VVG atstovavimas, dalyvavimas renginiuose

Susitikimas Lenkijoje

Susitikimas Lenkijoje

dsfs  Birželio 7-9 dienomis Molėtų VVG atstovai, Pirmininkas Virgilijus Šironas ir Administravimo vadovė Violeta Navickienė, dalyvavo tarptautiniame seminare/susitikime Skiernievicuose Lodzės vaivadijoje VVG „Gniazdo“ kvietimu. Seminaro/susitikimo tema: „LEADER“ įgyvendinimas 2014-2020m. laikotarpyje“. Tikslas – parengti abiejų vietos veiklos grupių preliminarius pasiūlymus ir dokumentų projektus galimam bendradarbiavimui, įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, LEADER metodu vykdomų  inovatyvių projektų aplankymas bei naujų ryšių tarptautiniam projektui įgyvendinti užmezgimas. Plačiau

Birželio 7 d. seminaro/susitikimo atidarymas vyko  Konferencijų ir mokymų centre „MARATON“, kur  susirinko visi seminaro dalyviai. Sveikinimo kalbas pasakė VVG „Gniazdo“ pirmininkas Marek Skiba, Skiernievicų apskrities vadovas Miroslaw Belina, Skiernievicų Ūkio rūmų pirmininkas Konstanty Marat. Seminare dalyvavo  VVG „Gniazdo“ valdybos nariai, VVG administruojantis biuras,5 savivaldybių merai, atstovaujantys savivaldybes VVG. Buvo apsikeista sveikinimo kalbomis ir trumpais VPS pristatymais. Juos padarė abiejų VVG pirmininkai: Marek Skiba ir Virgilijus Šironas. Toliau vyko iškilminga vakarienė.  Jos metu buvo galima pabendrauti neformalioje aplinkoje. Buvo susitikta su savivaldybių  atstovais jau pažįstamais iš praeito laikotarpio tarptautinio projekto, bendrauta su verslo atstovais VVG, keistasi galimomis idėjomis naujo laikotarpio bendradarbiavimo projektui. Buvo džiugu sužinoti, kad mūsų bendradarbiavimo projektas iš praeito finansavimo laikotarpio „Kultūriniai partnerystės skoniai“ sulaukė labai palankaus vietos bendruomenės įvertinimo ir todėl norima tęsti bendras veiklas.

Birželio 8 diena prasidėjo  VVG „Gniazdo“ biure, Šv. Floriano aikštė 1,Skierniewice, kur buvome supažindinti su VVG biuro veikla, naujo laikotarpio VPS, jau vykdomais šaukimais, projektų vertinimu, darbu su pareiškėjais ir vykdytojais. Biure apsikeista informacija apie tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus naujame 2014-2020 metų laikotarpyje. Aptartos galimos veiklos kryptys ir pageidavimai. Po pietų VVG biure, projekto rengimo grupė vyko į Gluchovo žemės ūkio mokyklą ( Plac uniwersitetski 3, Gluchow), kurioje buvo vykdomi LEADER projektai 2007-2013 m. laikotarpiu. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorė Honorata Chojnacka, savivaldybės meras Andrzej Kowara, apskrities vadovai Tadeusz Grotkowski ir Miroslaw Belina, VVG pirmininkas Marek Skiba. Mokyklos vadovai pristatė ugdymo įstaigą ir Leader projektus, kurių dėka įsigyta nauja žemės ūkio technika, tobulintas ugdymo procesas, atskirų dalykų kabinetai, sudarytos sąlygos judėjimo negalią turintiems moksleiviams mokytis kaimui reikalingų profesijų ir įgyti reikalingas kvalifikacijas. Vėliau vykta į Gluchovo kooperatyvo pieninę ( ul. Rawska 6, Gluchow). Reikia pasakyti, kad buvome labai maloniai nustebinti ne tik šlovinga ilgamete įmonės istorija, didžiule padėka ir pagarba įmonės vadovei, kuri labai sumaniai ir atsakingai vykdydama ES paramos projektus sugebėjo modernizuoti įmonę, sukurti ir išlaikyti 52 darbo vietas, bet  ir itin aktyvia vadovės veikla VVG „Gniazdo“ valdyboje. Vyko projektų pristatymas ir ekskursija po gamybinius cechus, produkcijos degustacija. Išsivystė diskusija apie pieno ūkių situaciją abiejose šalyse, kokybiško perdirbimo svarbą, regioninių maisto tradicijų panaudojimą šiandienos gamyboje, produkcijos pardavimų rinkas. Itin vertinga šios įmonės veikla kuriant produktus išlaikančius labai aukštą kokybę ir kartu atliepiančius regiono tradicijoms maisto gamyboje, prasminga marketinginė veikla.

Visi seminaro dalyviai vyko automobiliais į pažintinį turą po VVG teritoriją, kuriame buvo galima keistis idėjomis, lankyti projektus. Lankytasi tradicinėse kaimiškose maitinimo įstaigose, stebėta veikla kaimo bendruomenėse išlaikant maisto gaminimo tradicijas, savanoriška gaisrininkų veikla. Vakarienės metu buvo pasidalinta įžvalgomis būsimam projektui, aptarta tikslinė grupė ir aptartas atsakomasis VVG „Gniazdo“ atstovų vizitas, kuris planuojamas šių metų rugsėjo mėnesį.

Birželio 9 d. VVG atstovai rinkosi VVG „Gniazdo“ biure. Diskutuota dėl galimų tartptautinio bendradarbiavimo projekto veiklų, abiejų šalių reikalavimų specifikos, dėl projekto terminų, koordinatoriaus vaidmens, projekto partnerių rato išplėtimo pagal struktūras.

Buvo diskutuota ir sutarta drauge rengti tarptautinį bendradarbiavimo projektą ŽŪM skelbiamam kvietimui dar 2017 metais.

Birželio 9 d. 11 val. išvykome iš Skierniewicų traukiniu į Varšuvą, kurioje persėdome į „Lux ekspress“ autobusą ir jau gerokai po pusiaunakčio grįžome į Molėtus.

Nauda susijusi su VPS įgyvendinimu

Seminaras/susitikimas buvo naudingas ir aktualus, kadangi VPS įgyvendinimas pas kolegas jau pajudėjęs, jie turi įdomių sumanymų kaip optimizuoti projektų vertinimo procesą, panaudojant IT. Labai naudinga buvo sužinoti apie inovatyvius dalykus, kuriuos ketina įgyvendinti VVG „Gniazdo“ naujo laikotarpio VPS. Inovatyvios idėjos ir jų taikymas smulkaus verslo projektuose, mažinančiuose socialinę atskirtį kuriant darbo vietas – pagrindinė būsimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja. Buvo patvirtinti abiejų šalių VVG tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai, kurie  yra tiesiogiai reikalingi rengiant tarptautinio bendradarbiavimo projektą. Aptartos naujų partnerių pritraukimo sąlygos. Prisiimti įsipareigojimai parengti pirminius dokumentus būsimam projektui, paskirti atsakingi asmenys. Susitarta dėl atsakomojo vizito Molėtų VVG rugsėjo mėn.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius