Molėtų vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame” organizuoja susitikimus su vietos gyventojais

Molėtų rajono vietos veiklos grupė baigia sėkmingai įgyvendinti Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, finansuojamą 2007-2013 metų kaimo plėtros programos LEADER priemonės lėšomis, ir rengiasi ateinančiam 2014-2020 metų finansavimo periodui.

Vienas iš pagrindinių mūsų VVG ir visų Lietuvos vietos veiklos grupių uždavinių – įgyvendinti ilgalaikius ES kaimo plėtros politikos strateginius tikslus:

  • didinti žemės ūkio konkurencingumą,
  • užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus,
  • užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti ir išlaikyti darbo vietas, skatinti ekonomikos įvairovę kaimo vietovėse.

LEADER priemonė yra svarbus veiksnys, skatinantis ieškoti naujų kaimo problemų sprendimo būdų, ir tampa savita laboratorija, kurioje stiprinami vietos gyventojų gebėjimai inicijuoti bei įgyvendinti teigiamus pokyčius savo gyvenamosiose vietovėse, tinkamai išnaudojant turimus išteklius, vietos savitumus.

Kaip ir 2007-2013 metų finansavimo periodu, taip ir naujuoju laikotarpiu Molėtų rajono vietos veiklos grupė rengia kaimiškų vietovių plėtros strategiją, kurios kokybė, o kartu ir lėšų dydis, didžiąja dalimi priklauso nuo Molėtų rajono gyventojų aktyvumo, jų noro dalyvauti strategijos rengime bei planuojamuose kaimo plėtros procesuose. Strategijos rengimo darbai įgauna pagreitį, kadangi 2014 metais įvyko 22 susitikimai seniūnijose su kaimo bendruomenių atstovais, rinkosi verslininkų, seniūnijų, mokyklų vadovų, skėtinių organizacijų atstovų fokus grupės, surengti dalykiniai pusryčiai su rajono meru S. Žviniu, parengtas ir pateiktas rašytinis pasiūlymas rajono valdžiai dėl galimų naujos strategijos krypčių, atliktos anketinės gyventojų apklausos. Šiais metais turime užbaigti strategijos rengimo darbus ir pateikti dokumentą ŽŪM vertinimui.

Kviečiame visus iniciatyvius bei turinčius įdomių, inovatyvių idėjų bei pasiūlymų rajono gyventojus, vietos verslininkus ir ūkininkus, nevyriausybines bei kitas organizacijas išreikšti savo mintis bei kartu planuoti ateinančio laikotarpio investicijas Molėtų rajono kaimiškose teritorijose. Todėl prašome rašyti mums el. paštu moletuvvg@gmail.com, skambinti tel. 8 683 07866, atvykti į susitikimus. Susitikimų grafikas bus nuolat skelbiamas ir papildomas mūsų tinklalapyje www.moletuvvg.lt . Artimiausiu metu, t.y. š.m. kovo 31 d. nuo 15 val. iki 17 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre kviečiame jaunimo atstovus (nuo 18 iki 40 metų amžiaus) į susitikimą su strategijos rengimo grupe. Tai bus puiki galimybė susipažinti, išsakyti jaunimo poreikius, pasiūlymus, idėjas.