VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ 2 priemonė „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

VPS priemonės tikslas: gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą.

Priemonės apibūdinimas
Priemonė skirta įtraukti kaimo vaikus ir jaunimą į bendruomenės organizavimą, socialinės atskirties mažinimą bei socialinių paslaugų teikimą, pvz., daugiavaikių ir kitų, paramos pageidaujančių, šeimų rėmimą. Taip pat bus didinamos kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio galimybės (klubų ir pomėgių būrelių veiklos rėmimas) siekiant suformuoti tam tikrus vietos jaunimo profesinius įgūdžius, atitinkančius krašto plėtros poreikius, pvz., turistinių žygių organizavimas, turizmo maršrutų aptarnavimas, vasaros darbo ir poilsio stovyklų organizavimas ir kt.
Kaimo vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunąją kartą į bendruomenės reikalų sprendimą užtikrins kaime ne tik naują švietimo kokybę, bet ir garantuos jos visuotinį pobūdį (į veiklas bus įtraukti ir suaugę asmenys). Priemonės įgyvendinimas paskatins pačius jaunuolius bendradarbiauti tarpusavyje ir su vietos bendruomenės nariais, o patį ugdymo procesą pavers išskirtiniu įvykiu, telkiančiu bendruomenę ir atskleidžiančių novatoriškas jos atsinaujinimo galimybes.
Priemonę įgyvendinantys projektai pasitarnaus darbo kultūrai ugdyti (pvz. jaunimą įtraukiant į „hobby“ pobūdžio žemės ūkio veiklą – praktiškai mokant kaimo vaikus auginti įvairius dekoratyvinius augalus, naminius gyvūnus bei paukščius ir pan.), taip pat bus remiamos jaunimo siūlomos socialinės inovacijos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti. Jaunimui sudominti ir veikloms vykdyti bus panaudoti socialiniai tinklai ir kitos šiuolaikiškos informacinės technologijos.
Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.
Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 6 vnt.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis: ne pelno projektai

Tinkami pareiškėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos Fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO. Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono atstovaujamoje savivaldybės teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys Molėtų r. VVG teritorijoje subjektai.
Priemonės tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas iki 29 m., taip pat projektus įgyvendinančių organizacijų nariai.

Tinkamumo sąlygos:
Projektas turi būti skirtas vaikams ir jaunimui iki 29 metų.
Projektas turi įgyvendinti bent vieną VVG teritorijos masto socialinę inovaciją, skirtą socialinei atskirčiai kaimo bendruomenėje mažinti (išbandomas naujas organizacijos modelis, naujas veikimo būdas, kuriamos naujos bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji socialiniai ryšiai, teikiamos naujos socialinės paslaugos).
Didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur) – iki 18 638,60 Eur

Paramos lyginamoji dalis:

– ne daugiau kaip 80 proc.

– ne daugiau kaip 95 proc., jei projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.)