Naudinga informacija pareiškėjams

Renginio organizavimo įkainiai

Renginio organizavimo įkainiai 2023-11-13 redakcija


Netiesioginės išlaidos

Netiesioginės vietos projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis išlaidomis.


Projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Inovacija – projekte numatyta nauja technologija, idėja ar metodas naujiems procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams sukurti arba esamiems tobulinti. Plačiau skaitykite


Jeigu įgyvendinant vietos projektą numatoma sukurti naują darbo vietą

Nauja darbo vieta (naujas etatas) – tai paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą naujai sukurta ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyta darbo vieta (visas etatas), tiesiogiai susijusi su projekte numatytos veiklos vykdymu.


Jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo socialinio verslo kūrimui arba plėtrai

Vietos projektas turi atitikti sąlygas ir reikalavimus, nustatytus Socialinio verslo vykdymo pagal KPP priemones gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo gairės), o socialinis poveikis planuojamas ir matuojamas pagal Socialinio verslo gairių 4 priede pateikiamą socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę. Užpildyta socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė turi būti išsaugota PDF formatu ir atspausdinta arba duomenys iš socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės perkeliami į Word ir išsaugomi PDF formatu, atspausdinami ir pateikiami kartu su vietos projekto paraiška. Socialinio verslo gairių 5 priede pateikiamą socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę naudojasi VPS vykdytoja ir Agentūra;


Kam turi priklausyti nekilnojamas turtas, kai į jį investuojama?


Reikalavimai projektams, kuriuose numatyti statybos arba infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo darbai


Tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir partneriui (jei toks yra).


Ekonominio gyvybingumo rodikliai


Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį (STR 1.01.03:2017):


Vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės pagrindiniai kriterijai


Fiksuotų įkainių lentelė


Prieš ruošiantis teikti paraišką būtina

Kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo, ketinantis teikti paraišką turi įvertinti savo tinkamumą teikti paraišką, bei galimybes įgyvendinti projektą. Pateikiame pagrindinius aspektus, į kuriuos pareiškėjas turi atkreipti.


Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai

Projektų vykdytojai, teikdami paraiškas gauti paramą ir įgyvendindami projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, turėtų atkreipti dėmesį į požymius dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo.


Tinkamumo sąlygos išlaidoms

Viena iš Bendrųjų tinkamumo sąlygų, susijusių su tinkamomis finansuoti išlaidomis yra:


Paramos vietos projektui įgyvendinti išmokėjimo būdai.

Projektų vykdytojai gali pasirinkti vieną iš trijų paramos išmokėjimo būdų, atkreipiant dėmesį, kuris būdas jiems  yra labiausiai tinkantis. Mokėjimo būdas yra nurodomas paraiškoje.