Projektas „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti ” Nr. MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-1-2018

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga „TEATRIUKAS“ projektas „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. lapkričio 17 d.

Pareiškėjas:  Viešoji įstaiga „Teatriukas”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-1-2018

Projekto pavadinimas: DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas: Vietos projekto tikslas – rekonstruoti pastatą, pritaikant ekonominės ir socialinės veiklos vykdymui, sukurti naujas darbo vietas, prisidedant prie kaimo vietovės patrauklumo didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo

Projekto uždaviniai: 

1. Atlikti pastato rekonstrukcijos darbus;

2. Sukurti 4 darbo vietas;

3. Vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą;

4. Vykdyti socialinį verslą švietimo srityje.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 200 684​,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 160 547,00  Eur

Projekto rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu atlikti pastato-tvarto rekonstrukcijos darbai ir sudarytos sąlygos vykdyti socialinį verslą. Iš įprastinės veiklos gaunamos pajamos leis įgyvendinti socialinio verslo idėją, t. y. Molėtų rajono mokyklinio amžiaus vaikai galės nemokamai dalyvauti įstaigos organizuojamuose užsiėmimuose, kurių metu per kūrybiškumo, meninių gebėjimų ugdymą bus didinamas pasitikėjimas, sprendžiamos iš to kylančios socialinės problemos. Įkurtos 4 naujos darbo vietos (etatai): administratoriaus, edukacinių veiklų koordinatoriaus (2 etatai) ir pagalbinio darbuotojo.

Filmukas apie projektą: (573) DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti – YouTube