Naujo laikotarpio VPS rengimas

NMA Kaimo plėtros ir  paramos regionams departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. BR1-263 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, sąrašo patvirtinimo“, patvirtinta Molėtų rajono VVG teritorijos parengiamoji parama „Naujo laikotarpio VPS rengimas” (42PP-KU-22-1-03999-PR001). Skirta 20 000 Eur dydžio parama (rengimo, administravimo, konsultavimo išlaidos).

2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITIES „PARENGIAMOJI PARAMA“ PARAMOS SUTARTIS.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022.09.30 – 2023.10.05.