VVG atstovavimas, dalyvavimas renginiuose

Š. m.  gegužės 17 d. Molėtų VVG administracijos darbuotojai dalyvavo LR ŽŪM organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“. Seminarą vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Plačiau skaitykite

Seminaro metu buvo pristatytas pakeistas  vietos plėtros strategijų administravimo sistemos modelis. Tai labai svarbus ir esminis momentas tiek VVG valdybai organizuojant  administravimo grupės darbą, tiek vietos projektų pareiškėjams, kadangi pakeitimai palyginus su dabar esančia tvarka –  ženklūs.   Nuo šiol būsimiems pareiškėjams turi būti labai svarbu itin kruopščiai parengti pirmines projektų paraiškas ir pridedamus dokumentus, kadangi šiame etape,  pasibaigus pridėtinės vertės  vertinimui  ir sureitingavus  Vietos projektus pagal atrankos kriterijus , atlikus  išlaidų tinkamumo vertinimą pagal pateiktus išlaidų pagrįstumo dokumentus ( pirkimai, komerciniai pasiūlymai, įkainiai), įvertinus visas pirmines VP paraiškas, ir esant pakankami  kvietimo biudžeto lėšų, vyks projektų atrankos komiteto posėdis ( PAK). Jei kvietimo biudžete lėšų nebus pakankamai, tai bus atliekamas papildomas vertinimas pagal atrankos kriterijus, nurodytus VP administravimo taisyklėse. Po projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimo bus pakviečiami teikti galutines VP paraiškas tik teigiamai įvertinti projektai. Vertinant galutines VP paraiškas administracinį vertinimą atliks VVG darbuotojai, kurie įvertinę visus VP, parengs bylų kopijas, o originalus išsiųs Agentūrai, kuri atliks galutinį Tinkamumo vertinimą. Galutinių paraiškų vertinimas pasibaigia Agentūros PAK, o  sprendimas skirti paramą yra įteisinamas NMA direktoriaus įsakymu. Norime, pastebėti, kad ne visuose vertinimo etapuose bus galimi paklausimai, todėl labai svarbu gerai paruošti visus dokumentus ir teikti projektą tik stipriai padirbėjus prie jo idėjos ir veiklų tikslingumo.

Vietos projekto idėjos neteisingas interpretavimas – t.y.  jos neatitikimas VPS priemonės tikslams, VP atrankos kriterijams, nulemia projekto likimą ir tenka apgailestauti dėl prarasto laiko, prarastų lėšų, sunaudotų jį rengiant. Neteisingas socialinio verslo ir jo kriterijų traktavimas jau tapo nemažos dalies KPP priemonėms teiktų projektų atmetimo priežastimi, todėl  informacija, pateikta antroje seminaro dalyje buvo labai aktuali tiems VP pareiškėjams, kurie rengiasi kurti paslaugų centrus pagal socialinio verslo modelį. Lektorė įtaigiai pakomentavo  socialinio verslo modelius ir jų taikymą, įsigilino į socialinio verslo kriterijus, aptarė socialinio verslo vykdymo finansinius aspektus, socialinio poveikio matavimo problemą.  Seminarų  medžiaga yra kaupiama VVG biure, ją analizuoja ir ruošiasi konsultacijoms VVG administracijos darbuotojai, tačiau išgirsti teisės aktų rengėjų perteikimą  yra ypač naudinga ir VP pareiškėjams. Mums tenka apgailestauti, kad būsimi VP pareiškėjai ignoruoja  tokias galimybes ir neatvyksta į seminarus. Kur dar rasime galimybių bendrai padirbėti su ŽŪM atsakingais darbuotojais?

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius