LR ŽŪM organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020m. programos priemonę „LEADER“

Š. m. gegužės 17 d. Molėtų VVG administracijos darbuotojai dalyvavo LR ŽŪM organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“. Seminarą vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.

Seminaro metu buvo pristatytas pakeistas vietos plėtros strategijų administravimo sistemos modelis. Tai labai svarbus ir esminis momentas tiek VVG valdybai organizuojant administravimo grupės darbą, tiek vietos projektų pareiškėjams, kadangi pakeitimai palyginus su dabar esančia tvarka – ženklūs. Nuo šiol būsimiems pareiškėjams turi būti labai svarbu itin kruopščiai parengti pirmines projektų paraiškas ir pridedamus dokumentus, kadangi šiame etape, pasibaigus pridėtinės vertės vertinimui ir sureitingavus Vietos projektus pagal atrankos kriterijus , atlikus išlaidų tinkamumo vertinimą pagal pateiktus išlaidų pagrįstumo dokumentus ( pirkimai, komerciniai pasiūlymai, įkainiai), įvertinus visas pirmines VP paraiškas, ir esant pakankami kvietimo biudžeto lėšų, vyks projektų atrankos komiteto posėdis ( PAK). Jei kvietimo biudžete lėšų nebus pakankamai, tai bus atliekamas papildomas vertinimas pagal atrankos kriterijus, nurodytus VP administravimo taisyklėse. Po projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimo bus pakviečiami teikti galutines VP paraiškas tik teigiamai įvertinti projektai. Vertinant galutines VP paraiškas administracinį vertinimą atliks VVG darbuotojai, kurie įvertinę visus VP, parengs bylų kopijas, o originalus išsiųs Agentūrai, kuri atliks galutinį Tinkamumo vertinimą. Galutinių paraiškų vertinimas pasibaigia Agentūros PAK, o sprendimas skirti paramą yra įteisinamas NMA direktoriaus įsakymu. Norime, pastebėti, kad ne visuose vertinimo etapuose bus galimi paklausimai, todėl labai svarbu gerai paruošti visus dokumentus ir teikti projektą tik stipriai padirbėjus prie jo idėjos ir veiklų tikslingumo.

Vietos projekto idėjos neteisingas interpretavimas – t.y. jos neatitikimas VPS priemonės tikslams, VP atrankos kriterijams, nulemia projekto likimą ir tenka apgailestauti dėl prarasto laiko, prarastų lėšų, sunaudotų jį rengiant. Neteisingas socialinio verslo ir jo kriterijų traktavimas jau tapo nemažos dalies KPP priemonėms teiktų projektų atmetimo priežastimi, todėl informacija, pateikta antroje seminaro dalyje buvo labai aktuali tiems VP pareiškėjams, kurie rengiasi kurti paslaugų centrus pagal socialinio verslo modelį. Lektorė įtaigiai pakomentavo socialinio verslo modelius ir jų taikymą, įsigilino į socialinio verslo kriterijus, aptarė socialinio verslo vykdymo finansinius aspektus, socialinio poveikio matavimo problemą. Seminarų medžiaga yra kaupiama VVG biure, ją analizuoja ir ruošiasi konsultacijoms VVG administracijos darbuotojai, tačiau išgirsti teisės aktų rengėjų perteikimą yra ypač naudinga ir VP pareiškėjams. Mums tenka apgailestauti, kad būsimi VP pareiškėjai ignoruoja tokias galimybes ir neatvyksta į seminarus. Kur dar rasime galimybių bendrai padirbėti su ŽŪM atsakingais darbuotojais?