Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Konferencija "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui"

Konferencija "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui"
2016.10.17

 Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, įgyvendindama projektą “Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." 2016 m. spalio 14 d. asociacijos Tradicinių amatų centras “Meniškas kaimas“ patalpose sukvietė nemažą būrį vietos bendruomenių, verslo, valdžios, spaudos atstovų į viešinimo aktyvinimo renginį - konferenciją "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui". Renginio tikslas – viešinti naujos strategijos dokumento teikiamas galimybes būsimiems pareiškėjams, padrąsinti juos imtis socialinio verslo, naujų bendradarbiavimo formų ir kitų inovacijų diegimo savo artimojoje aplinkoje, paraginti tai daryti suteikiant dalykinę ir mokslo pagalbą. Plačiau skaitykite

Konferencijos moderatorius Virgilijus Šironas pradėjo renginį pristatydamas svečius ir suteikdamas jiems žodį. Molėtų rajono vicemeras Mindaugas Kildišius pasidžiaugė, kad strategijos įgyvendinimas prasidėjo, nes šio etapo laukta jau ilgokai. Jis padėkojo VVG biuro komandai už aktyvų, atsakingą darbą ir išreiškė viltį, kad šio laikotarpio strategijai teikiami vietos projektai kurs dar didesnę pridėtinę vertę ir teiks naudos visiems gyvenantiems Molėtų VVG teritorijoje. Anykščių rajono VVG ir Utenos r. VVG atstovai: Jurijus Nikitinas ir Jolita Umbrasienė ne tik linkėjo gerų darbų ir didelės sekmės, bet dar saldžių vaišių paliko, nes, abiejų nuomone, šio laikotarpio strategijos pareikalaus nemažai energijos jas įgyvendinant.

V. Navickienė , Molėtų rajono VVG administravimo vadovė, detaliai pristatė Molėtų rajono VVG, jos misiją ir viziją. Pristatymą ji papildė laikmečio reikalavimais iš LEADER programos 25-mečiui ES ir 12 metų gyvavimo Lietuvoje perspektyvos bei iš konferencijos, kuri vyko š.m. rugsėjo 22-23 d. Dubingiuose, strategijų įgyvendinimo kokybei, poreikiui “gaudyti” naujas ir įdomias vietos projektų idėjas, kurti tvarias darbo vietas. Kalbėjusioji pristatė Vietos plėtros strategijos planą pagal priemones, veiksmų planą, paskutinius pakeitimus, palietusius konkrečias priemones. Auditorija džiugiai sutiko informaciją dėl VVG sprendimo palikti verslo priemonėje “Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas ir plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” galimais pareiškėjais tik smulkaus verslo atstovus ir projektams taikyti iki 70 proc. paramos intensyvumą. Administravimo vadovė atkreipė dėmesį ne tik į projektų finansavimo galimybes, bet dar stipriau pabrėžė visus 4 VPS uždavinius, kuriuose “užkuoduoti” veikimo būdai: darbo vietų kūrimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, jaunimo įtraukimas į visus bendruomeninio gyvenimo etapus, gebėjimus dirbti visokeriopai skatinant partnerytę, bendradarbiavimą ir kuriant kokybiškai naujus regioninius produktus. Ji nemažai dėmesio skyrė horizontaliųjų prioritetų reikalavimams ir projektų kokybei. Įvertinusi didelį savanorių darbą viešinant bendruomenės gyvenimą, kalbėtoja dėkojo visiems fotografams be atlygio atiduodantiems savo fotonuotraukas. V. Navickienė pastebėjo, kad informacinis leidinukas, pristatantis naujos strategijos priemones ir kuris padalintas kiekvienam konferencijos dalyviui, parengtas atrinkus pačias svarbiausias bendruomenės gyvenimo akimirkas, puikiai atspindi naujos strategijos siekius. Nuoširdus ačiū nuskambėjo Jonui Bareikiui, Ruslanui Kozlovskiui, Algimantui Pečiukaičiui ir Asvejos regioninio parko darbuotojams už nuotraukas.

Konferencijoje daugiausiai dėmesio buvo skirta socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo galimybėms, kurias teikia vietos plėtros strategija. Šią temą gvildenti dalyviams padėjo kviesti lektoriai iš JPP “Kurk Lietuvai” Neringa Stroputė ir Modesta Kairytė bei A. Stulginskio universiteto atstovas Rimantas Čiūtas.

R. Čiūtas savo pristatymą skyrė socialinės atskirties gilėjimo problemai, galimiems vietos valdžios bei bendruomenių veiksmams mažinant skurdą kaime, užtikrinant darbo vietų tvarumą, pasidžiaugė  aktyviomis Molėtų krašto bendruomenėmis, kurios konkrečiais darbais kartu su vietos valdžios ir verslo atstovais jau artėja prie rimtų sprendimų, keisiančių vietos situaciją.

N. Stroputės ir M. Kairytės veržlus ir taiklus Socialinio verslo gido pristatymas sužavėjo auditoriją. Pateikta 7 žingsnių programa kuriant socialinį verslą, “verslo drobės” metodas, svajonių bendruomenės aptarimas, išjudino konferencijos dalyvius ir paskatino dalintis savo matymu bei patirtimi.

Konferencijos dalyviai liko sužavėti Utenos VVG verslo praktikos pristatymu, mat jį lydėjo ne tik sąmojingas Jolitos Umbrasienės komentaras, bet ir nuostabus Kuktiškių moterų klubo “Kuksa” kurtų veltų drabužių pristatymas bei Sirutėnų siratėlių prisistatymas. Joms nenusileido ir Molėtų rajono Verbiškių bendruomenės moterų , atstovaujančių “Verbiškių siuvyklėlę” pasakojimas ir itin graži siuvinių parodėlė. Komentuodama Verbiškių bendruomenės veiklą bendruomenės pirmininkė Genovaitė Vaškytė pabrėžė, kad tai tik darbų pradžia, kad yra įdomių planų ateičiai. V. Šironas, pristatydamas VO “Ambraziškių bendruomenės centras” „Kamastos žiedo” projektą, analizavo ne vienerių metų tęstinę bendruomenės veiklą, pasiekimus ir trikdžius buriant bendruomenėje žmones bendram verslui.

Konferencijos dalyviai atsiliepė į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos raginimą, pažymint LEADER programos 25 –metį ES ir 12 metų sukaktį jos sėkmės istorijos Lietuvoje, pasodinti po obelaitę kiekvienoje Lietuvos VVG. Trijų kaimyninių VVG: Anykščių, Utenos ir Molėtų lyderiai palydėti  liaudies dainos apie obelėlę, pasodino rudeninę obelaitę. Nuo šiol “Auksis” augs Molėtų rajono VVG teritorijoje, sodelyje prie “Meniško kaimo” pastato. Tikime, kad jis bus prižiūrimas ir obuoliai netruks užaugt. Obelėlė tapo simboliu gražios vilties kartu su visa Molėtų krašto bendruomene sėkmingai įgyvendinti naują “Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategiją 2014-2020 m.”.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius