Projektų viešinimas

Visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ir veiklos sritis, turi laikytis paramos viešinimo nuostatų.

Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios:

 • plakatai;
 • aiškinamieji stendai;
 • informacinės lentos;
 • straipsniai spaudoje;
 • spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;
 • viešinimo renginiai;
 • popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;
 • išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);
 • paramos gavėjo tinklalapis.

REIKALAVIMAI VIEŠINIMO PRIEMONĖMS

Logotipai spaudai:
– KPF logotipas (cdr formatupng formatu);
– LEADER logotipas (svg formatu, png formatu);
– Lietuvos LEADER logotipas (cdr ir jpg formatu);
– LR Žemės ūkio ministerijos viešinimo ženklai (cdrjpg ir pdf formatu).

PARAMOS GAVĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visos paramos projekto lėšomis įsigytos materialinės vertybės (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtos (pvz., užklijuotas lipdukas) ankščiau šiame tekste nurodytais ženklais (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas. Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10×28 cm;
 2. Paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Taip pat turi būti naudojami (anksčiau šiame tekste) nurodyti ženklai;
 3. jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo 10 000 Eur iki 49 999,99 Eur, paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma gauta parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų plakatui suma yra: A3 formato plakatui  su pristatymu – 5,45 Eur be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 7,12 Eur be PVM, kitų dydžių plakatams – ne daugiau kaip 30,00 Eur be PVM.
 4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur ir projekto rezultatas yra investicija, paramos gavėjas turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą.  Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 5,45 Eur be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 7,12 Eur be PVM, 700×1000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 119,22 Eur be PVM, 700×1000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 202,79 Eur  be PVM, kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur  be PVM;
 5. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti  Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;
 6. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti  Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;
 7. jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga  ar kiti dokumentai turi atitikti  Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose vaizduojamas Programos logotipas ir, atsižvelgiant į tai, kokią priemonę įgyvendinant organizuojamas renginys, ES LEADER logotipas bei Lietuvos LEADER logotipas arba LKT logotipas;
 8. Jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui, pasitelkia straipsnio publikavimą laikraštyje arba žurnale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų šiame papunktyje nurodyto straipsnio spausdinimui (išskyrus straipsnio parengimą) suma yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,33 Eur be PVMo 1 cm2 straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose – 2,19 Eur be PVM;
 9. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra publikuojamas straipsnis nacionaliniame arba regioniniame dienraštyje, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją.

Daugiau apie reikalavimus viešinimui, viešinimo būdus galite rasti Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d.įsakymu Nr. 3

Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” logotipas


Visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų programos priemones ir veiklos sritis, turi laikytis paramos viešinimo taisyklių, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-201.

Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, atsižvelgiant į  viešinimo taisyklių reikalavimus, yra šios:

 • leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.
 • vaizdo ir (arba) garso įrašas;
 • organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos;
 • straipsnis spaudoje ar internetiniame portale;
 • pastatomas aiškinamasis stendas arba lygiavertis elektroninis ekranas;
 • informacinė lenta;
 • ne mažesnis nei A3 formato plakatas arba lygiavertis elektroninis ekranas;
 • oficialioje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir bent viename socialiniame tinkle (pvz.: facebook, instagram, twitter ir pan.);
 • visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacinėje medžiagoje.

REIKALAVIMAI VIEŠINIMO PRIEMONĖMS

– Kaimo plėtros fondo (KPF) logotipas (cdr ir png formatais);
– ES emblema (pavyzdžiai, aprašymas, reikalavimai)
– ES emblema su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (atsisiųsti)
– LEADER logotipas (svg ir png formatais);
– Lietuvos LEADER logotipas (cdr ir jpg formatais);

