Vietos projektų vykdymas – Savanoriški darbai

Savanoriškos veiklos įstatymas

Pagal Savanoriškos veiklos įstatymą savanoriui numatomi reikalavimai:

 1. Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.
 2. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
 3. Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.
 4. Savanoriui pagal atliekamos veiklos pobūdį gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti atskiras sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Savanoriškos veiklos įstatymą gali rasti čia.


Savanoriškos veiklos sutartis

Savanoriškos veiklos organizatorius su savanoriu sudaro rašytinę savanoriškos veiklos sutartį, jeigu:

 1. kompensuojamos su savanoriška veikla susijusios išlaidos;
 2. sudaryti sutartį pageidauja viena iš šalių.

Savanoriškos veiklos sutarties pavyzdys


Savanoriškų darbų apskaitos tvarka vietos projekto įgyvendinimo metu

 1. Nuosavas indėlis – įnašas natūra savanorišku darbu (toliau – savanoriškas darbas) – gali būti pripažintas tinkamu nuosavu indėliu, kai vietos projekto įgyvendinimu yra įvykdomos šios tinkamam savanoriškam darbui keliamos sąlygos.
 2. savanoriškus darbus turi organizuoti vietos projekto vykdytojas;
 3. savanoriški darbai turi vykti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
 4. apie planuojamus savanoriškus darbus turi būti iš anksto informuojama Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame”. Vietos projekto vykdytojas likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki savanoriškų darbų pradžios apie planuojamus savanoriškus darbus turi iš anksto informuoti Molėtų r. VVG (informacija VVG išsiunčiama el. pašto adresu moletuvvg@gmail.com, siunčiamas pasirašytas, skenuotas dokumentas). Parengtas pavyzdinis informavimo raštas.
 5. Vietos projekto vykdytojo informaciniame rašte  turi būti nurodyta ši informacija: vietos projekto pavadinimas ir registracijos numeris, vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis, vietos projekto paraiškoje nurodyta planuojama savanoriško darbo vertė (Eur), savanoriško darbo atlikimo vieta (tikslus adresas), data ir pradžios valanda, savanoriško darbo pobūdis ir planuojamas rezultatas, preliminari savanoriško darbo trukmė ir preliminarus savanoriausiančių asmenų skaičius.
 6. Jeigu planuojami savanoriški darbai yra atšaukiami (pvz., dėl netinkamų oro sąlygų), tą pačią dieną, kai yra sužinoma apie tokių darbų atšaukimą, turi būti informuojama Molėtų r. VVG (informuojama el. pašto adresu (moletuvvg@gmail.com).
 7. savanoriški darbai (jų pobūdis) turi atitikti patvirtintoje vietos projekto paraiškoje nurodytus planuojamus savanoriškus darbus;
 8. savanoriškų darbų vykdymo faktas turi būti dokumentuojamas, t. y. vietos projekto vykdytojas informaciją apie atliktą savanorišką darbą turi fiksuoti savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje.
 9. Savanoriškų darbų atlikimo dieną Molėtų r. VVG vykdo savanoriškų darbų atlikimo jų vykdymo vietoje tikrinimą. Agentūra taip pat gali atlikti patikrą vietoje.
 10. Patvirtinta savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė ir kiti dokumentai, pagrindžiantys atitiktį nurodytoms savanoriško darbo tinkamumo sąlygoms, – mokėjimo prašymo sudėtinė dalis, pagrindžianti savanoriško darbo tinkamumą.

Visa informacija apie savanoriškų darbų apskaitos tvarką projekto įgyvendinimo metu rasite Administravimo taisyklių PAREIŠKĖJO IR (ARBA) VIETOS PROJEKTO PARTNERIO TINKAMO PRISIDĖJIMO PRIE VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ĮNAŠU NATŪRA APRAŠE .