VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8- EURI

VPS priemonės tikslas – sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį ir padaryti Molėtų rajono ekonomiką ir visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią ekologinio ir skaitmeninio perėjimo iššūkiams ir galimybėms skatinant ieškoti naujų vietos ūkio verslo nišų.

Priemonės apibūdinimas
Parama bus teikiama vietos ūkininkams ir verslininkams, kurie geriau panaudos vietos išteklius verslui ir kitais būdais formuos perspektyvias vietos verslo nišas, skatinančias visuomenės tvarumą, atsparumą ir geresnį pasirengimą ekologinio ir skaitmeninio perėjimo iššūkiams. Remiami VVG teritorijos mastu inovaciją (išbandomas naujas verslo modelis, kuriamos naujos bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji socialiniai ryšiai, teikiamos naujos socialinės paslaugos) įgyvendinantys projektai, kurie didina vietos produkcijos pridėtinę vertę ir skatina kaimo visuomenę tapti labiau ekologiška, skaitmenizuota ir atsparia. Priemonės įgyvendinimas skatins produkcijos iš vietos žaliavų gaminimą, taip pat naujų paslaugų vietos gyventojams ir turistams sukūrimą geriau panaudojant turimus pastatus, gamtą ir jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą, taip pat kitus menkai panaudotus išteklius, o rinkodaroje akcentuojant VVG teritorijos patrauklumą. Novatoriškas priemonės pobūdis skatins ūkininkus, verslininkus ir visą bendruomenę iš naujo įvertinti turimus vietos plėtros išteklius bei įsitikinti šių išteklių panaudojimo naujomis galimybėmis. Priemonę įgyvendinantys projektai skirti didinti vietos ūkio ekonominį ir socialinį efektyvumą, stiprinti krašto konkurencingumą ir sudaryti palankias sąlygas nedarbui mažinti bei sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį. Investicijos skirtos darbo vietoms kurti. Planuojamų sukurti darbo vietų skaičius – 2 vnt. Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 2 vnt.

Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys.
Pobūdis –labai mažos įmonės.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai

Tinkamumo sąlygos:

Ne mažiau kaip 70 proc. investicijų projekte skiriama inovacijos sukūrimui.
Projektas įgyvendinamas naudojant vietos išteklius: vietos žaliavas, pastatus, gamtą ir jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą.

Didžiausia paramos suma vietos projektui – Iki 44640,80 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.