Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 12

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 12

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis 

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 10

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 10

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

2021 m. birželio 3 d. gautas pareiškėjo VšĮ "Sodela" raštas Dėl projekto "Alantos vaisių surinkmo paslaugų centras" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DJ-10-01-2021 paraiškos atsiėmimo. Ši VP paraiška nebevertinama. Daugiau paraiškų šiame kvietime negauta

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 9

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 9

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Projektų pateiktų pagal priemones "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  tvirtinimas
Projektų pateiktų pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal VPS priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. LEADER-19.2.SAVA-3 pateiktų projektų tvirtinimas:
Pagal VPS priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. LEADER-19.2 - SAVA-5 pateiktų projektų tvirtinimas:

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-7
VVG pirmininko įsakymas, patvirtinantis vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimą

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų atrankos vertinimo suvestinė "VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas" (2019-04-19)
2019 m. rugsėjo 13 d. gautas pareiškėjo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" raštas dėl vietos projekto paraiškos Nr. MOLĖ-LEADER-6B-IS-4-2-2019" atsiėmimo. Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, nutraukiamas šios paraiškos vertinimas ir administravimas. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-5
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 2

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 2

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

2018 m. gruodžio 28 d. gautas pareiškėjo Tradicinio amatų centro "Meniškas kaimas" raštas "Dėl projekto "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-2-2018 paraiškos atsiėmimo. Ši VP paraiška nebevertinama. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė  pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas", kodas LEADER-19.2.-SAVA-5

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas
1 2

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius