Kvietimas Nr. 10

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2020 m. gruodžio 29 d. 8:00 val. iki 2021 m. vasario 26 d. 15:00 val.

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

VPS priemonės „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: