VVG atstovavimas, dalyvavimas renginiuose

Susitikimas Lenkijoje

Susitikimas Lenkijoje

dsfs  Birželio 7-9 dienomis Molėtų VVG atstovai, Pirmininkas Virgilijus Šironas ir Administravimo vadovė Violeta Navickienė, dalyvavo tarptautiniame seminare/susitikime Skiernievicuose Lodzės vaivadijoje VVG „Gniazdo“ kvietimu. Seminaro/susitikimo tema: „LEADER“ įgyvendinimas 2014-2020m. laikotarpyje“. Tikslas – parengti abiejų vietos veiklos grupių preliminarius pasiūlymus ir dokumentų projektus galimam bendradarbiavimui, įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, LEADER metodu vykdomų  inovatyvių projektų aplankymas bei naujų ryšių tarptautiniam projektui įgyvendinti užmezgimas. Plačiau

Birželio 7 d. seminaro/susitikimo atidarymas vyko  Konferencijų ir mokymų centre „MARATON“, kur  susirinko visi seminaro dalyviai. Sveikinimo kalbas pasakė VVG „Gniazdo“ pirmininkas Marek Skiba, Skiernievicų apskrities vadovas Miroslaw Belina, Skiernievicų Ūkio rūmų pirmininkas Konstanty Marat. Seminare dalyvavo  VVG „Gniazdo“ valdybos nariai, VVG administruojantis biuras,5 savivaldybių merai, atstovaujantys savivaldybes VVG. Buvo apsikeista sveikinimo kalbomis ir trumpais VPS pristatymais. Juos padarė abiejų VVG pirmininkai: Marek Skiba ir Virgilijus Šironas. Toliau vyko iškilminga vakarienė.  Jos metu buvo galima pabendrauti neformalioje aplinkoje. Buvo susitikta su savivaldybių  atstovais jau pažįstamais iš praeito laikotarpio tarptautinio projekto, bendrauta su verslo atstovais VVG, keistasi galimomis idėjomis naujo laikotarpio bendradarbiavimo projektui. Buvo džiugu sužinoti, kad mūsų bendradarbiavimo projektas iš praeito finansavimo laikotarpio „Kultūriniai partnerystės skoniai“ sulaukė labai palankaus vietos bendruomenės įvertinimo ir todėl norima tęsti bendras veiklas.

Birželio 8 diena prasidėjo  VVG „Gniazdo“ biure, Šv. Floriano aikštė 1,Skierniewice, kur buvome supažindinti su VVG biuro veikla, naujo laikotarpio VPS, jau vykdomais šaukimais, projektų vertinimu, darbu su pareiškėjais ir vykdytojais. Biure apsikeista informacija apie tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus naujame 2014-2020 metų laikotarpyje. Aptartos galimos veiklos kryptys ir pageidavimai. Po pietų VVG biure, projekto rengimo grupė vyko į Gluchovo žemės ūkio mokyklą ( Plac uniwersitetski 3, Gluchow), kurioje buvo vykdomi LEADER projektai 2007-2013 m. laikotarpiu. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorė Honorata Chojnacka, savivaldybės meras Andrzej Kowara, apskrities vadovai Tadeusz Grotkowski ir Miroslaw Belina, VVG pirmininkas Marek Skiba. Mokyklos vadovai pristatė ugdymo įstaigą ir Leader projektus, kurių dėka įsigyta nauja žemės ūkio technika, tobulintas ugdymo procesas, atskirų dalykų kabinetai, sudarytos sąlygos judėjimo negalią turintiems moksleiviams mokytis kaimui reikalingų profesijų ir įgyti reikalingas kvalifikacijas. Vėliau vykta į Gluchovo kooperatyvo pieninę ( ul. Rawska 6, Gluchow). Reikia pasakyti, kad buvome labai maloniai nustebinti ne tik šlovinga ilgamete įmonės istorija, didžiule padėka ir pagarba įmonės vadovei, kuri labai sumaniai ir atsakingai vykdydama ES paramos projektus sugebėjo modernizuoti įmonę, sukurti ir išlaikyti 52 darbo vietas, bet  ir itin aktyvia vadovės veikla VVG „Gniazdo“ valdyboje. Vyko projektų pristatymas ir ekskursija po gamybinius cechus, produkcijos degustacija. Išsivystė diskusija apie pieno ūkių situaciją abiejose šalyse, kokybiško perdirbimo svarbą, regioninių maisto tradicijų panaudojimą šiandienos gamyboje, produkcijos pardavimų rinkas. Itin vertinga šios įmonės veikla kuriant produktus išlaikančius labai aukštą kokybę ir kartu atliepiančius regiono tradicijoms maisto gamyboje, prasminga marketinginė veikla.

Visi seminaro dalyviai vyko automobiliais į pažintinį turą po VVG teritoriją, kuriame buvo galima keistis idėjomis, lankyti projektus. Lankytasi tradicinėse kaimiškose maitinimo įstaigose, stebėta veikla kaimo bendruomenėse išlaikant maisto gaminimo tradicijas, savanoriška gaisrininkų veikla. Vakarienės metu buvo pasidalinta įžvalgomis būsimam projektui, aptarta tikslinė grupė ir aptartas atsakomasis VVG „Gniazdo“ atstovų vizitas, kuris planuojamas šių metų rugsėjo mėnesį.

Birželio 9 d. VVG atstovai rinkosi VVG „Gniazdo“ biure. Diskutuota dėl galimų tartptautinio bendradarbiavimo projekto veiklų, abiejų šalių reikalavimų specifikos, dėl projekto terminų, koordinatoriaus vaidmens, projekto partnerių rato išplėtimo pagal struktūras.

Buvo diskutuota ir sutarta drauge rengti tarptautinį bendradarbiavimo projektą ŽŪM skelbiamam kvietimui dar 2017 metais.

Birželio 9 d. 11 val. išvykome iš Skierniewicų traukiniu į Varšuvą, kurioje persėdome į „Lux ekspress“ autobusą ir jau gerokai po pusiaunakčio grįžome į Molėtus.

Nauda susijusi su VPS įgyvendinimu

Seminaras/susitikimas buvo naudingas ir aktualus, kadangi VPS įgyvendinimas pas kolegas jau pajudėjęs, jie turi įdomių sumanymų kaip optimizuoti projektų vertinimo procesą, panaudojant IT. Labai naudinga buvo sužinoti apie inovatyvius dalykus, kuriuos ketina įgyvendinti VVG „Gniazdo“ naujo laikotarpio VPS. Inovatyvios idėjos ir jų taikymas smulkaus verslo projektuose, mažinančiuose socialinę atskirtį kuriant darbo vietas – pagrindinė būsimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja. Buvo patvirtinti abiejų šalių VVG tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai, kurie  yra tiesiogiai reikalingi rengiant tarptautinio bendradarbiavimo projektą. Aptartos naujų partnerių pritraukimo sąlygos. Prisiimti įsipareigojimai parengti pirminius dokumentus būsimam projektui, paskirti atsakingi asmenys. Susitarta dėl atsakomojo vizito Molėtų VVG rugsėjo mėn.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai
2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius