Projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Inovacija – projekte numatyta nauja technologija, idėja ar metodas naujiems procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams sukurti arba esamiems tobulinti. Plačiau skaitykite

Projektų pagal Programos priemones inovatyvumas vertinamas ir pirmenybė teikiama inovatyvios veiklos ūkiams, įmonėms pagal diegiamus keturis kriterijus:

  • produkto ir (arba) paslaugos inovacija (produkto ir (arba) paslaugos inovacija – produktas ir (arba) paslauga, kurie turi naujų savybių ir naują paskirtį ir iš esmės skiriasi nuo anksčiau veiklos subjektų sukurtų, gamintų, naudotų prekių ar teiktų paslaugų. Produktai ir (arba) paslaugos, kurių paskirtis nepakinta (pvz., dėl nedidelio ir (arba) sezoninio dizaino keitimo), produkto inovacija nelaikomi);
  • technologinio proceso inovacija / modernizavimas (technologinio proceso inovacija – naujas ir (arba) patobulintas gamybos ir (arba) paslaugų metodas, taikomas naudojant šiuolaikinę įrangą ir naujausius gamybos organizavimo metodus, siekiant gaminti naujus produktus, teikti naujas paslaugas arba esamiems produktams suteikti kokybiškų naujų savybių. Dėl to tobulėja gamybos efektyvumas, automatizavimas ar organizavimas, prekių ir (arba) paslaugų kokybė ir sauga, padidėja darbo našumas, sumažėja medžiagų ir energijos sąnaudos produktams išauginti ir (arba) pagaminti ir žalingas poveikis aplinkai, pagerėja žmogaus sveikata/ technologinio proceso modernizavimas – esamų gamybos ir paslaugų procesų, įrangos ir mechanizmų keitimas šiuolaikiškais siekiant efektyviau plėtoti veiklą: didinti darbo našumą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, mažinti energijos sąnaudas ir pan);
  • organizacinė inovacija (organizacinė inovacija – naujas ir (arba) patobulintas veiklos valdymo metodas ar sistema, kuriais siekiama didinti veiklos efektyvumą, diegti naujausias žinias, gerinti produkto ir (arba) paslaugų kokybę, didinti jų konkurencingumą);
  • inovacijų partnerystė (inovacijų partnerystė – Programos priemones įgyvendinančių fizinių ir (ar) juridinių asmenų jungtinė veikla, apimanti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, naujų procesų, produktų ir paslaugų kūrimą ir tobulinimą).

Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitinka bent vieną inovatyvumo vertinimo kriterijaus subkriterijų, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.

 

Subkriterijai Požymio aprašymas Nustatymo būdas Informacijos šaltiniai
1. PRODUKTO, PASLAUGOS INOVACIJA
Produktų, paslaugų naujumas Nauji arba su pasikeitusiomis savybėmis produktai, paslaugos Planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių palyginimas su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais Lietuvos Respublikos rinkoje Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pateikiamas bent vienas, jeigu įmanoma, Lietuvos Respublikos rinkoje egzistuojantis analogo ar pakaitalo aprašymas nurodant informacijos šaltinį)
2. TECHNOLOGINIO PROCESO INOVACIJA / MODERNIZAVIMA
Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas Teršiančiųjų medžiagų kiekio sumažinimas Planuojamo įsigyti įrenginio išmetamųjų dujų (anglies monoksido CO ar azoto oksidų NOx) kiekio sumažėjimas, palyginti su ūkio subjekto naudojamu įrenginiu Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija
Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas Nors vienos priemonės gauti energiją iš alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo energija, biomasė, biodujos, fotoelektra) įdiegimas Planuojamas įdiegti atsinaujinančios energijos gavimo šaltinis Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pvz., komercinis pasiūlymas)
Tiksliosios ūkininkavimo sistemos (toliau – TŪS) taikymas ir (arba)

kompiuterizuotas procesų valdymas

Ūkio subjekto augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos bei pirminio perdirbimo planavimo, atlikimo ir valdymo procesuose diegiamos šiuolaikinės informacinės sistemos ir (arba) naudojama informacinių technologijų programinė, GPS ir kita įranga bei technologijos (kompiuterizuotas gyvulių šėrimas, melžimas, derliaus pirminis perdirbimas, augalų tręšimas, pasėlių stebėjimas ir kt.) TŪS įdiegimas ūkyje ir (arba) ūkio subjekto gamybos ir perdirbimo procesų analizė Paraiškoje ir (arba) verslo plane ir (arba) kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (pvz., komercinis pasiūlymas, techninė specifikacija ir pan.)

 

Naujų gamybos technologinių procesų taikymas Diegiamos technologijos kokybiškai gerina gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savybes ir (arba) didina darbo našumą Produkto ar paslaugų kokybinių savybių ir (arba) kiekybinių savybių (darbo našumo didinimo atveju) palyginimas (prieš ir po technologijos įdiegimo) Paraiškoje pateikta informacija dėl darbo našumo padidinimo ir (arba) dėl produkto ar paslaugų kokybinių savybių pasikeitimo (palyginti savybes prieš technologijos įdiegimą ir po jo)
3. ORGANIZACINĖ INOVACIJA
Gamybos proceso valdymo kokybės gerinimas (ISO ar kt. standartų ir metodų diegimas) Diegiami valdymo metodai ir valdymo sistemos: kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, RVASVT sistemos, naujų unikalių marketingo sprendimų panaudojimas ar pan. Ūkio subjekto valdymo sistemos analizė Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija, pažymos, sertifikatai ir kt. dokumentai (pvz., diplomas „Žaliasis raktas“)
4. INOVACIJŲ PARTNERYSTĖ
Dalyvavimas technologijų platformų arba klasterių, arba slėnių veikloje Bendradarbiavimas teisiniais pagrindais kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas Su technologijų platformomis, klasteriais arba slėniais pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Paraiškoje ir (arba) verslo plane pateikta informacija ir kt. dokumentai (pvz., sutartis)