VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ 4 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

VPS priemonės tikslas: suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną įgyvendinti vietos projektus

Priemonės apibūdinimas
Pagal priemonę vykdomas mokymas ir įgūdžių įgijimas išimtinai siejamas su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų pasirengimu įgyvendinti vietos plėtros strategiją. Priemonės įgyvendinimas vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams laiduoja galimybę įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų bei atrasti naujų kaimo viešojo gyvenimo prasmių, reikalingų telkti kaimo gyventojus.

Priemonės įgyvendinimas grindžiamas veiksmingumo ir novatoriškumo principais – kokybiškų mokymo rezultatų bus siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir sumaniai taikant įvairias mokymo organizavimo formas, įskaitant nuotolinį mokymą ir kitas interneto technologijomis grįsto mokymo formas.

Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymu bus vykdoma ir vietos plėtros sprendimų paieška, taip pat inovacijų diegimo bei jaunimo įtraukimo į vietos gyvenimą gerosios praktikos sklaida.

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.

Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 5 vnt.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis – ne pelno projektai.

Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.

Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.

Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
Priemonės tikslinė grupė – VVG teritorijos gyventojai – vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai

Tinkamumo sąlygos:
Projektas turi būti skirtas vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų žinių poreikiui patenkinti;

Projekte numatytas vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas bei įgūdžių įgijimas savo tematika turi atitikti VPS priemonių tikslus ir jiems pasiekti reikalingų žinių poreikius.
Didžiausia paramos suma vietos projektui – iki 7 460,60 Eur

Paramos lyginamoji dalis – ne daugiau kaip 100 proc.