2023-2027 m. vietos plėtros strategija

2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ PARAMOS SUTARTIS.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022.09.30 – 2023.10.05.

Projekto tikslas – parengti 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta VVG VPS 2015-2020 įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė; atliktos VVG teritorijos vystymosi poreikių, potencialo, strateginio planavimo dokumentų analizės; organizuojami susitikimai su VVG teritorijos gyventojais, verslo, įmonių, organizacijų, valdžios ir kt. atstovais; parengta SSGG analizė, suformuluota VVG teritorijos vizija, misija; parengti VPS priemonių/veiklos sričių aprašymai, vietos projektų atrankos principai, VPS įgyvendinimo veiksmų planas; viešinama rengiama VPS; organizuojamas VPS pristatymo renginys.

Šiuo metu vyksta statistikos rinkimas ir jos analizavimas.

Sausio mėnesį planuojami susitikimai su vietos organizacijų, įmonių, valdžios institucijų atstovais dėl vietos plėtros strategijos rengimo.