Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 15

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 15

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė 
VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė 

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Kvietimas į VP atrankos komiteto posėdį (PAK) ir posėdžio darbotvarkė   
VP atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis  
VP atrankos komiteto posėdžio dalyvių sąrašas
Agentūros projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis  

PAPRASTAS KVIETIMAS NR.14

PAPRASTAS KVIETIMAS NR.14

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė 

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

VP atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis  
VP atrankos komiteto posėdžio dalyvių sąrašas
Agentūros projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis  

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 10

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 10

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

2021 m. birželio 3 d. gautas pareiškėjo VšĮ "Sodela" raštas Dėl projekto "Alantos vaisių surinkmo paslaugų centras" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DJ-10-01-2021 paraiškos atsiėmimo. Ši VP paraiška nebevertinama. Daugiau paraiškų šiame kvietime negauta

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 9

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 9

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Projektų pateiktų pagal priemones "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  tvirtinimas
Projektų pateiktų pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 tvirtinimas

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal VPS priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. LEADER-19.2.SAVA-3 pateiktų projektų tvirtinimas:
Pagal VPS priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. LEADER-19.2 - SAVA-5 pateiktų projektų tvirtinimas:

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-7
VVG pirmininko įsakymas, patvirtinantis vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimą

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 4

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

VP paraiškų atrankos vertinimo suvestinė "VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas" (2019-04-19)
2019 m. rugsėjo 13 d. gautas pareiškėjo Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" raštas dėl vietos projekto paraiškos Nr. MOLĖ-LEADER-6B-IS-4-2-2019" atsiėmimo. Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, nutraukiamas šios paraiškos vertinimas ir administravimas. 
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" kodas LEADER-19.2-SAVA-5
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė pagal priemonę "Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Agentūros atrankos komiteto sprendimas
1 2

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius