D.U.K.

1.Kas yra inovacija? Kaip ją reikėtų suprasti ir vertinti?

Atsakome:

Inovacinė veikla – naujų arba patobulintų produktų ar procesų (arba jų derinių), kurie reikšmingai  skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų, kūrimo ir diegimo į rinką veikla.

Paslaugos inovacija – keičianti naudotojų būseną nemateriali veikla, kuri kuriama ir naudojama tuo pat metu (pvz.: aptarnavimo, remonto ar gamybos paslaugos kitiems gamintojams, buitinės paslaugos asmenims ar tobulinimo, mokymo, konsultavimo ir pan. paslaugos) ir kuri reikšmingai skiriasi nuo anksčiau šio veiklos subjekto teiktų paslaugų.

Prekės inovacija – naujų savybių ir (arba) naują paskirtį turintis materialusis objektas ar tam tikras intelektinis produktas, kurie turi ar gali turėti paklausą ir kuriems gali būti nustatytos nuosavybės teisės.

Produkto inovacija – naujų savybių ir (arba) naują paskirtį turinti prekė ar paslauga, kurios reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių veiklos subjekto prekių ar paslaugų ir kurios yra pateiktos rinkai.

Proceso inovacija – naujas arba patobulintas vienai ar kelioms veiklos funkcijoms skirtas procesas, reikšmingai besiskiriantis nuo ankstesnių subjekto naudotų veiklos procesų.

Išskiriami šie projektų inovatyvumo vertinimo kriterijai:

  1. naujumas;
  2. teigiamas poveikis aplinkai ir klimatui;
  3. skaitmeninimas;
  4. teigiamas poveikis socialinei ekonomikai (jei vertinamas socialinių projektų inovatyvumas).

Inovatyvumo vertinimas yra apskaičiuojamas pagal formules ir vertinimas inovatyvumo lygis.

Daugiau informacijos rasite čia.


2. Kada galima verslui pretenduoti į verslo pradžią, o kada į verslo plėtrą?

Atsakome:


3. Kaip reikėtų pateikti komercinius pasiūlymus? Ką reikėtų žinoti juos teikiant kartu su paraišką?

Atsakome: 

Teikiant Vietos projektą svarbu pagrįsti išlaidas, jog šios neviršija vidutinių rinkos kainų. Tai galima padaryti šiais būdais:
  • Administruojančių institucijų patvirtintais arba nepriklausomų ekspertų nustatytais įkainiais, kurie yra viešai skelbiami;
  • Atliktų darbų prekių ar paslaugų pirkimų arba viešųjų pirkimų dokumentais;
  • Pateikiant komercinius pasiūlymus. Pastariesiems keliamos taisykles:

Plačiau apie išlaidų pagrindimą galite skaityti čia.


4. Kaip vyksta išlaidų išmokėjimas patvirtinus projektą? Kaip galime planuoti išmokėjimus?

Atsakome: 

Vietos projektui įgyvendinti galimi pasirinkti išlaidų mokėjimo būdai:

  • Išlaidų kompensavimas;
  • Sąskaitų apmokėjimas;
  • Išlaidų kompensavimas su avansu. Tai dažniausiai pasirenkamas būdas tarp Vietos projekto vykdytojų. Pasirenkant šį būdą svarbu žinoti tam tikras taisykles planuojant išlaidas ⬇️.

Daugiau informacijos apie aptartą ir kitus išlaidų mokėjimo būdus galite skaityti čia.


5. Kaip reikia teisingai viešinti projektą?

Atsakome: 

Visą aktualią informaciją apie viešinimą, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones įgyvendinantiems projektams, galite rasti čia.

Informaciją apie viešinimą, įgyvendinantiems projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų programos priemones, pateikiame šioje nuorodoje puslapio pabaigoje bei santraukoje žemiau ⬇️.