Informacija apie vietos projektus

KAIMO GYVENTOJAI APIE VAISTAŽOLIŲ VERSLĄ

KAIMO GYVENTOJAI APIE VAISTAŽOLIŲ VERSLĄ

Šiais metais Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“  įgyvendina vaistažolių verslo projektą, kuris finansuojamas iš LEADER programos lėšų. Bendruomenės vadovai, siekdami  išsiaiškinti vietos gyventojų nuomonę, kaip geriau organizuoti vaistažolių verslą ir numatyti teisingus veiksmus ateičiai, atliko apklausą. Gauti atsakymai leidžia realiau įvertinti pradėto verslo aplinkybes.

Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ įgyvendindama projektą siekia, kad vietos gyventojai (ypač tie asmenys, kurie neturi darbo) imtųsi ūkinės veiklos -  rinktų ir džiovintų natūraliai augančius vaistinius augalus, kurių Žiūrų apylinkėse yra gausu. Todėl anketoje pirmiausia ir buvo paklausta, kokias konkrečiai vaistažoles vietos gyventojai galėtų rinkti savo apylinkėse, jei būtų  organizuotas vaistažolių supirkimas. Gauti atsakymai neleido suabejoti vaistažolių vietos ištekliais.  

Plačiau skaitykite čia

Kadangi apklausoje dalyvavo asmenys, kurie išreiškė pageidavimą tapti vaistažolių rinkėjais, todėl jų atsakymai buvo labai konkretūs. Buvo išvardyta apie 40 skirtingų vaistažolių rūšių, kurias norėtų ir galėtų rinkti Žiūrų bendruomenės nariai.

Absoliuti dauguma (87 proc.) būsimųjų vaistažolių rinkėjų gerai pažįsta savo kaimo apylinkes ir žino, kur auga vaistažolės ir kada jas galima rinkti. Daugelis apklausoje dalyvavusių asmenų pareiškė pageidavimą rinkti vaistažoles vasarą. Dalis apklaustųjų teigė galintys darbuotis vaistažolių versle visą sezoną – nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, skirdami tam reikalui nuo 2 iki 3 val. per dieną.

Nors apie 40 proc. rinkėjų planuoja vaistažoles rinkti pavieniui, tačiau kiti planuoja į šią veiklą įtraukti ir savo šeimos narius.

Į klausimą, ar galėtų būsimieji vaistažolių rinkėjai į naują veiklą įtraukti kitus bendruomenės narius, kurie šiuo metu neturi darbo, pusė apklaustųjų atsakė teigiamai.

Apklausos metu gauti teigiami atsakymai apie realias galimybes įtraukti šeimos narius ir kitus bendruomenės narius, kurie neturi darbo, į vaistažolių rinkimą yra labai svarbūs.

Bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ įgyvendindamas projektas yra skirtas išsiaiškinti bendruomeniniais pagrindais organizuojamo vaistažolių verslo galimybes mažinti nedarbą ir socialinę atskirtį. Projektas įgyvendinamas pagal Molėtų vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiamės“ integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos II prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 1.1.1. veiklos sritį „Vietos išteklių ir ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvos“.

Savo tikslams pasiekti Žiūrų bendruomenė įsigijo labai našią, saulės energiją naudojančią vaistažolių džiovyklą. Turimi gamybiniai pajėgumai leidžia nepatiriant didelių išlaidų kokybiškai sudžiovinti didelius vaistažolių kiekius. Viena bėda – prieš vaistažoles džiovinant jas reikia surinkti.

Žiūrų bendruomenės nariai ir jos lyderiai suvokia, kad jų laukia sunkus mokymosi laikotarpis. Kito kelio nėra - reiks išmokti su nauda kiekvienam bendruomeninio verslo dalyviui organizuotis rinkti, džiovinti ir parduoti vaistinius augalus.

Žiūrų gyventojai suvokia ir naudą, kurią gali teikti vaistažolių rinkimas kiekvienam bendruomenės nariui. Apklausoje dalyvavusių nuomone finansinė šio reikalo pusė nėra pati svarbiausia. Kas trečias apklaustas (30 proc.) teigė, kad svarbiausia pažinti žoleles ir žinoti jų naudingąsias savybes. Jiems antrino kiti apklaustieji, kurie teigė, kad  jiems svarbu išmokti liaudies medicinos gudrybių (19 proc.), ar susirasti bendraminčių žolininkų, su kuriais malonu bendrauti (15,9 proc.).

Kiti apklaustieji išreiškė labiau praktišką požiūrį – jiems svarbu išmokti (ir kitus išmokyti) verslumo ir darbo kultūros (8 proc.), taip pat svarbi galimybė užsidirbti papildomų pinigų (27 proc.).

Nors apklaustųjų motyvai dalyvauti vaistažolių versle yra įvairūs, tačiau finansinis suinteresuotumas taip pat visiems yra svarbus. Apklausos dalyvių buvo paprašyta nurodyti, už kokį dienos užmokestį jie rinktų vaistažoles ir kokio atlygio norėtų už vieną intensyvaus vaistažolių rinkimo darbo valandą. Išvedus atsakymų vidurkį išaiškėjo, kad vietos gyventojai tikisi per dieną rinkdami vaistažoles uždirbti 13 Eur, o per vieną intensyvaus darbo valandą surinkti vaistažolių už 3,5 Eur.

Uždirbtus pinigus daugelis apklaustųjų norėtų gauti iš karto, arba per kelias dienas nuo vaistažolių pridavimo į džiovyklą. Ilgiausiai vaistažolių rinkėjai darbo užmokesčio lauktų savaitę ir tik nedaugelis iš jų yra pasiryžę laukti savo uždirbtų pinigų ilgėliau, kol produkcija bus parduota.

Gauti apklausos rezultatai įpareigoja Žiūrų bendruomenės vadovus labai išmintingai organizuoti vaistažolių verslą, kad jis taptų bendruomenės telkimo ir geresnio gyvenimo šaltiniu.

Žiūrų kaimo bendruomenės informacija

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai
2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius