Naudinga informacija vykdytojams

Bendrosios atmintinės ir rekomendacijos


Viešųjų pirkimų vykdymas

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.

Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai

Daugiau informacijos apie viešųjų pirkimų vykdymą skaitykite:


Informacija Vietos projektų vykdytojams, kurie yra perkančiosios organizacijos

Vietos projektų vykdytojai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus turi atlikti elektroniniu būdu, naudodamiesi CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis

Viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimas atliekamas dviem būdais:

1. išankstinis planuojamų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas. Išankstinio viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – galimų pažeidimų ir klaidų parengtuose viešojo pirkimo dokumentuose prevencija. Šį vertinimą atlieka VPS vykdytojos darbuotojai iki pirkimų vykdymo pradžios. Išankstinis viešųjų pirkimų vertinimas turi būti atliekamas (išskyrus bendrąsias vietos projektų išlaidas ir pirkimus, atliekamus naudojantis CPO elektroninėmis priemonėmis – jiems išankstinis pirkimų vertinimas netaikomas), kai vietos projekto vykdytojas numato organizuoti viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur (be PVM), tokiu atveju vietos projekto vykdytojas turi iki viešųjų pirkimų pradžios pateikti VPS vykdytojai ir suderinti su ja šią informaciją:

1.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;

1.2. viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma) ir pirkimo dokumentus;

2. įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimas. Įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – nustatyti, ar vietos projekte numatytų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas atliktas nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo. Įvykdytų viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra. Vietos projekto vykdytojas įvykdytą viešąjį pirkimą teikia VPS vykdytojai, o VPS vykdytoja perduodą jį vertinti Agentūrai. Paramos gavėjas įvykdytą viešąjį pirkimą derinti gali pateikti iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos arba kartu su mokėjimo prašymu. Tais atvejais, kai viešasis pirkimas atliekamas naudojantis CVP IS elektroninėmis priemonėmis, turi būti pateikiamas pareiškėjo pasirašytas raštas su nurodytais prisijungimo prie CVP IS pirkimo (-ų), kuriuos atliko pareiškėjas, duomenimis.


Informacija Vietos projektų vykdytojams, kurie nėra perkančiosios organizacijos

Vietos projektų vykdytojai, kurių vietos projektai finansuojami iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, ir kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (nurodomos alternatyvos):

1. vietos projekto paraiškoje numatytas prekes, paslaugas ir darbus įsigyja neviršydami Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintų fiksuotųjų arba didžiausiųjų tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainių, taikomų panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams (jeigu viršija, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama išlaidų dalis, lygi nustatytam įkainiui) (taikoma, kai tokie įkainiai yra);

2. vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 29 d. Nr. 3D-637DĖL  PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“. Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VPS vykdytoja iki pirkimų vykdymo pradžios (kai taikoma); įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra.

Atkreipiame dėmesį, jog Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės reglamentuoja visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė lygi arba viršija 70 000 Eur be PVM, ar darbų pirkimus, kurių vertė lygi arba viršija 174 000 Eur be PVM, dėl kurių prašoma paramos, išskyrus pirkimus tų projektų vykdytojų, kurie, pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, ir kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi įkainiai pagal Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones įkainių nustatymo metodiką, tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, taip pat tų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė iki 70 000 Eur be PVM, ar darbų, kurių vertė iki 174 000 Eur be PVM, pirkimams.

! Pagrindinės gairės atliekant pirkimus Vietos projektų vykdytojams, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pateikiamos šiose skaidrėse.

Taip pat čia galite rasti pirkimui svarbių ir kartu su mokėjimo prašymu pateikiamų dokumentų atmintinę.


VIETOS PROJEKTŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO PAREIGA SAUGOTI DOKUMENTUS

 • Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu, nuo vietos projekto paraiškos pateikimo iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto paraiškos rengimu, vertinimu ir įgyvendinimu.
 • Vietos projekto vykdytojas – privatus asmuo arba viešasis juridinis asmuo, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas, – Taisyklių 208 punkte nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasis Taisyklių 205 punkte nurodytais teisės aktais.
 • Vietos projekto vykdytojas – valstybės arba savivaldybės institucija – Taisyklių 208 punkte nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasi savo vidaus tvarka.
 • Vietos projekto vykdytojas privalo užtikrinti su vietos projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus el. paštu arba esančius el. laikmenose) saugumą ir prieinamumą Agentūrai, Ministerijai, kitoms ES ir valstybės institucijoms, kurioms teisės aktais suteikiama teisė kontroliuoti ir tikrinti ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir (arba) skaidrumą.

Informacija pateikta pagal Vietos projektų administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2023-05-21).

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

 • Paramos gavėjai visų su Programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 • Paramos gavėjai privalo užtikrinti su Programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą VI, Mokėjimo agentūros, Sertifikuojančios įstaigos, EK ir Europos audito rūmų įgaliotiems atstovams.

Paramos gavėjas privalo saugoti:

 1. paramos paraiškos ir jos priedų kopijas;
 2. paramos sutarties, kai tokia sutartis sudaroma, ir visų paramos sutarties pakeitimų originalus;
 3. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus bei mokėjimo prašymų kopijas;
 4. susirašinėjimo su Mokėjimo agentūra dokumentus;
 5. viešųjų pirkimų arba pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;
 6. įgyvendintų viešumo priemonių įrodymų dokumentus;
 7. kitus su paramos paraiška ir projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.
 8. Paramos gavėjas privalo sudaryti paramos paraiškos bylą, kurioje saugomi visi šių Taisyklių 204 punkte nurodyti dokumentai arba jų kopijos.

Informacija pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės ir Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų programos administravimo taisyklės.

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Lentelė pateikta pagal LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO ĮSAKYMAS „DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO” 2011 m. kovo 9 d. Nr. V-100.