniūnijos plėtros planus aiškiai išgrynino problemų galimus sprendimo būdus. Šie būdai buvo sugrupuoti į du prioritetus. Kiekvienas iš jų buvo išsamiai pristatytas, supažindinant su atskiromis priemonėmis, joms iškeltais tikslais, galimais pareiškėjais, maksimaliomis projektams skirtomis sumomis, paramos intensyvumu. Susitikimų dalyviai domėjosi  regionino produkto, verslo ir socialinio verslo galimybėmis tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Aiškinosi socialinio verslo samprata, domėjosi verslo plano rengimu, kritikavo pakankamai nekonkurencingą paramos procentą verslui. Deja, kaip pabrėžė projekto vadovė, tai ne nuo mūsų priklausantis sprendimas. Domėjosi projektų vertinimo procedūromis, akcentuodami, kad tik vietiniai vertintojai gali realiai matyti situaciją ir projekto aktualumą toje vietovėje. Kalbant apie savą įnašą, iškelta  prisidėjimo nekilnojamuoju turtu problema. Tikėtina, jog tokio įnašo natūra būdo neliks. Reikia ieškoti pinigų arba prisidėti nemokamais savanoriškais darbais. Abejonių kėlė bendradarbiavimo su verslo atstovais galimybės bei dvidešimties procentų projekto vertės įnašo paieškos. Juk kaimo verslininkas labai skiriasi nuo miesto verslininko.  Dar kartą akcentuota, jog nemokamus savanoriškus darbus dirbantys asmenys turi juos atlikti laisvu laiku,  ne savo tiesioginio darbo metu. Diskutuota, jog nemokamas savanoriškas darbas  labiau tinkamas mažesnės vertės projektams. Aptarta galimybė veikti ir užsidirbti  šioje seniūnijoje  išnaudojant turistus bei pagyvenusių žmonių potencialą.  Pastebėta, jog  turistams daug kur galima būtų teikti maitinimo paslaugas, tačiau  gyventojus gąsdina "popierizmas". Aptarta, jog į kaimą atvyksta vis daugiau  miesto gyventojų, kurie iš esmės keičia požiūrį į gyvenimo kokybę. 
       Apibendrindama kiekvieną susitikimą  projekto vadovė ragino nesnausti, pirmasis kvietimas netruks ateiti, o namų darbų reikia atlikti nemažai -  išsigryninti idėją, ieškoti partnerių, tartis, analizuoti ir diskutuoti. Susitikimų dalyviai paraginti skleisti išgirstą informaciją, esant poreikiui atvykti į vietą konsultuotis ar kviestis pas save.

Seminaras "Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.

Seminaras "Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.

Žemės ūkio ministerijos organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų lapkričio 26 d. (ketvirtadienį), 10.00 val. Trakų švietimo centre (Birutės g. 42, Trakai). Renginio tema – „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.
Renginyje kviečiami dalyvauti ūkininkai, kaimo gyventojai, mažos įmonės ir visi kam aktuali šį seminaro tema. Registruotis į renginį kviečiame telefonu +370 62234195 arba e. paštu info@ministerium.lt .
Seminaras yra nemokamas. Seminaro programa.

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerijos seminaras

Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą, kuris vyks šių metų lapkričio 3 d., 10 val. laisvalaikio ir konferencijų centre „Siesta“ (Pakrantės g. 4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno raj.). Renginio tema –Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.

Renginyje kviečiami dalyvauti ūkininkai, kaimo gyventojai, mažos įmonės ir visi kam aktuali šį seminaro tema.

 Renginio programa.

Suplanuoti susitikimai seniūnijose

Suplanuoti susitikimai seniūnijose

Molėtų rajono VVG "Keisdamiesi keičiame" 2015 rugsėjo 30 d. pateikė  NMA vertinimui Vietos plėtros strategiją.  Įveiktas  administracinis ir tinkamumo vertinimo etapas. Dabar  vyksta  pateiktos strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014 - 2020 m. - labai svarbus dokumentas, kuriuo vadovaudamiesi skirstysime ES paramą, gaunamą per LEADER programą 2016 - 2020 metais. Mums labai svarbu pažymėti, kad šis laikotarpis esmingai skiriasi nuo ankstesniojo tiek pareiškėjais, tiek priemonėmis ir veikimo būdais. Siekdami supažindinti visuomenę su numatytomis veiklomis norime pateikti ją rajono gyventojams. Tam suplanavome susitikimus seniūnijose. Susitikimų metu  pateiksime  esminius naujos strategijos dalykus, kurie bus reikalingi tikslingai planuojant paramos gavėjų veikimą rengiant naujo laikotarpio projektus. Tai gana inovatyvu ir reikalauja susitarimų su veiklos partneriais.  Vizitai numatyti iš parengiamosios paramos lėšomis vykdomo projekto „2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ (paramos sutartis Nr. 42PP-KU-14-1-05380). Susitikimų seniūnijose grafikas.

Projektas ,, Aikštelės ,,Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

Projektas ,, Aikštelės ,,Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

             Šiais metais Balninkų bendruomenės centras dalyvavo  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skelbtame projekte  nacionalinei  paramai gauti  kaimo bendruomenių veiklai.  2015 metais liepos 2 dieną buvo pasirašyta sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Balninkų bendruomenės centro. Skirta 5920,72 eurų parama.

