Projektas "Nuostabus kaimas"

Įgyvendinti projektai

     

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti strategiją administruojantiems asmenims, VVG nariams ir potencialiems vietos projektų vykdytojams žinių ir įgūdžių, susijusių su  LEADER metodo įgyvendinimu, vietos projektų, atitinkančių Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijją 2007-2013 m, inicijavimu, vystymu, rengimu, planavimu ir įgyvendinimu, organizacijos ir komandos valdymu bei informavimu.

                      Specialieji projekto tikslai:
1.   Suteikti galimybes VPS administruojantiems asmenims ir VVG nariams  tinkamai pasiruošti strategijos įgyvendinimui: kaimo bendruomenių bei kitų potencialių vietos projektų vykdytojų konsultavimui, efektyviam vietos projektų valdymui.
2.   Ugdyti Molėtų rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų potencialių vietos projektų pareiškėjų gebėjimus, užtikrinti efektyvų jų dalyvavimą kaimo plėtroje.
                      Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ baigia įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2007-2013 metams, pradėtą įgyvendinti 2009 metų sausio 29 dieną. Sėkmingas šios strategijos įgyvendinimas – vienas pagrindinių Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ tikslų. Labai svarbu, kad strategijos teikiamos galimybės pasiektų tikslines grupes – Molėtų rajono kaimo vietovių gyventojus. Pasirengimas vykdyti vietos projektus, bei jų įgyvendinimo patirtis organizacijose yra nevienoda, todėl šis projektas buvo skirtas ugdyti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir VVG lyderių gebėjimus projektų inicijavimo, vystymo, rengimo, planavimo ir įgyvendinimo srityse.
                      Projekto metu potencialiems projektų vykdytojams buvo organizuojami informaciniai ir mokomieji renginiai, tarpregioninės ir tarptautinės konferencijos (seminarai). Strategiją administruojantiems asmenims buvo organizuojami mokomieji renginiai.
Projekto  paramos sutartis pasirašyta 2010 metų birželio 22 dieną. 
Projektas baigtas įgyvendinti 2015.07.22
Projekto trukmė  61 mėn. 
Skirta projekto suma - 66 612,60 Eur
Panaudota paramos suma -  62 518,54 Eur
Šiuo metu jau baigiame įgyvendinti  ir Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2007-2013 metams, pradėtą įgyvendinti 2009 metų sausio 29 dieną. Sėkmingas šios strategijos įgyvendinimas – vienas pagrindinių Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ tikslų. Pasirengimas vykdyti vietos projektus, bei jų įgyvendinimo patirtis organizacijose buvo labai nevienoda, todėl mokymų projektas buvo skirtas ugdyti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir VVG lyderių gebėjimus projektų inicijavimo, vystymo, rengimo, planavimo ir įgyvendinimo srityse.
                      Projekto metu potencialiems projektų vykdytojams buvo organizuojami informaciniai ir mokomieji renginiai, tarpregioninės ir tarptautinės konferencijos (seminarai). Strategiją administruojantiems asmenims buvo organizuojami mokomieji renginiai.
                      Pradedant įgyvendinti projektą 2010 metų birželio 30 dieną įvyko įvadinė konferencija Alantos dvaro rūmuose. Renginyje aktyviai dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai, seniūnijų seniūnai bei kaimyninių VVG atstovai. Konferencijos metu dar sykį priminta Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės, veikos sritys, finansavimas, paraiškų vertinimo procedūros bei kriterijai.
                      Ypač įdomu buvo klausytis kaimyninių rajonų VVG atstovų, įgyvendinusių Bandomąsias strategijas,  patirties bei semtis projektų idėjų. Konferencijos metu kalbėta apie numatytas projekto veiklas, mokymų temų poreikį, tikintis, jog šis projektas taps puikia galimybe vietos projektų pareiškėjams gilinti projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo įgūdžius ir įtraukti jaunus žmones į aktyvią bendruomeninę veiklą.
                      Dar tą pačią vasarą galimi projektų pareiškėjai buvo pakviesti vykti į tarptautinį seminarą Prancūzijoje. Kelionės - seminaro tema buvo Prancūzijos kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos, partnerystes ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių patrauklumą (arba
konkurencingumą). Intensyvių seminarų metu, daug kalbėta apie LEADER metodo įgyvendinimo priemones, susitikta su Epernay ir Šatobriano miestų vietos veiklos grupių atstovais kalbėta apie VVG organizacine struktūrą, veiklos organizavimą, bendradarbiavimą su vietos valdžia, bendruomene ir verslininkais, analizuota ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimo geroji patirtis.
                      Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį molėtiškiai bendruomenininkai lankėsi tarpregioninėse konferencijose  ir sėmėsi  patirties apie galimą amatų centrų veiklą rajone ar bendruomenėse, socialinių paslaugų teikimo bendruomenėse galimybes, bendruomenių verslo iniciatyvų problematiką ir perspektyvas 2014-2020 metų finansinio laikotarpio keliamus iššūkius vykdyti socialinius bendruomeninius verslo projektus, kuriant pridėtinę vertę.
                      Projekto metu buvo organizuojami informaciniai renginiai visose seniūnijose. Pirmasis šių renginių ciklas 2010 metų  rugsėjo – spalio mėnesiais. Šių renginių metu ypač daug kalbėta apie būsimųjų vietos projektų kokybę, mat planuojama skelbti pirmąjį kvietimą. Susitikimų metu išsamiai susipažinta su taisyklėmis, reikalavimais paraiškai ir pridedamiems dokumentams, atskirai ir su pavyzdžiais išanalizuotas projekto biudžeto sudarymas, pateikta viešųjų pirkimų vykdymo tvarka ir eiliškumas. Šiuose informaciniuose renginiuose dalyvavo apie 90 asmenų.   
