Projektas „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2023-2027 m.”

2023 m. spalio 24 d.  Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu Nr. 4D-204 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas dėl paramos skyrimo) bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projektų, finansuotinų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemones, I komiteto, kuris vyko 2023 m. spalio 06 d., išvadomis dėl vietos plėtros strategijų pagal bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą (LEADER), pateiktomis 2023 m. spalio 12 d. posėdžio protokole Nr. 8D-453 (5.50 E), pasirašė Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. (Nr. 20VS-PV-23-1-01818-PR001) patvirtinimo raštą apie sprendimą skirti paramą.

Skirta 1 414 601,00 Eur dydžio parama. Iki 272 920,20 Eur , t.y. 20 proc. VPS įgyvendinimo išlaidų skirta VPS įgyvendinimo administravimo išlaidoms finansuoti.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis: 2023–2027 m.