VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ 1 priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

VPS priemonės tikslas – paskatinti ūkininkus ir verslininkus ieškoti naujų vietos ūkio verslo nišų ir atskleisti verslo plėtros naujas galimybes geriau panaudojant vietos išteklius.

Priemonės apibūdinimas
Parama bus teikiama vietos ūkininkams ir verslininkams, kurie geriau panaudos vietos išteklius verslui ir kitais būdais formuos perspektyvias vietos verslo nišas. Remiami VVG teritorijos mastu inovaciją (išbandomas naujas verslo modelis, kuriamos naujos bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji socialiniai ryšiai, teikiamos naujos socialinės paslaugos) įgyvendinantys projektai, kurie didina vietos produkcijos pridėtinę vertę ir demonstruoja kaimo gyventojams turizmo ir kitų vietos išteklių vertingumą. Priemonės įgyvendinimas skatins produkcijos iš vietos žaliavų gaminimą, taip pat naujų paslaugų vietos gyventojams ir turistams sukūrimą geriau panaudojant turimus pastatus, gamtą ir jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą, taip pat kitus vietos plėtrai menkai panaudotus išteklius, o rinkodaroje akcentuojant VVG teritorijos patrauklumą.
Novatoriškas priemonės pobūdis skatins ūkininkus, verslininkus ir visą bendruomenę iš naujo įvertinti turimus vietos plėtros išteklius bei įsitikinti šių išteklių panaudojimo naujomis galimybėmis.
Priemonę įgyvendinantys projektai skirti didinti vietos ūkio ekonominį ir socialinį efektyvumą, stiprinti krašto konkurencingumą ir sudaryti palankias sąlygas nedarbui mažinti bei spręsti kitas vietos plėtros gyvybingumo palaikymo problemas.
Investicijos skirtos darbo vietoms kurti. Vienos darbo vietos kaina (maksimali) – 31 955,57 Eur
Planuojamų sukurti darbo vietų skaičius – 12,25 vnt.
Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 7 vnt.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis – pelno projektai

Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – privatūs juridiniai asmenys. Pobūdis – labai mažos ir mažos įmonės.
Teisinis statusas – fiziniai asmenys. Pobūdis – ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
Tinkamumo sąlygos:
Parengtas verslo planas, kuriame pagrįstas inovacijos VVG teritorijos mastu įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą sukuriamos darbo vietos.
Didžiausia paramos suma vietos projektui – iki 55 922,25 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

Ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.