Netiesioginės išlaidos

Netiesioginės vietos projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis išlaidomis.

Fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – iš anksto nustatyta išlaidų norma (išreiškiama procentais nuo visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai vietos projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

Projekto veiklos rangos (angl. outsourcing) išlaidos – veiklos, kurią projekto vykdytojas perduoda įgyvendinti trečiajai šaliai (paslaugų teikėjui, prekių tiekėjui ar rangovui), tiesioginės išlaidos.  Nekilnojamojo turto, statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų, taip pat įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos visais atvejais laikomos projekto veiklos rangos išlaidomis.

Tiesioginės vietos projekto išlaidos – tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti būtinos išlaidos, kai tiesioginį vietos projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti. Prie tiesioginių projekto išlaidų negali būti priskiriamos šios išlaidos:

1.   vietos projekto administravimo išlaidos:

1.1.  vietos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant vietos projektą;

1.2.  vietos projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;

1.3.  su vietos projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

1.4.  su vietos projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

1.5.  įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su vietos projekto administravimu, nuomos išlaidos;

1.6.  vietos projekto administravimo paslaugų, nesusijusių su vietos projekto bendrosiomis išlaidomis, nustatytomis Vietos projektų administravimo taisyklėse, išlaidos;

1.7.  vietos projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

1.8.  kitos su vietos projekto administravimu susijusios išlaidos;

2.   vietos projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos;

3.   finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);

4.   turto draudimo išlaidos.

Finansinio plano pildymo  su netiesioginėmis išlaidomis pavyzdžiai

Vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti nustatomos šios fiksuotosios normos:

  • Kai projekto netiesioginės išlaidos apmokamos taikant paramos sutartyje nustatytą FN, su MP neprašoma teikti šių išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų;

Išskyrus atvejį, kai:

  • veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų) lygi 100 proc.,

  IR

  • projekto administravimas  pilna apimtimi (100 proc.) perduotas (pagal paslaugų sutartį) trečiajai šaliai (paslaugų tiekėjui).

Tokiu atveju projekto netiesioginės išlaidos grindžiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir apmokamos pagal faktą, neviršijant taikant nustatytą FN (12 proc.) apskaičiuotos netiesioginių išlaidų sumos.