VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ 1 priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

VPS priemonės tikslas – didinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimą ir jų prieinamumą.

Priemonės apibūdinimas
Priemonė skirta kaimo gyventojų socialinei atskirčiai ir skurdui mažinti, įgalinant projektų pareiškėjus socialinės ekonomikos pagrindais teikti reikiamą įrangą ir užtikrinti pasirinktų paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimu ir prieinamumu. Paslaugų sektoriaus išvystymas ne tik mažins socialinę atskirtį, bet ir sudarys geresnes sąlygas turizmo verslo plėtrai, nes į vietos ūkį labiau integruos kaimo turizmo sodybų ir rezidentinių būstų šeimininkų veiklą: pateiks poilsiautojų ir turistų poreikiams tenkinti vietos produktų, įskaitant ekologišką produkciją, taip pat įvairių regioninių produktų bei pramogų.
Priemonės įgyvendinimas padės vietos bendruomeninėms organizacijoms ir kitoms kaimo vietovėse veikiančioms NVO geriau panaudoti kaimo vietovėse esančius viešuosius pastatus, viešąsias erdves ir interneto infrastruktūrą.
Pagal priemonę vykdoma ūkinė veikla turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją, patvirtintą 2015 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-207 „Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo koncepcija).
Priemonės tikslus labiausiai atitinka socialinės partnerystės pagrindu kuriamų paslaugų centrų (įveiklinančių viešuosius pastatus ir erdves) rėmimas.
Investicijos tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti. Vienos darbo vietos kaina (maksimali) – 43507,40 Eur
Planuojamų sukurti darbo vietų skaičius – 15 vnt.
Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 4 vnt.
Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
Priemonės tikslinė grupė: VVG teritorijos gyventojai, kuriems bus teikiamos būtinos paslaugos, taip pat projektą įgyvendinantys socialinio verslo subjektai.

Tinkamumo sąlygos:
Sukurtos ir išlaikytos darbo vietos;
Parengtas Socialinio verslo koncepciją atitinkantis verslo planas
Didžiausia paramos suma vietos projektui – iki 163 152,75 Eur.

Paramos lyginamoji dalis – ne daugiau kaip 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas.