Apie mus

Molėtų rajone veikianti vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ – tai organizacija, kuri telkia ir skatina visuomenines organizacijas, savivaldos institucijas ir verslo struktūras bendrai veiklai – kartu siekiama pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse.

Molėtų rajono VVG įkurta 2004 m. liepos 01 d.

VVG misija – bendrystės ir tarnystės savo kraštui vertybių pagrindu telkti vietos bendruomenę spręsti socialinės atskirties ir kitas aktualias vietos plėtros problemas surandant šiuolaikiškus atsakymus į laikmečio iššūkius.

Pagrindiniai VVG veiklos tikslai:

 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros strategijas, planus bei programas Molėtų rajono teritorijoje;
 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
 • organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
 • organizuoti ir teikti paramą projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti vietos veiklos grupės narių bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

VVG vertybės:

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ veikla paremta tokiomis vertybėmis:

 • Pilietiškumas, nesavanaudiškumas, atsakomybė;
 • Atvirumas, viešumas;
 • Partnerystė (vidinė ir išorinė);
 • Lygiavertiškumas, lygios galimybes;
 • Tolerancija, pakantumas;
 • Kompetentingumas;
 • Pasitikėjimas ir sąžiningumas.

Šios vertybės – mūsų veiklos pagrindas, padedantis siekti užsibrėžtų tikslų. Jomis remiamės ir dirbdami su klientais bei partneriais, ir bendraudami tarpusavyje.

Šiuo metu asociaciją sudaro 28 nariai, kurie atstovauja įvairias vietos organizacijas, įmones, valdžios institucijas, veikiančias Molėtų rajono teritorijoje. VVG narių atstovų dalyvavimas paremtas savanoriška veikla. VVG valdymo struktūrą sudaro vienuolikos narių valdyba. Aktyvindama kaimo bendruomenes, skatindama vietos gyventojų verslumą, VVG siekia sukurti ir išsaugoti Molėtų rajono kaimo vietovių gyvenimiškosios aplinkos patrauklumą bei darną. VVG yra Lietuvos VVG tinklo (https://www.leadertinklas.lt/) narė.

VVG pirmininkas

Dalia Mikelinskienė (registruota nuo 2022-03-16)

VVG valdybos pirmininkas

Vilma Bačiulė (registruota nuo 2022-03-16)

Valdybos sudėtis (galioja nuo 2023-07-27):

Verslo atstovai:

Robertas Rabcevičius, R. Rabcevičiaus IĮ
Viktorija Liubertienė, MB Važiuojam Molėtuose
Darius Pumputis, Molėtų rajono ūkininkų sąjunga
Vytis Štelbys, Molėtų krašto verslininkų asociacija

Pilietinės visuomenės atstovai:

Robertas Pikčiūnas, Molėtų krašto žmonių su negalia Sąjunga
Ramunė Gecevičienė, Visuomeninės organizacija „Alantos bendruomenės centras”
Jurga Zaikinė, Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas”
Kristina Pumputienė, Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija
Andrius Šironas, Jaunimo klubas „Brizas”

Vietos valdžios atstovai:

Vilma Bačiulė, Molėtų rajono savivaldybė
Virginija Pusvaškienė, Molėtų rajono savivaldybė

Vietos veiklos grupės narių sąrašas

Visi darbuotojai ir valdybos nariai yra išklausę Korupcijos prevencijos mokymus.

VVG teritorijos duomenys

Molėtų rajono VVG teritorija apima Molėtų rajono savivaldybės teritoriją, išskyrus savivaldybės centrą – Molėtų miestą. VVG atstovaujamą teritoriją sudaro 11 seniūnijų : Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio, Mindūnų, Suginčių, Videniškių. Iš viso VVG teritorijai priskiriami 5 miesteliai (Alanta, Balninkai, Dubingiai, Giedraičiai, Joniškis), 791 kaimas, 10 viensėdžių. 2017 m. pradžioje Molėtų rajono savivaldybėje gyveno 18,4 tūkst. nuolatinių gyventojų (Molėtų mieste – 5,8 tūkst.).