                      2010 metų lapkritį paskelbtas pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, todėl iškart pilnu tempu startavo mokymai. Pasirašius pirmąsias vietos projektų vykdymo sutartis, 2011 metų  rugsėjį paskelbtas antrasis kvietimas, o 2012 metų gruodį ir trečiasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Mokymai buvo labai reikalingi. Per 2010 – 2012 metus potencialiems projektų teikėjams ir vykdytojams buvo suorganizuota 240 valandų mokymų aktualiomis temomis. Mokymų poreikis buvo nuolat tikslinamas apklausiant jų dalyvius, taip pat buvo stebima ir vykdomų mokymų kokybė. Strategiją įgyvendinantiems asmenims per tą patį laikotarpį suorganizuoti 128 val. mokymų.
                      2011 metų  balandžio – gegužės mėnesiais antrasis ciklas informacinių renginių. Jų metu jau buvo analizuojamos ir pirmojo kvietimo metu teiktų paraiškų klaidos bei supažindinama su projektų įgyvendinimo eigoje iškylančiais sunkumais, sutarčių keitimo tvarka.
                      Prie pradedant trečiąjį informacinių renginių ciklą nuspręsta eiti kitu keliu. Trečiasis kvietimas turėtų būti visai kitoks, juk lėšos likę „minkštiems“ projektams, todėl pasisemti patirties nuspręsta vykstant į kitų vietos veiklos grupių atstovaujamas teritorijas, apžiūrint jų įgyvendintus projektus, išklausant jų išmoktas pamokas. 2012 metų rugpjūtį surinkta nemaža molėtiškių grupė, net keturiasdešimt asmenų iš dvylikos kaimo bendruomenių ir  nevyriausybinių organizacijų, lankėsi Joniškio ir Šiaulių rajonuose. Šios išvykos tikslas pasidalinti vietos projektų vykdytojų patirtimi, pasisemti idėjų būsimiems projektams bei paskatinti ir nuteikti savanoriškai dirbančius žmones kuo efektyviau įgyvendinti  iškeltus tikslus. Tiek su Joniškio VVG kolektyvu, tiek su Šiaulių VVG atstovais kalbėtasi apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijas bei eiga, tačiau giliausia įspūdį paliko aplankyti vietos projektai. 
                      2013 metų rugpjūčio mėn. 12-15 dienomis vyko antroji dalykinė kelionė - tarptautinis seminaras „Institucijų vykdančių Leader programą patirtis Estijoje ir Suomijoje“. Šis tarptautinis seminaras buvo skirtas potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimui ir aktyvumo didinimui. Seminare dalyvavo 25 mūsų rajone veikiančių kaimo bendruomenių ir kitų vietos institucijų atstovai, kurie vykdė, vykdo arba dar tik vykdys vietos projektus. Seminaro programoje buvo numatyti trys dalykiniai susitikimai.
                      Viso projekto įgyvendinimo metu vyko ir mokymai strategiją administruojantiems asmenims ir vietos veiklos grupės nariams. Per tą laikotarpį vyko įvairiausi mokymai aktualiomis temomis apie teritorijos vystymo strategines įžvalgas, vietos veiklos grupės veiklos stebėseną, savianalizę ir vertinimą, socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimą ir kaimo bendruomenių verslumo ugdymą, strategijos įgyvendinimo priežiūros ir stebėsenos vykdymas  bei daugelį kitų temų. Smagu, jog nauji nariai aktyviai įsijungė į mokymosi procesą. 
                      2015 m. birželio 26 d. vietos veiklos grupė sukvietė bendruomenes bei kitus projektų vykdytojus į baigiamąją konferenciją „Žinios ir gebėjimai keičia kaimą“.  Konferencijos vieta – Kuolakasių kaimo bendruomenė – buvo pasirinkta neatsitiktinai: konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti įgyvendintą vietos projektą, išgirsti kokius ambicingus planus kelia sau ši bendruomenė. 
                      Pirmasis pranešimas apie programos „Leader“ įgyvendinimo perspektyvas 2014 – 2020 metais, kurį skaitė viešnia - Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indrošienė. Dalykišku ir  išsamiu pranešimu pranešėja išdėstė šiuo metu įgyvendinamų strategijų rezultatus bei ateities perspektyvas Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programoje.
                      Apie savivaldybės ir bendruomenių bendradarbiavimą  įgyvendinant Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją glaustai kalbėjo Molėtų rajono savivaldybės atstovė. Savivaldybė šios strategijos įgyvendinimo metu devyniolikoje projektų buvo partnerė, prisidėjusi arba piniginiu įnašu arba nekilnojamojo turto verte. Pirkimams viršijus jų suplanuota projekte vertę arba atsiradus papildomiems darbams savivaldybė skirdavo lėšas ir tokioms išlaidoms padengti. Svarbus indėlis ir bendruomenėms įsigijusioms ilgalaikio turto
                      Projekto aptarimą pradėjo projekto vadovė Violeta Navickienė. Pirmiausia ji padėkojo visiems mokymuose dalyvavusiems bendruomenių nariams, VVG valdybos nariams, kurie visi nepaisant savų rūpesčių ir darbų dalyvavo mokymuose ir sėmėsi žinių. Apžvelgdama įgyvendintas veiklas projekto vadovė nuolat prisimindavo nutikusias komiškas  situacijas. Mokytasi daug, iš dabar egzistuojančių 32 bendruomenių 27 dalyvavo projekto veiklose. Dabar, kai projekto įgyvendinimas jau beveik baigtas, galima drąsiai teigti, jog jis tikrai buvo reikalingas. Tą puikiai iliustruoja per pastaruosius metus įvykdytų projektų gausa ne tik  įgyvendinant Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, bet ir aktyvus dalyvavimas kituose fonduose.
                      Pirmininko pranešimas buvo skirtas supažindinti su atliktais darbais, kurie pradėti dar 2014 metais, pristatyti jau suformuoti prioritetai bei jų priemonės, parašyta dar sykį išgirstus dalykus apsvarstyti bendruomenėse ir teikti pasiūlymus. Į visus klausimus buvo atsakyta, o į pateiktas pastabas bus atsižvelgta. Konferencijos pabaigoje padėkos raštais ir mažytėmis dovanėlėmis padėkota bendruomenėms, kurios aktyviausiai įsijungė į mokymus: Joniškio, Mindūnų, Videniškių, Verbiškių ir Ambraziškių bendruomenės. Padėkota ir pavyzdiniu lankomumu pasižymėjusioms vietos veiklos grupės narėms: Zosei Čereškienei ir Marytei Baliūnaitei. Konferencijos pabaigoje visų susirinkusių laukė vaišės,  o renginį pagyvino, dabar jau vietos gyventojo Rolando Lukošiūno, atliekamos baladės. 

