Projektas "Nuostabus kaimas"

Įgyvendinti projektai

   

Parama gauta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“

Skirta paramos suma VPS parengti  - 9000,00 Eur

Faktiškai patirtų išlaidų suma  - 8839,63 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015-04-01 - 2016-01-29

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomos šios veiklos:

  • Parengiamosios paramos viešinimas. Nuo 2015-04-15 iki 2016-01-29
  • Informacinių konsultacinių susitikimų su kaimo bendruomenių, verslo atstovais organizavimas. Nuo 2015-04-15 iki 2015-11-30.
  • Rengiamas VPS viešinimas ir tikslinimas. 2015-04-01 iki 2015-12-01.
  • Veiklas pradėjome vykdyti 2015-04-01 ir baigėme 2016-01-29

VPS rengimo etapu buvo suburta darbo grupė, kuri parengė strategijos rengimo planą. Įvyko susitikimai su vietos gyventojais visos vienuolikoje seniūnijų.

Sudaryta anketa vietos gyventojų  poreikiams ištirti ir atlikta apklausa.  Apklausta 1500 vietos gyventojų . Duomenys susisteminti ir išanalizuoti.

Įvyko susitikimai  (fokus grupių) su nevyriausybinių organizacijų atstovais, verslininkais, jaunimo atstovais mokyklų vadovais seniūnijų atstovais, ūkininkais.

Atliktas Molėtų rajono jaunimo ir bendruomeninių organizacijų galimybių imtis verslo tyrimas. Buvo vykdomas tikslinis konsultavimasis VPS prioritetų, tikslų, priemonių ir veiklos sričių nustatymo etapuose. Gyventojai buvo kviečiami visu strategijos rengimo laikotarpiu teikti savo pasiūlymus vietos veiklos grupei elektroniniu paštu, telefonu ar atvykus į VVG būstinę.

Vyko VVG valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi VPS rengimo klausimai.

Rengiant VPS dalyvavo apie 6 proc. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų ir 30 bendruomeninių organizacijų, aktyviai įtraukiant jaunimą.

Parengtos vietos plėtros strategijos prezentacija  viešinama VVG tinklapyje, Molėtų rajono savivaldybės tinklapyje.  VPS pristatyta Molėtų rajono savivaldybės tarybai  ir pateikta regiono tarybai. VPS pristatyta ir patvirtinta visuotiniame narių susirinkime.   Vyko nuoseklus strategijos dokumento svarstymas įvairiais jo parengimo etapais su rajono valdžios atstovais, vietos verslininkais ir vietos bendruomeninėmis organizacijomis.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius