Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Nuostabus kaimas“

Projekto koordinatorius: RaJuPuSu Leader ry, Suomija

Projekto partneris: Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“

Bendrasis Projekto tikslas – ugdyti bendradarbiaujančių šalių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus ir nuostatas taip, kad jie prisidėtų prie darnaus visuomenės vystymosi; ugdyti asmenybes, kurios sugebėtų siekti geresnės gyvenimo kokybės asmeniškai, bendruomenėje ir vietos mastu, kūrybingai panaudotų vietinius gamtinius išteklius ir kultūrinį paveldą, kurtų ateityje savo verslą išsaugodami vietos tradicijas ir kraštovaizdį.

Konkretus Projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams (Lietuvos ir Suomijos jaunimui) žinių apie verslumą Lietuvos ir Suomijos kaimo vietovėse, supažindinti su smulkaus verslo įvairove Lietuvos ir Suomijos kaimo vietovėse, skatinti jaunus žmones įvertinti skirtumus tarp dviejų šalių verslo verslų kaimo vietovėse, siekiant geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos, aplinkai palankaus verslo vystymo, bei keistis gerąja patirtimi tarp projekto partnerių:

1. Ekonomikos srityje, skatinti verslumą, keisti vartojimo būdus, tobulinti bendruomenės narių verslumo įgūdžius.

2. Socialinės raidos srityje, siekti mažinti skurdą, į veiklą įtraukti labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių atstovus.

3. Aplinkos apsaugos srityje: perteikti tradicines, ekologiškas technologijas bei propaguoti ekologiškos produkcijos gamybą.

Tikslui pasiekti buvo numatytos ir įgyvendintos tokios projekto veiklos: informacijos sklaida Molėtų r., jaunų žmonių ir suinteresuotų bendruomeniniu verslu bendruomenių atstovų mokymai, stovyklos ir žygiai, stovyklų metu vykusių diskusijų moderavimas, seminaras –susitikimas su Molėtų rajono vietos valdžios atstovais, susisteminta ir apibendrinta medžiaga, kurios išvados pristatytos baigiamojoje konferencijoje Suomijoje 2014 m., padovanotas suomių dalyviams viešnagės Lietuvoje metu nufilmuotas  videofilmas, išleistas projektą viešinantis lankstinukas.

Informacijos sklaida Molėtų rajone vyko kaimo jaunimo tikslinei grupei nuo18 iki 29 metų ir su 24 kaimo bendruomenėmis iš visų 11 rajono seniūnijų bei  keturiose  kaimo mokyklose.  Kaimo sodyboje „ Antalakaja“ vyko 2 dienų mokymai jaunimo grupei.  Molėtų mieste įvyko numatyti verslumo seminarai  kaimo bendruomenių atstovams. 2013  metų vasarą  vyko 7 dienų tarptautinė stovykla Molėtų rajone Šaukšteliškių kaime ir  numatyti joje sportiniai pažintiniai žygiai pėstute, dviračiais ir baidarėmis.  Stovykloje dalyvavo 36 Molėtų rajono VVG ir Suomijos RaJuPuSu Leader ry  teritorijų atstovai. Jaunimo diskusijas stovykloje moderavo  Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų komanda. Stovyklos metu parengtas jaunimo ir bendruomeninio verslo situacijos Molėtų rajone pristatymas. Susitikimo metu su Molėtų rajono vietos valdžios atstovais,  tarptautinės stovyklos dalyviai pateikė savo pastebėjimus apie verslo situaciją Molėtų rajono kaimo vietovėse.

2014 metų vasara septyniolikos Molėtų rajono jaunimo ir VVG atstovų grupė išvyko į  stovyklą Suomijoje Rajupusu Leader ry teritorijoje.

Projekto metu apibendrintos tyrimu Molėtų rajono jaunimo ir bendruomeninių organizacijų galimybės imtis verslo ir išskirtos 2 būsimos 2014-2020 metų strategijos kryptys: jaunimo verslumo kaime ir bendruomeninio verslo skatinimas.

Abiejų VVG atstovų vertinimu projektas pasiekė savo tikslus ir buvo vertingas ne tik jauniems jo dalyviams , bet ir pačioms grupėms, siekiančioms pradėtą bendradarbiavimą tęsti, kadangi darbo metodų ir patirties sklaida suteikia galimybę tobulėti, pažinti europinį kaimą iš vidaus ir taip geriau suprasti vieniems kitus.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 21 mėn. (2013.05.30 – 2015.02.27)

Skirta paramos suma su PVM – 35425,45 Eurų

Bendra gauta paramos suma su PVM – 32215,93 Eurų