Projektas „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcinis centras „Kaimynystės namai“ projektas „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022 m. gruodžio 20 d.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu buvo suremontuotos ir pritaikytos patalpos (valdomos panaudos teise) ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugoms teikti iki 12 asmenų bei pradedamas vykdyti ekonomiškai gyvybingas pagal integruotą modelį veikiantis socialinis verslas. Socialinio verslo tikslinė grupė – asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalingos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos bei asmenų, kuriems reikalinga slauga, artimieji. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtos 4 darbo vietos (3,75 etatai) vyr. socialiniam darbuotojui, socialiniam darbuotojui, slaugytojui, slaugytojo padėjėjui mokant didesnį už nustatytą minimalų darbo užmokestį. Vykdoma veikla turėtų padėti spręsti socialines užimtumo, sveikatos problemas; paslaugos prieinamos ir orientuotos į ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia, sudarant jiems žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas.

Pareiškėjas Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcinis centras „Kaimynystės namai“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-4-4-2019

Projekto pavadinimas: Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas – atlikti mokyklos pastato kapitalinį remontą, jį pritaikant socialinių paslaugų teikimui; sukurti ne mažiau kaip 4 naujas darbo vietas (3,75 etatai); vykdyti socialinį verslą sveikatos ir užimtumo srityse; teikti socialines paslaugas, susijusias su trumpalaikės ir ilgalaikės globos tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis.

Projekto uždaviniai: 

1. Suremontuoti buvusio mokyklos pastato I-o aukšto patalpas 347,94 kv. m.;

2. ne projekto lėšomis įsigyti visas būtinas prekes, t.y. baldus, įrangą, kitas reikalingas projekte numatytai veiklai vykdyti prekes;

3. sukurti ne mažiau kaip keturias darbo vietas (3,75 etatus);

4.  vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą;

5. vykdyti socialinį verslą, orientuojantis į trumpalaikę senyvo amžiaus žmonių, žmonių su negalia globą, juos slaugančių ir prižiūrinčių asmenų gyvenimo kokybės ir įsidarbinimo galimybių padidinimą .

Bendra projekto vertė (su PVM) – 290 936,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 163 152,75​  Eur