Naujienos

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. liepos mėn. 28 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 16:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Liepos 16 - 17 d. Joniškio rajone kartu su Prienų, Telšių bei Joniškio raj.

atstovais dalyvavome dviejų dienų žygyje po Mikšiūnų apylinkes.

Daugiau informacijos bei akimirkų čia.

Stabdomas kvietimas

Stabdomas kvietimas

Informuojame, kad šiuo metu galiojančio Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“  paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr.8 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001) priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) finansavimo sąlygų aprašo priede Nr.1 „Vietos projektų paraiškos forma“ aptikus techninę klaidą, turėsiančią neigiamos įtakos vėlesniems vietos projekto vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapams, bei vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 60 punktu nuo 2020 m. liepos 17 dstabdome priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) kvietimą.

Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ informacija

     

MOLĖTŲ R. VVG SKIRTAS PAPILDOMAS 118 968 Eur finansavimas

MOLĖTŲ R. VVG SKIRTAS PAPILDOMAS 118 968 Eur finansavimas

Birželio 10 d. įvyko ŽŪM Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame apžvelgti LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai.
Tarpinio vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

Projektų atrankos komiteto posėdis ir jo sprendimai itin aktualūs Molėtų r.  VVG, pasiekusiai labai gerų rezultatų įgyvendinant Vietos plėtros strategiją.

Įvertinus rezultatus, "atšildyta" VPS įgyvendinimo paramos sutartyje rezervuota 20 proc. paramos lėšų suma, skirta įgyvendinti VPS. 

Taip pat, Molėtų r. VVG bus papildomai skirta 118 968 Eur suma. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. Puikiais VPS įgyvendinimo rezultatai Molėtų r. VVG įrodė, kad yra verta šių lėšų.
Papildomai skiriamas finansavimas - daugiau galimybių vietos projektų vykdytojams, ženklesnis prisidėjimas prie mūsų krašto gerovės kūrimo.

 

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

Dalyvaujame teritoriniame bendradarbiavimo projekte

 

    Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kartu su Joniškio Partnerystės, Prienų rajono ir  Telšių rajono vietos veiklos grupėmis birželio 17 d. Joniškyje dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ koordinavimo grupės susitikime, kur  buvo  aptartas projekto veiklų planas, artimiausi darbai, jų organizavimas ir kiti klausimai.

Projekto tikslas - aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis bus skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

Kvietimai į projekto veiklas bus skelbiami.

                                                Molėtų r. VVG informacija

Įvyko socialinio verslo forumas

Įvyko socialinio verslo forumas

Birželio 11 d. Inturkėje įvyko projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ pirmasis renginys molėtiškiams "Socialinio verslo forumas MOLĖTŲ krašte".

Forumo metu buvo kalbėta apie tai, kas yra socialinis verslas, kas jį reglamentuoja, kokios galimybės, kaip tapti socialiniu verslininku. Pasidalinta geraisiais socialinio verslo pavyzdžiai iš kitų Lietuvos regionų, pristatyti Molėtų r. VVG finansuojami  socialinio verslo projektai, pristatytas projektas, kurio  tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Turintys idėjų socialiniam verslui ir norintys pasinaudoti parama iš projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“  kviečiami sekti informaciją ir aktyviai dalyvauti tolimesniuose projekto renginiuose. 

Informacija apie projektą: http://www.utenosvvg.lt/projektai1/

 

Renginio akimirkas užfiksavo Algimantas Pečiukaitis: 

https://www.facebook.com/algimantas.peciukaitis/posts/3362665693743981

 

Nuotr.autor. A. Pečiukaitis, M. Gadliauskas.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

   Birželio 18 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.)

   vyks mokymai tema "Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai"

   Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07866, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com.

                                                     Išsamesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. gegužės 25 d. - birželio 1 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu priemonei „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo 2020 m. gegužės 19 d. prasideda kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Skirkite 1,2 proc. GPM Molėtų r. VVG

Skirkite 1,2 proc. GPM Molėtų r. VVG

121Visa parama bus skirta VVG vykdomų projektų įgyvendinimui. 

Paramą galite skirti užpildę prašymą internetu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Paramos gavėjo identifikacinis numeris 300052758

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu. Detalesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. balandžio 10 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

1 2 3 4 5 ... 27

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Renginių kalendorius