Naudinga informacija

Projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Inovacija – projekte numatyta nauja technologija, idėja ar metodas naujiems procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams sukurti arba esamiems tobulinti. Plačiau skaitykite

Projektų pagal Programos priemones inovatyvumas vertinamas ir pirmenybė teikiama inovatyvios veiklos ūkiams, įmonėms pagal diegiamus keturis kriterijus:

  • produkto ir (arba) paslaugos inovacija (produkto ir (arba) paslaugos inovacija – produktas ir (arba) paslauga, kurie turi naujų savybių ir naują paskirtį ir iš esmės skiriasi nuo anksčiau veiklos subjektų sukurtų, gamintų, naudotų prekių ar teiktų paslaugų. Produktai ir (arba) paslaugos, kurių paskirtis nepakinta (pvz., dėl nedidelio ir (arba) sezoninio dizaino keitimo), produkto inovacija nelaikomi);
  • technologinio proceso inovacija / modernizavimas (technologinio proceso inovacija – naujas ir (arba) patobulintas gamybos ir (arba) paslaugų metodas, taikomas naudojant šiuolaikinę įrangą ir naujausius gamybos organizavimo metodus, siekiant gaminti naujus produktus, teikti naujas paslaugas arba esamiems produktams suteikti kokybiškų naujų savybių. Dėl to tobulėja gamybos efektyvumas, automatizavimas ar organizavimas, prekių ir (arba) paslaugų kokybė ir sauga, padidėja darbo našumas, sumažėja medžiagų ir energijos sąnaudos produktams išauginti ir (arba) pagaminti ir žalingas poveikis aplinkai, pagerėja žmogaus sveikata/ technologinio proceso modernizavimas – esamų gamybos ir paslaugų procesų, įrangos ir mechanizmų keitimas šiuolaikiškais siekiant efektyviau plėtoti veiklą: didinti darbo našumą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, mažinti energijos sąnaudas ir pan);
  • organizacinė inovacija (organizacinė inovacija – naujas ir (arba) patobulintas veiklos valdymo metodas ar sistema, kuriais siekiama didinti veiklos efektyvumą, diegti naujausias žinias, gerinti produkto ir (arba) paslaugų kokybę, didinti jų konkurencingumą);
  • inovacijų partnerystė (inovacijų partnerystė – Programos priemones įgyvendinančių fizinių ir (ar) juridinių asmenų jungtinė veikla, apimanti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, naujų procesų, produktų ir paslaugų kūrimą ir tobulinimą).

Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitinka bent vieną inovatyvumo vertinimo kriterijaus subkriterijų, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.

Subkriterijai

Požymio aprašymas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

1. PRODUKTO, PASLAUGOS INOVACIJA

Produktų, paslaugų naujumas

 

Nauji arba su pasikeitusiomis savybėmis produktai, paslaugos

Planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių palyginimas su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais Lietuvos Respublikos rinkoje

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pateikiamas bent vienas, jeigu įmanoma, Lietuvos Respublikos rinkoje egzistuojantis analogo ar pakaitalo aprašymas nurodant informacijos šaltinį)

2. TECHNOLOGINIO PROCESO INOVACIJA / MODERNIZAVIMA

Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas

Teršiančiųjų medžiagų kiekio sumažinimas

Planuojamo įsigyti įrenginio išmetamųjų dujų (anglies monoksido CO ar azoto oksidų NOx) kiekio sumažėjimas, palyginti su ūkio subjekto naudojamu įrenginiu

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija

Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas

Nors vienos priemonės gauti energiją iš alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo energija, biomasė, biodujos, fotoelektra) įdiegimas  

Planuojamas įdiegti atsinaujinančios energijos gavimo šaltinis

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pvz., komercinis pasiūlymas)

Tiksliosios ūkininkavimo sistemos (toliau – TŪS) taikymas ir (arba)

kompiuterizuotas procesų valdymas

Ūkio subjekto augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos bei pirminio perdirbimo planavimo, atlikimo ir valdymo procesuose diegiamos šiuolaikinės informacinės sistemos ir (arba) naudojama informacinių technologijų programinė, GPS ir kita įranga bei technologijos (kompiuterizuotas gyvulių šėrimas, melžimas, derliaus pirminis perdirbimas, augalų tręšimas, pasėlių stebėjimas ir kt.)

TŪS įdiegimas ūkyje ir (arba) ūkio subjekto gamybos ir perdirbimo procesų analizė

Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pvz., komercinis pasiūlymas, techninė specifikacija ir pan.)

 

Naujų gamybos technologinių procesų taikymas

Diegiamos technologijos kokybiškai gerina gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savybes ir (arba) didina darbo našumą

Produkto ar paslaugų kokybinių savybių ir (arba) kiekybinių savybių (darbo našumo didinimo atveju) palyginimas (prieš ir po technologijos įdiegimo)

Paraiškoje pateikta informacija dėl darbo našumo padidinimo ir (arba) dėl produkto ar paslaugų kokybinių savybių pasikeitimo (palyginti savybes prieš technologijos įdiegimą ir po jo)

3. ORGANIZACINĖ INOVACIJA

Gamybos proceso valdymo kokybės gerinimas (ISO ar kt. standartų ir metodų diegimas)

Diegiami valdymo metodai ir valdymo sistemos: kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, RVASVT sistemos, naujų unikalių marketingo sprendimų panaudojimas ar pan.

Ūkio subjekto valdymo sistemos analizė

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija, pažymos, sertifikatai ir kt. dokumentai (pvz., diplomas „Žaliasis raktas“)

4. INOVACIJŲ PARTNERYSTĖ

Dalyvavimas technologijų platformų arba klasterių, arba slėnių veikloje

Bendradarbiavimas teisiniais pagrindais kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas

Su technologijų platformomis, klasteriais arba slėniais pasirašyta jungtinės veiklos sutartis

Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija ir kt. dokumentai (pvz., sutartis)

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai
2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius