VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ 3 priemonė „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)

VPS priemonės tikslas – telkti kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius bendradarbiavimo tinklus, skatinti savanorišką veiklą ir ją nukreipti socialinės integracijos linkme.

Priemonės apibūdinimas
Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos pilietinei visuomenei stiprinti telkiant kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius bendradarbiavimo tinklus ir organizuojant kaime savanorišką veiklą.
Priemonės įgyvendinimas prisidės prie kaimo viešojo gyvenimo atnaujinimo ir patrauklumo didinimo, vietos gyventojams naudingų viešųjų veiklų įgyvendinimo ir jaunimo užimtumo gerinimo.
Priemonę įgyvendinantys projektai ugdys kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus veikti kartu ir praktiškai įgyvendinti savanoriškos veiklos potencialą.
Kuriant tematinius bendradarbiavimo tinklus pirmenybė bus teikiama saugiai kaimynystei užtikrinti, įskaitant priešgaisrinės saugos geresnį organizavimą, taip pat sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms vietos bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti šiam tikslui panaudojant ir šiuolaikiškas interneto technologijas.
Priemonės vykdymas sumažins kaimo lyderių administracinę naštą, taip pat kooperuotai vykdoma veikla leis lengviau pasiekti projektams įgyvendinti reikiamą žmogiškųjų išteklių kritinę masę, užtikrins kokybiškesnį projektų įgyvendinimą bei leis projektinę veiklą kaime lengviau nukreipti socialinės sanglaudos uždaviniams spręsti.
Investicijos nėra skirtos tiesiogiai darbo vietoms kurti.
Planuojamas įgyvendinti projektų skaičius – 3 vnt.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis – ne pelno projektai

Tinkami paramos gavėjai :
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai
Priemonės tikslinė grupė – VVG teritorijos gyventojai ir projekto vykdytojai

Tinkamumo sąlygos:
Vietos projekte numatyta kelių įstaigų ar organizacijų bendra veikla.
Projektas turi būti įgyvendintas mažiausiai 2 (dviejų) seniūnijų teritorijoje.
Didžiausia paramos suma vietos projektui – iki 27 966,33 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

– ne daugiau kaip 80 proc.

– ne daugiau kaip 95 proc., jei projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.)