Birželio 7-9 dienomis Molėtų VVG atstovai dalyvavo tarptautiniame seminare/susitikime Skiernievicuose Lodzės vaivadijoje VVG „Gniazdo“ kvietimu

Birželio 7-9 dienomis Molėtų VVG atstovai, Pirmininkas Virgilijus Šironas ir Administravimo vadovė Violeta Navickienė, dalyvavo tarptautiniame seminare/susitikime Skiernievicuose Lodzės vaivadijoje VVG „Gniazdo“ kvietimu. Seminaro/susitikimo tema: „LEADER“ įgyvendinimas 2014-2020m. laikotarpyje“. Tikslas – parengti abiejų vietos veiklos grupių preliminarius pasiūlymus ir dokumentų projektus galimam bendradarbiavimui, įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, LEADER metodu vykdomų inovatyvių projektų aplankymas bei naujų ryšių tarptautiniam projektui įgyvendinti užmezgimas. Plačiau

Birželio 7 d. seminaro/susitikimo atidarymas vyko Konferencijų ir mokymų centre „MARATON“, kur susirinko visi seminaro dalyviai. Sveikinimo kalbas pasakė VVG „Gniazdo“ pirmininkas Marek Skiba, Skiernievicų apskrities vadovas Miroslaw Belina, Skiernievicų Ūkio rūmų pirmininkas Konstanty Marat. Seminare dalyvavo VVG „Gniazdo“ valdybos nariai, VVG administruojantis biuras,5 savivaldybių merai, atstovaujantys savivaldybes VVG. Buvo apsikeista sveikinimo kalbomis ir trumpais VPS pristatymais. Juos padarė abiejų VVG pirmininkai: Marek Skiba ir Virgilijus Šironas. Toliau vyko iškilminga vakarienė. Jos metu buvo galima pabendrauti neformalioje aplinkoje. Buvo susitikta su savivaldybių atstovais jau pažįstamais iš praeito laikotarpio tarptautinio projekto, bendrauta su verslo atstovais VVG, keistasi galimomis idėjomis naujo laikotarpio bendradarbiavimo projektui. Buvo džiugu sužinoti, kad mūsų bendradarbiavimo projektas iš praeito finansavimo laikotarpio „Kultūriniai partnerystės skoniai“ sulaukė labai palankaus vietos bendruomenės įvertinimo ir todėl norima tęsti bendras veiklas.

Birželio 8 diena prasidėjo VVG „Gniazdo“ biure, Šv. Floriano aikštė 1,Skierniewice, kur buvome supažindinti su VVG biuro veikla, naujo laikotarpio VPS, jau vykdomais šaukimais, projektų vertinimu, darbu su pareiškėjais ir vykdytojais. Biure apsikeista informacija apie tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus naujame 2014-2020 metų laikotarpyje. Aptartos galimos veiklos kryptys ir pageidavimai. Po pietų VVG biure, projekto rengimo grupė vyko į Gluchovo žemės ūkio mokyklą ( Plac uniwersitetski 3, Gluchow), kurioje buvo vykdomi LEADER projektai 2007-2013 m. laikotarpiu. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorė Honorata Chojnacka, savivaldybės meras Andrzej Kowara, apskrities vadovai Tadeusz Grotkowski ir Miroslaw Belina, VVG pirmininkas Marek Skiba. Mokyklos vadovai pristatė ugdymo įstaigą ir Leader projektus, kurių dėka įsigyta nauja žemės ūkio technika, tobulintas ugdymo procesas, atskirų dalykų kabinetai, sudarytos sąlygos judėjimo negalią turintiems moksleiviams mokytis kaimui reikalingų profesijų ir įgyti reikalingas kvalifikacijas. Vėliau vykta į Gluchovo kooperatyvo pieninę ( ul. Rawska 6, Gluchow). Reikia pasakyti, kad buvome labai maloniai nustebinti ne tik šlovinga ilgamete įmonės istorija, didžiule padėka ir pagarba įmonės vadovei, kuri labai sumaniai ir atsakingai vykdydama ES paramos projektus sugebėjo modernizuoti įmonę, sukurti ir išlaikyti 52 darbo vietas, bet ir itin aktyvia vadovės veikla VVG „Gniazdo“ valdyboje. Vyko projektų pristatymas ir ekskursija po gamybinius cechus, produkcijos degustacija. Išsivystė diskusija apie pieno ūkių situaciją abiejose šalyse, kokybiško perdirbimo svarbą, regioninių maisto tradicijų panaudojimą šiandienos gamyboje, produkcijos pardavimų rinkas. Itin vertinga šios įmonės veikla kuriant produktus išlaikančius labai aukštą kokybę ir kartu atliepiančius regiono tradicijoms maisto gamyboje, prasminga marketinginė veikla.

Visi seminaro dalyviai vyko automobiliais į pažintinį turą po VVG teritoriją, kuriame buvo galima keistis idėjomis, lankyti projektus. Lankytasi tradicinėse kaimiškose maitinimo įstaigose, stebėta veikla kaimo bendruomenėse išlaikant maisto gaminimo tradicijas, savanoriška gaisrininkų veikla. Vakarienės metu buvo pasidalinta įžvalgomis būsimam projektui, aptarta tikslinė grupė ir aptartas atsakomasis VVG „Gniazdo“ atstovų vizitas, kuris planuojamas šių metų rugsėjo mėnesį.

Birželio 9 d. VVG atstovai rinkosi VVG „Gniazdo“ biure. Diskutuota dėl galimų tartptautinio bendradarbiavimo projekto veiklų, abiejų šalių reikalavimų specifikos, dėl projekto terminų, koordinatoriaus vaidmens, projekto partnerių rato išplėtimo pagal struktūras.

Buvo diskutuota ir sutarta drauge rengti tarptautinį bendradarbiavimo projektą ŽŪM skelbiamam kvietimui dar 2017 metais.

Birželio 9 d. 11 val. išvykome iš Skierniewicų traukiniu į Varšuvą, kurioje persėdome į „Lux ekspress“ autobusą ir jau gerokai po pusiaunakčio grįžome į Molėtus.

Nauda susijusi su VPS įgyvendinimu

Seminaras/susitikimas buvo naudingas ir aktualus, kadangi VPS įgyvendinimas pas kolegas jau pajudėjęs, jie turi įdomių sumanymų kaip optimizuoti projektų vertinimo procesą, panaudojant IT. Labai naudinga buvo sužinoti apie inovatyvius dalykus, kuriuos ketina įgyvendinti VVG „Gniazdo“ naujo laikotarpio VPS. Inovatyvios idėjos ir jų taikymas smulkaus verslo projektuose, mažinančiuose socialinę atskirtį kuriant darbo vietas – pagrindinė būsimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja. Buvo patvirtinti abiejų šalių VVG tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai, kurie yra tiesiogiai reikalingi rengiant tarptautinio bendradarbiavimo projektą. Aptartos naujų partnerių pritraukimo sąlygos. Prisiimti įsipareigojimai parengti pirminius dokumentus būsimam projektui, paskirti atsakingi asmenys. Susitarta dėl atsakomojo vizito Molėtų VVG rugsėjo mėn.