Pagrindinis projekto ,, Aikštelės ,,Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ uždavinys: pritaikyti gyventojų kultūriniam rekreaciniam poilsiui – įrengti lauko sceną, papildomų suoliukų – aikštelę ,,Tarp ežerų“.  Dabartinė aikštelė, esanti tarp dviejų ežerų, nėra pritaikyta gyventojų ir atvykstančiųjų kultūriniam poilsiui ir renginiams. Aikštelėje pastačius lauko sceną, suoliukus:

  • vieta taps kultūros, laisvalaikio užimtumo centru;
  • padaugės kultūrinių renginių, pagerės jų kokybė;
  • sutvarkyta erdvė savo estetine išvaizda pagražins kaimo vietovę bei prisidės prie šios gyvenamosios vietos patrauklumo;
  • pagerės bendruomenės gyventojų užimtumas.

2015 m. rugsėjo 1 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB ,,Molėtų švara“ dėl statybos darbų atlikimo.

Taip pat šio projekto partneris yra  Molėtų rajono savivaldybė.

Pasidalinkite savo mintimis ir idėjomis, kaip įsivaizduojate ateitį

Pasidalinkite savo mintimis ir idėjomis, kaip įsivaizduojate ateitį

Žinių ekonomikos forumas kviečia aktyvius piliečius pasidalinti savo mintimis ir idėjomis bei sukurti norimos ateitis viziją. Gruodžio – sausio mėnesiais daugiau kaip 1000 Europos šalių piliečių susitiks savo šalyse ir kurs ateities vizijas. Vizijų kūrimo seminarai vyks Lietuvoje, Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Norvegijoje ir kitose Europos šalyse.

Lietuvoje piliečių vizijų seminaras vyks 2015 m. gruodžio 5 d., šeštadienį, 9.00 – 17.15 val., Vilniuje. 

Norint dalyvauti seminare, nebūtinos jokios specifinės žinios ar specialus pasirengimas. Vizijas kursite remdamiesi tik savo idėjomis, patirtimi, vaizduote, kaip Jūs įsivaizduojate, kokia ateitis galėtų būti. Kvietimas.  Kviečiame dalyvauti piliečius iš visos Lietuvos ir įvairių amžiaus grupių (nuo 18 iki 66+ metų). Atrinksime tik 40 dalyvių atsižvelgdami į dalyvių amžių, gyvenamą vietą, išsilavinimą ir kitus kriterijus. Seminare gali dalyvauti tik paprasti piliečiai (negali dalyvauti aukštųjų technologijų srityse dirbantys mokslininkai ir verslininkai, valdžios atstovai).

Dalyvavimas nemokamas, dalyviams užtikrinimas nemokamas maitinimas ir kompensuojamos kelionės išlaidos. Norinčius dalyvauti seminare kviečiame iki lapkričio 6 d. rašyti el. paštu renata@zef.lt arba skambinti telefonu +370 609 07 275.

Atrinktus dalyvius apie dalyvavimą seminare informuosime  ne vėliau kaip iki lapkričio 20 d.

Informacija iš www.zef.lt

Verbiškiečių Senjorų išvyka

Verbiškiečių Senjorų išvyka

                    Spalio mėnesį minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Kasmet šią dieną paminėti Verbiškių bendruomenė  sukviesdavo senjorus į renginį "Sidabrinė gija". O  šiais metais bendruomenės aktyvas nutarė ta proga organizuoti išvyką.

                   Spalio 23 d. grupelė senjorų dalyvavo edukacinėje programoje "Molio Motiejukas" tradicinių amatų centre "Meniškas kaimas". Svetingai sutikti šio centro šeimininkės Linos Dieninės dalyviai pirmiausia apžiūrėjo krosnis, dirbtuves, įvairius dirbinius, klausėsi įdomaus pasakojimo apie gilias tradicijas turintį amatą. O savo kūrybiškumą, darbštumą ir gyvenimišką patirtį sudėjo į savo rankomis nulipdytus dirbinius. Senjorai daug klausinėjo, domėjosi ir žavėjosi, kiek daug  gražaus žmogaus rankos gali...

                      Prie pietų stalo, gurkšnodami žolelių arbatą senjorai diskutavo kur dar galėtų nuvykti . Mindūnų apžvalgos bokštas - o kodėl gi ne! Kodėl ne šiandien?

                      Visas ekipažas pajudėjo link aukščiausio, Lietuvos regioniniuose parkuose esančio, bokšto. Nors ir ne visiems šį bokštą įveikti pavyko, tačiau pačios vyriausios, Eugenija ir Danguolė, džiaugėsi nepabūgusios ir nesustojusios pusiaukelėje. 36 metrų aukštyje septynios moterys ieškojo žinomų objektų ir grožėjosi rudenio spalvomis. Nestokojantys jumoro senjorai, apačioje jas pasitiko plojimais.

                        Visiems taip patiko šis pasibuvimas, jog susirinkę bendruomenėje dar tarėsi ir planavo kitas išvykas.

1 ... 20 21 22 23 24 25

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius