Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2022 metais ir ateities planai

Atėjus naujiems metams, svarbu prieš žengiant žingsnį į priekį peržvelgti, kokie gi buvo tie praėję metai. Drąsiai galima teigti, kad 2022 metai Molėtų rajono vietos veiklos grupei „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi, veiklūs, su pokyčiais.

2022 metų pavasarį įvyko VVG rinkiminis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta naujos sudėties valdyba, valdybos pirmininkė Vilma Bačiulė bei VVG pirmininkė Dalia Mikelinskienė. Metų eigoje keitėsi ir administracijos darbuotojai.

2022 – aisiais metais buvo skelbiami 5 kvietimai teikti vietos projektus pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos priemones „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (gauta 10 paraiškų), „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (gauta 1 paraiška), „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (gautos 2 paraiškos), „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (gautos 5 paraiškos) ir „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (gauta 1 paraiška). Taigi, viso per metus buvo surinkta 19 vietos projektų paraiškų.

Taip pat, Molėtų rajono vietos veiklos grupei „Keisdamiesi keičiame“ iki liepos 31 d. pasiekus visus rodiklius, buvo suteikta galimybė į VPS įtraukti naują Sumanių kaimų priemonę ir suteiktas finansavimas šios priemonės kvietimui. Siekiant išsiaiškinti, kokia aktualiausia tema mūsų rajone pagal Sumanių kaimų gaires ir vietos specifiką, buvo skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus turintiems idėjų bei norintiems įgyvendinti sumanaus kaimo projektą. Vadovaujantis gautais pasiūlymais buvo rengiami dokumentai naujai strategijos priemonei „Sumanus kaimo vietovių vystymas“, kurios kvietimas bus skelbiamas jau 2023 metų vasario mėnesį.

Tuo tarpu, finansavimas skirtas 12-ai vietos projektų: VšĮ „Sodela“ projektui „Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras“, VBĮ „Molėtų kultūros centras“ projektui „Emocijų kelionė“, VšĮ „Arino namai” projektui „Inovatyvios neformaliojo švietimo veiklos organizuojant vaikų poilsį”, Molėtų rajono ūkininkų sąjungos projektui „Vietinių tradicinių produktų pristatymas, pritaikant naujas technologijas“, VO „Alantos bendruomenės centras“ projektui „Alantos krašto šeimų šventė“, VšĮ „Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras“ projektui „Kūrybinės turizmo dirbtuvės“, MB „Šviesos garsas“ projektui  „MB „Šviesos garsas” renginių techninis aptarnavimas”, Alos Gresienės projektui „Alos frezavimo įmonė“, Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“ projektui „Kultūros ir poilsio erdvė „Lauko galerija”“, VšĮ „Bičių sodas“ projektui „Bičių mokyklėlė“, MB EKO gėrimai projektui „Gazuotų sulčių manufaktūra Alantos miestelyje”, Alantos dvaro bendruomenės projektui „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida“.

Visų 2022 metais patvirtintų vietos projektų paramos suma bendrai sudaro 273 385,00 eurų, t.y. beveik 15 proc. visų Molėtų r. VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų.

Sėkmingai 2022 metais baigti įgyvendinti 13 projektų. VšĮ „Arino namai“ įgyvendino net du projektus: „Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, kurio metu buvo suremontuotos patalpos ir įsigyta būtina įranga, baldai, kitos priemonės veiklai vykdyti, įdarbinti du darbuotojai. Projekto metu pradėtas vykdyti socialinis verslas švietimo ir prevencijos srityje, dirbant su socialinės rizikos šeimose augančiais mokyklinio amžiaus vaikais, teikiamos paslaugos, susijusios su užimtumo gerinimu ir socialinių poreikių tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis. Projekto „Inovatyvios neformaliojo švietimo veiklos organizuojant vaikų poilsį” metu 6 projektų pareiškėjams ir vykdytojams, kurių ne mažiau kaip 3 – jau vykdantys projektus, suorganizavo mokymus „Dailės terapija“, „Joga vaikams“ ir „Forumo teatro metodika neformaliojo ugdymo veiklose” kartu su praktiniais užsiėmimais. Projekto dalyviai po mokymų įgijo galimybę teikti įvairesnes ir kokybiškesnes neformaliojo vaikų švietimo ir poilsio veiklas.

Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ projekto „Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas“ įgyvendinimo metu buvo sukurta internetinė svetainė, kurioje plėtojama ekologiškumo idėja, skatinama vartoti sveikus ekologiškus ir vietinius maisto produktus, įsigytas nešiojamas kompiuteris, kuris naudojamas internetinės svetainės administravimui, renginių, mokymų, konsultacijų rengimui, ekologinės veiklos sklaidai.

VšĮ „Miniatiūros“ taip pat įgyvendino net du projektus: „Puošmena iš virtuvės ir sodo” ir „Valgomas paveikslas tautiniais motyvais”. Pirmojo projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta edukacija, skatinanti pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei istorinį paveldą ir pasiruošta jos demonstravimui. Įsigijus visas reikalingas edukacijai priemones buvo suorganizuota 10 renginių: 4 renginiai nuotoliniu būdu ir 6 kontaktiniai renginiai. Edukacijos dalyviai kūrė šventines dekoracijas, taip pat buvo pagaminti atvirlaiškiai su informacija apie edukaciją ir dalinama projekto dalyviams įvairiuose renginiuose. Antrojo projekto metu buvo sukurta edukacinė programa, kurios metu buvo mokoma susikurti savo, sveikatai palankų, valgomą iš džiovintų vaisių, uogų, daržovių, bei vietinės kilmės riešutų, paveikslą, kuriame atsispindėtų Aukštaitijos regionui būdingų tautinių raštų spalvos,  ornamentai ir/ar jų deriniai. Taip pat, buvo vykdoma sukurto produkto rinkodara, o sukurta edukacija pristatyta 10 – yje renginių.

Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ projekto „Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė” įgyvendinimo metu sukūrė naujas vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimo formas. Šio projekto rezultatais gali tikslingai naudotis visos Molėtų rajono mokyklos, ugdyti vaikus ir jaunimą bei skatinti krašto pažinimą: įrengtos 3 stacionarios orientavimosi sporto erdvės Molėtų r. miškuose (Mindūnų, Molėtų ir Kulionių miškuose). Įrengtose trasose suorganizuotos 6 orientavimosi varžybos Molėtų r. moksleiviams.

Justino Duchovskio projekto „Justino Duchovskio verslo pradžia“ įgyvendinimo metu buvo pastatytas naujas gamybinis pastatas, įsigyta visa reikalinga įranga, įkurtos dvi darbo vietos ir pradėta vykdyti šokolado ir kitų šokolado produktų gamybos veikla.

VšĮ „Bendrystės centras” projekto „Renkuosi būti sveikas” metu buvo įrengta sveikatinimo bazė, prisidėsianti prie kaimo viešojo gyvenimo patrauklumo didinimo, sporto bazės gerinimo, kaimo gyventojų bendruomenės narių skatinimo aktyviau užsiimti sportu, padės ugdyti jaunosios kartos teigiamą požiūrį į kūno kultūrą bei sportą. Buvo suorganizuoti 4 sporto renginiai, 2 teoriniai ir 2 praktiniai susitikimai – mokymai su žolininke „Senosios tradicijos atgyja“, 4 mokymai „Pirties nauda sveikatai“.

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro projektu „Kūrybinės turizmo dirbtuvės” įgyvendinta socialinė inovacija, skirta socialinei atskirčiai kaimo bendruomenėje mažinti: vienu metu 14 skirtingo tipo renginiuose dalyvavo, t.y. susipažino, bendravo, dalinosi savo patirtimis daugiau nei 35 vaikai ir jaunuoliai iš Alantos, Giedraičių ir Inturkės seniūnijų. Projekto dalyviai įgijo naujų, niekur šiuo metu nemokamų turizmo komunikacijos įgūdžių, kurie turėtų praversti jų asmeniniuose gyvenimuose, santykiuose.

VšĮ „Stipri šeima“ projekto „Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimas“ metu buvo įkurtas šeimoms skirtas edukacinis centras. Buvo sukurtos 3 darbo vietos ir pradėjo veikti lauko darželis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Edukaciniame centre teikiama laikinos priežiūros paslauga, vyksta papildomos edukacinės programos. Projekto metu buvo suorganizuotos 2 stovyklos ir 2 edukacinės dirbtuvės Molėtų r. sav. šeimoms.

VšĮ „Gamtos ir kūrybos namai“ projekto „Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę“ įgyvendinimo metu buvo pastatyti visiškai nauji modernus grupinio – savarankiško gyvenimo namai, kuriuose gali apsigyventi iki 14 senjorų. Įsigyta reikalinga įranga, baldai, įkurtos 4 darbo vietos bei pradėtas vykdyti ekonomiškai gyvybingas socialinis verslas.

VšĮ UDC „Kaimynystės namai“ projekto „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui“ metu buvo suremontuotos ir pritaikytos patalpos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugoms teikti iki 12 asmenų bei pradedamas vykdyti ekonomiškai gyvybingas pagal integruotą modelį veikiantis socialinis verslas. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos 4 darbo vietos.

MB „Girios dovana” projekto „MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas“ įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas ir pritaikytas ūkinis pastatas gamybinei veiklai, įsigyta visa reikalinga įranga, sukurtos 2 darbo vietos.

Įgyvendinant vietos plėtros strategijos aktyvinimą metų eigoje buvo suorganizuoti dveji mokymai pareiškėjams ir vykdytojams „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“ ir „Bendruomeninės paslaugos, bendradarbiavimas ir verslumas vietos bendruomenėse“, įvyko keletas susitikimų su potencialiais pareiškėjais iš skirtingų rajono seniūnijų ir bendruomenių bei suorganizuota Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ konferencija „Sandūroje tarp dviejų laikotarpių“.

Taip pat, Molėtų r. VVG administracijos darbuotojos ir valdybos nariai kėlė kvalifikaciją VVG tinklo organizuotuose mokymuose temomis „Viešasis kalbėjimas ir oratorystė”” bei „Emocinio intelekto valdymas – no stress in VPS”. Žinių semtasi bei gerąja patirtimi dalintasi dalyvaujant VVG tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“, VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime, išplėstiniuose VVG tinklo valdybos posėdžiuose, apskritojo stalo diskusijose su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM atstovais aptariant probleminius klausimus, taisyklių pakeitimus, parengiamosios paramos ir būsimo finansinio laikotarpio gaires.

2022 -aisiais Molėtų r. VVG tęsė veiklas teritorinio bendradarbiavimo projektuose „Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis bei „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra” su Anykščių rajono, miesto, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupėmis. Įgyvendinant projektą „Kartos kartu“ buvo suorganizuoti 9 dviejų dienų renginiai – žygiai (du iš jų mūsų rajone), keletą partnerių koordinacinių susitikimų. Projektas „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra” taip pat įsibėgėjo, vyko mokymų ciklas apie sveikatos turizmą, sveikatingumo stovyklos Molėtuose bei Anykščiuose negalią turintiems žmonėms, trys sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintinės edukacijos, sveikatos turizmo mokymai apie galimas sveikatos turizmo kryptis mūsų rajone.

Molėtų r. VVG, kaip projekto administratorius, įgyvendino 2021 metų pradžioje finansuotą teritorinio bendradarbiavimo projektą „Verslumo kodas Aukštaitijoje“ ir suorganizavo baigiamąją konferenciją – forumą „Verslumo kodas Aukštaitijoje“ Molėtuose.

2022 m. rudenį Molėtų r. VVG sulaukė svečių iš Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės bei Lenkijos Narevo vietos veiklos grupės. Buvo pristatyti įgyvendinami projektai bei dalijamasi gerąja patirtimi, kuriami ryšiai ateičiai.

2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ paramos sutartis. Projekto tikslas – parengti 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta“ Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020“ įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė; atliktas tyrimas, susijęs su vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. rengimu, bus organizuojami susitikimai su VVG teritorijos gyventojais, verslo, įmonių, organizacijų, valdžios ir kt. suinteresuotomis grupės, parengta nauja vietos plėtros strategija 2023 – 2027 m. laikotarpiui, organizuojamas VPS pristatymo renginys. Jau vyksta projekto įgyvendinimo darbai.

2023 metais laukia intensyvus darbas rengiant 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją, tuo pačiu įgyvendinant ir senąją – skelbsime kvietimą priemonei „Sumanus kaimo vietovių vystymas“, nusimato kvietimas VPS lėšų likučiams bei toliau tęsime pradėtas veiklas teritorinio bendradarbiavimo projektuose, administruosime vykdomus projektus ir ieškosime naujų galimybių.

Šiuo metu jau esame paskelbę kvietimą teikti vietos projektus pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, tad besidomintiems inovatyviu verslo kūrimu kaimiškoje vietovėje, kviečiame teikti paraiškas iki vasario 9 d. gauti finansavimą.

Detalesnę informaciją apie įvykusias veiklas ir renginius, kitų metų numatomus kvietimus teikti vietos projektus bei įvairių renginių anonsus galima rasti mūsų internetinėje svetainėje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, +370 683 07878, el. paštu moletuvvg@gmail.com. Taip pat mus galima sekti socialiniame tinkle Facebook (/moletuvvg).

Straipsnį taip pat galite rasti laikraštyje „Molėtų Vilnis” paspaudę čia.