Įvadinė konferencija

Įvadinė konferencija (2010.06.30)

                      Pradedant įgyvendinti projektą 2010 metų birželio 30 dieną įvyko įvadinė konferencija Alantos dvaro rūmuose. Renginyje aktyviai dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai, seniūnijų seniūnai bei kaimyninių VVG atstovai. Konferencijos metu dar sykį priminta Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės, veikos sritys, finansavimas, paraiškų vertinimo procedūros bei kriterijai.

                      Konferencijos metu buvo pristatytas Vilniaus Universiteto studenčių Molėtų rajono jaunimo sociologinis tyrimas. Tyrimo tikslas - išaiškinti Molėtų rajono jaunimo (18-29 metų) situaciją tikslinių sričių atžvilgiu: kultūrine, socialine – ekonomine ir psichologine.

                      Ypač įdomu buvo klausytis kaimyninių rajonų VVG atstovų, įgyvendinusių Bandomąsias strategijas,  patirties bei semtis projektų idėjų.  Svečiai iš Ukmergės VVG teigė, jog įgyvendinę 28 vietos projektus išmoko pasitikėti savimi ir kitais, įveikti sunkumus, išvengti rutinos, bendrauti su įvairiais žmonėmis, atsakomybės, ruošti ir įgyvendinti projektus. Buvo nelengva: pradėti dirbti, vertinti projektus, rasti „tinkamas“ finansuoti idėjas, turėti kantrybės projektų paraiškų taisymui, papildymui, pažymų išieškojimui, bei susirasti „nuosavų“ pinigėlių. Dosniai savo patirtimi dalijosi Utenos rajono VVG. Jų patirtis – 20 sėkmingai įvykdytų vietos projektų Utenos, Ignalinos, Zarasų, Rokiškio rajonuose. Utenos VVG teigia, kad negalima eiti šalia, ir jokiu būdu ne priešais. Galima eiti tik kartu. Zarasų, Ignalinos, Širvintų ir Anykščių VVG atstovai sveikino šeimininkus sėkmingai pradėjus mokymų projektą ir trumpai dalijosi savo įspūdžiais.

                      Konferencijos metu kalbėta apie numatytas projekto veiklas, mokymų temų poreikį, tikintis, jog šis projektas taps puikia galimybe vietos projektų pareiškėjams gilinti projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo įgūdžius ir įtraukti jaunus žmones į aktyvią bendruomeninę veiklą.

 

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius