Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

KVIETIMO NR. 8 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

KVIETIMO NR. 8 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal VPS priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. LEADER-19.2.SAVA-3 pateiktų projektų tvirtinimas:
Pagal VPS priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. LEADER-19.2 - SAVA-5 pateiktų projektų tvirtinimas:

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

KVIETIMO NR. 7 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

KVIETIMO NR. 7 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

VVG pirmininko įsakymas, patvirtinantis vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimą.

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

KVIETIMO NR. 4 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų atrankos vertinimo suvestinė "VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas" (2019-04-19)
2019 m. rugsėjo 13 d. gautas pareiškėjo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" raštas dėl vietos projekto paraiškos Nr. MOLĖ-LEADER-6B-IS-4-2-2019" atsiėmimo. Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, nutraukiamas šios paraiškos vertinimas ir administravimas. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-5
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-7

KVIETIMO NR. 4 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 2

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 2

KVIETIMO NR. 2 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

2018 m. gruodžio 28 d. gautas pareiškėjo Tradicinio amatų centro "Meniškas kaimas" raštas "Dėl projekto "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-2-2018 paraiškos atsiėmimo. Ši VP paraiška nebevertinama. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė  pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas", kodas LEADER-19.2.-SAVA-5

KVIETIMO NR. 2 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 1

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 1

KVIETIMO NR. 1 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė  pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą", kodas LEADER-19.2.-SAVA-9
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė  pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius", kodas LEADER-19.2.-SAVA-8

KVIETIMO NR. 1 SKELBIMO METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas: 1

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Renginių kalendorius