VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

VPS priemonės tikslas – užtikrinti NVO, vykdančių ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos ūkininkais, verslininkais ir amatininkais sukuriant regioninių produktų rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.

Priemonės apibūdinimas
Priemonė stiprins pilietinės visuomenės sektorių, įgalindama projektų pareiškėjus – kaimo vietovėje veikiančias NVO – įsigyti reikiamą įrangą ir techniką vietos produkcijai iš kaimo gyventojų, ūkininkų, amatininkų ir verslininkų supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją Molėtuose, Vilniuje ir kitose pelningose rinkose.
Priemonė kuria socialinės ekonomikos pagrindus kaime, nes skatina NVO, vykdančių ūkinę veiklą, abipusiai naudingą bendradarbiavimą su smulkiais vietos produkcijos gamintojais, galinčiais rinkai pateikti paklausių, išskirtinės kokybės ir ekologiškų vietos maisto produktų
NVO, vykdydama regioninių produktų rinkodarą ir plėtodama tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, padės pastariesiems pelningiau realizuoti savo produkciją. Naudingas bendradarbiavimas užtikrins ir maisto grandinės „nuo lauko iki stalo“ sukūrimą. Tam gali būti panaudotos šiuolaikiškos ir novatoriškos priemonės (pvz. socialiniai tinklai, elektroninės parduotuvės ir kt.).
Priemonės įgyvendinimas skatins kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, taip pat užtikrins jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą, nes realiai gerins gyvenimo kokybę kaime.
Investicijos skirtos darbo vietoms kurti. Vienos darbo vietos kaina – 46596,33 Eur
Planuojamas sukurti darbo vietų skaičius – 1 vnt.
Planuojamas įgyvendinti projektų skaičius – 1 vnt.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis – pelno projektas

Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
Priemonės tikslinė grupė – Vietos produkcijos gamintojai ir vartotojai, taip pat projekto vykdytojai.

Tinkamumo sąlygos:
Parengtas verslo planas;
Pareiškėjas įsipareigoja projektą įgyvendinti ne mažiau kaip dviejų seniūnijų teritorijoje (NVO vykdydama regioninių produktų rinkodarą ir plėtodama tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų planuoja bendradarbiauti su vietos produkcijos gamintojais iš ne mažiau kaip 2 seniūnijų).
Didžiausia paramos suma vietos projektui – iki 46 596,33 Eur

Paramos lyginamoji dalis – ne daugiau kaip 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas.