Konferencija „Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos – naujos galimybės kaimui”

Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, įgyvendindama projektą “Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.” 2016 m. spalio 14 d. asociacijos Tradicinių amatų centras “Meniškas kaimas“ patalpose sukvietė nemažą būrį vietos bendruomenių, verslo, valdžios, spaudos atstovų į viešinimo aktyvinimo renginį – konferenciją „Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos – naujos galimybės kaimui”. Renginio tikslas – viešinti naujos strategijos dokumento teikiamas galimybes būsimiems pareiškėjams, padrąsinti juos imtis socialinio verslo, naujų bendradarbiavimo formų ir kitų inovacijų diegimo savo artimojoje aplinkoje, paraginti tai daryti suteikiant dalykinę ir mokslo pagalbą.

Konferencijos moderatorius Virgilijus Šironas pradėjo renginį pristatydamas svečius ir suteikdamas jiems žodį. Molėtų rajono vicemeras Mindaugas Kildišius pasidžiaugė, kad strategijos įgyvendinimas prasidėjo, nes šio etapo laukta jau ilgokai. Jis padėkojo VVG biuro komandai už aktyvų, atsakingą darbą ir išreiškė viltį, kad šio laikotarpio strategijai teikiami vietos projektai kurs dar didesnę pridėtinę vertę ir teiks naudos visiems gyvenantiems Molėtų VVG teritorijoje. Anykščių rajono VVG ir Utenos r. VVG atstovai: Jurijus Nikitinas ir Jolita Umbrasienė ne tik linkėjo gerų darbų ir didelės sekmės, bet dar saldžių vaišių paliko, nes, abiejų nuomone, šio laikotarpio strategijos pareikalaus nemažai energijos jas įgyvendinant.

V. Navickienė , Molėtų rajono VVG administravimo vadovė, detaliai pristatė Molėtų rajono VVG, jos misiją ir viziją. Pristatymą ji papildė laikmečio reikalavimais iš LEADER programos 25-mečiui ES ir 12 metų gyvavimo Lietuvoje perspektyvos bei iš konferencijos, kuri vyko š.m. rugsėjo 22-23 d. Dubingiuose, strategijų įgyvendinimo kokybei, poreikiui “gaudyti” naujas ir įdomias vietos projektų idėjas, kurti tvarias darbo vietas. Kalbėjusioji pristatė Vietos plėtros strategijos planą pagal priemones, veiksmų planą, paskutinius pakeitimus, palietusius konkrečias priemones. Auditorija džiugiai sutiko informaciją dėl VVG sprendimo palikti verslo priemonėje “Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas ir plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” galimais pareiškėjais tik smulkaus verslo atstovus ir projektams taikyti iki 70 proc. paramos intensyvumą. Administravimo vadovė atkreipė dėmesį ne tik į projektų finansavimo galimybes, bet dar stipriau pabrėžė visus 4 VPS uždavinius, kuriuose “užkuoduoti” veikimo būdai: darbo vietų kūrimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, jaunimo įtraukimas į visus bendruomeninio gyvenimo etapus, gebėjimus dirbti visokeriopai skatinant partnerytę, bendradarbiavimą ir kuriant kokybiškai naujus regioninius produktus. Ji nemažai dėmesio skyrė horizontaliųjų prioritetų reikalavimams ir projektų kokybei. Įvertinusi didelį savanorių darbą viešinant bendruomenės gyvenimą, kalbėtoja dėkojo visiems fotografams be atlygio atiduodantiems savo fotonuotraukas. V. Navickienė pastebėjo, kad informacinis leidinukas, pristatantis naujos strategijos priemones ir kuris padalintas kiekvienam konferencijos dalyviui, parengtas atrinkus pačias svarbiausias bendruomenės gyvenimo akimirkas, puikiai atspindi naujos strategijos siekius. Nuoširdus ačiū nuskambėjo Jonui Bareikiui, Ruslanui Kozlovskiui, Algimantui Pečiukaičiui ir Asvejos regioninio parko darbuotojams už nuotraukas.

Konferencijoje daugiausiai dėmesio buvo skirta socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo galimybėms, kurias teikia vietos plėtros strategija. Šią temą gvildenti dalyviams padėjo kviesti lektoriai iš JPP “Kurk Lietuvai” Neringa Stroputė ir Modesta Kairytė bei A. Stulginskio universiteto atstovas Rimantas Čiūtas.

R. Čiūtas savo pristatymą skyrė socialinės atskirties gilėjimo problemai, galimiems vietos valdžios bei bendruomenių veiksmams mažinant skurdą kaime, užtikrinant darbo vietų tvarumą, pasidžiaugė aktyviomis Molėtų krašto bendruomenėmis, kurios konkrečiais darbais kartu su vietos valdžios ir verslo atstovais jau artėja prie rimtų sprendimų, keisiančių vietos situaciją.

N. Stroputės ir M. Kairytės veržlus ir taiklus Socialinio verslo gido pristatymas sužavėjo auditoriją. Pateikta 7 žingsnių programa kuriant socialinį verslą, “verslo drobės” metodas, svajonių bendruomenės aptarimas, išjudino konferencijos dalyvius ir paskatino dalintis savo matymu bei patirtimi.

Konferencijos dalyviai liko sužavėti Utenos VVG verslo praktikos pristatymu, mat jį lydėjo ne tik sąmojingas Jolitos Umbrasienės komentaras, bet ir nuostabus Kuktiškių moterų klubo “Kuksa” kurtų veltų drabužių pristatymas bei Sirutėnų siratėlių prisistatymas. Joms nenusileido ir Molėtų rajono Verbiškių bendruomenės moterų , atstovaujančių “Verbiškių siuvyklėlę” pasakojimas ir itin graži siuvinių parodėlė. Komentuodama Verbiškių bendruomenės veiklą bendruomenės pirmininkė Genovaitė Vaškytė pabrėžė, kad tai tik darbų pradžia, kad yra įdomių planų ateičiai. V. Šironas, pristatydamas VO “Ambraziškių bendruomenės centras” „Kamastos žiedo” projektą, analizavo ne vienerių metų tęstinę bendruomenės veiklą, pasiekimus ir trikdžius buriant bendruomenėje žmones bendram verslui.

Konferencijos dalyviai atsiliepė į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos raginimą, pažymint LEADER programos 25 –metį ES ir 12 metų sukaktį jos sėkmės istorijos Lietuvoje, pasodinti po obelaitę kiekvienoje Lietuvos VVG. Trijų kaimyninių VVG: Anykščių, Utenos ir Molėtų lyderiai palydėti liaudies dainos apie obelėlę, pasodino rudeninę obelaitę. Nuo šiol “Auksis” augs Molėtų rajono VVG teritorijoje, sodelyje prie “Meniško kaimo” pastato. Tikime, kad jis bus prižiūrimas ir obuoliai netruks užaugt. Obelėlė tapo simboliu gražios vilties kartu su visa Molėtų krašto bendruomene sėkmingai įgyvendinti naują “Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategiją 2014-2020 m.”.