PARAMOS GAVĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Paramos gavėjai, įgyvendindami informavimo apie projektą veiklą ar kitas komunikacijos veiklas, susijusias su ES finansavimu, visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie ES finansavimą taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ privalomai panaudodami:
  1. ES emblemą;
  2. teiginį šalia ES emblemos „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. Šis teiginys visada rašomas visas ir pateikiamas šalia ES emblemos.
 • Parengtą naudoti ES emblemą, įskaitant finansavimo pareiškimą, galima atsisiųsti iš Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato atsisiuntimų centro (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter).
 • Paramos gavėjas apie suteiktą ES finansavimą aiškiai ir matomai informuoja tikslinę auditoriją tokiomis priemonėmis:
  1. nepriklausomai nuo projekto paskirties ir jam skiriamos bendrosios viešosios paramos dydžio, visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacinėje medžiagoje, susijusioje su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, kaip numatyta Taisyklių 4 punkte;
  2. paramos gavėjo oficialioje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir bent viename socialiniame tinkle (pvz.: facebook, instagram, twitter ir pan.) per 20 darbo dienų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos arba nuo sprendimo skirti paramą, kai sutartis nesudaroma, priėmimo dienos paskelbiamas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą (kaip numatyta Taisyklių 4 punkte). Projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama);
  3. projektų, kuriuos sudaro parama veiksmams, finansuojamiems pagal intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, veiksmams, finansuojamiems pagal intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“, paslaugoms ir infrastruktūrai, (kuriems netaikomos Taisyklių 6.4–6.5 papunkčių nuostatos), kurių bendra viešoji parama yra lygi arba viršija 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) arba, kai parama teikiama tik finansinių priemonių, įskaitant apyvartinio kapitalo finansavimą, forma, kurių bendros išlaidos viršija 100 000 Eur (šimtą tūkstančių eurų), atveju iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinamas bent vienas ne mažesnis nei A3 formato plakatas arba lygiavertis elektroninis ekranas (pvz., reklaminis monitorius), jei paramos gavėjas tokį turi, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir paskelbiama apie gautą ES finansavimą, (kaip numatyta Taisyklių 4 punkte). Taip pat pagal intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuotą vietos plėtra (LEADER)“ finansuojamų vietos veiklos grupių (VVG) patalpose įrengiamas aiškinamasis stendas arba lygiavertis elektroninis ekranas (pvz., reklaminis monitorius), jei VVG tokį turi, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir paskelbiama apie gautą ES finansavimą, (kaip numatyta Taisyklių 4 punkte). Plakatas, aiškinamasis stendas arba lygiavertis elektroninis ekranas turi kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos;
  4. projektų, kuriuos sudaro investicijos į materialųjį turtą, (kuriam netaikomas Taisyklių 6.5. papunktis), atveju, kai bendra viešosios paramos suma yra lygi arba viršija 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos pakabinamas ar pastatomas aiškinamasis stendas arba lygiavertis elektroninis ekranas (pvz., reklaminis monitorius), jei paramos gavėjas tokį turi, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir paskelbiama apie gautą ES finansavimą, (kaip numatyta Taisyklių 4 punkte). Aiškinamasis stendas arba lygiavertis elektroninis ekranas turi kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos;
  5. projektų, kuriuos sudaro infrastruktūros arba statybos veiksmų finansavimas, kurių visos viešosios išlaidos yra lygios arba viršija 500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), atveju, visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinama ar pastatoma patvari informacinė lenta, kurioje pateikiama ES emblema ir teiginys,(numatyti Taisyklių 4 punkte), kai tik fiziškai pradedamas veiksmų įgyvendinimas arba sumontuojama nupirkta įranga. Informacinė lenta / stendas turi kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos.
 • Paramos gavėjui, jei jis yra fizinis asmuo, Taisyklių 6.1–6.2 papunkčiuose numatyti reikalavimai netaikomi.
 • Rengiant Taisyklių 6.3–6.5 papunkčiuose nurodytas matomumo ir informavimo apie suteiktą ES finansavimą priemones, paramos gavėjui rekomenduojama naudotis automatine plakatų, lentų ir stendų rengimo priemone, kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje (https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_lt?lang=lt).

Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” logotipas