Projektas „Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DJ-12-1-2021

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ „Sodela” projektas „Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-07-05.

Projekto santrauka: Projekto įgyvendinimo metu įsigyta reikalinga įranga, sudarytos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys su vietos ūkininkais, verslininkais ir pradėtas vykdyti išorinio modelio socialinis verslas. Socialinio verslo tikslinė grupė – Molėtų rajono gyventojai. Pagrindinė orientavimosi kryptis, kurioje numatomas socialinis poveikis – asmenų švietimas. Socialinio poveikio tikslas – prisidėti prie tikslinės grupės asmenų individualios kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo bei naujų įsigijimo sodininkystės srityje su tikslu išnaudoti esamą Molėtų rajone sodų potencialą, juos renovuojant, pritaikant naujiems rinkos ir verslo poreikiams. 

 

PareiškėjasVšĮ „Sodela”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodasMOLĖ-LEADER-6B-DJ-12-1-2021

Projekto pavadinimas: Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Projekto tikslas – teikti Molėtų VVG teritorijoje esančioms vietos bendruomenėms ir vietos namų ūkiams bei ūkininkams vaisių (obuolių, kriaušių ir kt. vaisių) surinkimo paslaugas, skatinant panaudoti turimus sodų derlių išteklius, sukuriant papildomą pridėtinę vertę ir naudą paslaugos gavėjams bei motyvaciją parduoti vaisius, kad būtų galima juos perdirbti, paversti į rinką tiekiamais produktais ir tuo pačiu prisidėtų prie namų ūkių įsitraukimo į maisto tiekimo grandinę ir ūkių  pajamų didinimo.

Projekto uždaviniai: 

1. Iš visos Molėtų VVG teritorijos seniūnijų vietos ūkių, kurie pageidaus įsitraukti į projekto kuriamą maisto tiekimo grandinę, sudaryti ketinimų protokolus ar susitarimus dėl planuojamo bendradarbiavimo;

2. Sudaryti susitarimus dėl surinktų ir paruoštų vaisių supirkimo pirminėje rinkoje su verslininkais;

3. Sudaryti susitarimus su vietos verslininkais, kurie sutiks dalyvauti produkto gamybos grandinėje;

4. Sudaryti susitarimus su mažmeninės prekybos parduotuvėmis dėl produktų realizavimo galutiniams vartotojams;

5. Sudaryti susitarimus su vietos bendruomenėmis ir ūkininkais dėl paslaugų teikimo su operatoriumi pagal jų poreikius;

6. Įsigyti specializuotą savaeigį vaisių surinkimo, išvalymo ir paruošimo įrenginį;

7. Įsigyti krovininę transporto priemonę, pritaikytą vaisių surinkimo savaeigiam įrenginiui  pervežti ir taip pat  surinktų vaisių gabenimui iki perdirbimo vietų;

8. Įsigyti krovininę priekabą skirtą didesniam surinktų vaisių kiekiui gabenti iki perdirbimo vietų;

9. Įdarbinti 1 darbuotoją (1 etatas) – jauną asmenį iki 29 m. amžiaus.

Bendra projekto vertė (su PVM)  59 264,27 Eur

Paramos suma (be PVM) 46 530,00 Eur